Levnî
Vefat Tarihi:1146/1734
Özgeçmişi

Levnî mahlasını kullanan Abdülcelil Çelebi, aynı zamanda ünlü bir halk şairidir. Ayvansarayî’nin Mecmuâ-i Tevârîh adlı eserinde Levnî’nin İstanbul Nakkaşhanesi’nde önce öğrenci olarak bulunduğu, saz üslûbunda tezhip ve resim çalıştıktan sonra yeteneğini kanıtlayıp musavvir olduğu yazılıdır.Levnî’nin doğa ayrıntılarına ve figürlere boyut kazandırması, boyamada tonlamalara yer vermesi, onun Batı resmine yaklaştığınınişaretidir. Levnî’nin baş yapıtı Surnâme’deki resimlerdir. Bu eserde II. Ahmed’in şehzadelerinin sünnet düğünü şenlikleri anlatılır ve müellifi de Vehbi’dir.

Silsilenâme, Levnî’nin yaptığı sultan III. Ahmed’e kadar padişah portrelerini içermektedir. Levnî ayrıca toplumun çeşitli kesimlerinden kadın ve erkekleri, ayrıca müzisyen kadınları betimlemiştir.Osmanlı padişah portreciliğine de katkıları olan sanatçının çalışmaları sonraki dönemede tesir etmiştir.

  

Aldığı İcazetler