İsmail Zühdî Efendi
Vefat Tarihi:1220/1806
Özgeçmişi

Ünye doğumlu olan İsmail Efendi, gençliğinde babası Mehmed Kaptan'la beraber İstanbul'a gelerek dini ilimleri öğrenmiştir. Kendisinden önce gelen İsmail Zühdî'den ayrılmak için "yeni", "ikinci" ya da "Zühdî-i Sânî" olarak anılmıştır. Aynı zamanda Hattat Mustafa Rakım'ın ağabeyi ve hat hocasıdır.

Hafızlığını tamamladıktan sonra Eğrikapılı Mehmed Rasim Efendi'nin talebelerinden Ahmed Hıfzî Efendi'den sülüs ve nesih yazılarını meşk ederek icazet almıştır. Sultan III. Mustafa'nın saltanat yıllarında Enderûn-ı Hümâyun'da hat hocalığı yaptığı için imzalarında "Kâtib-i sarây-ı sultânî" ve "Hâce-i Enderûn-ı Hümâyun" ibarelerini kullanmıştır.

Sülüs ve nesih yazılarında Hafız Osman ekolünü takip eden İsmail Zühdî Efendi;mushaf, en'am, cüz, murakka', hilye, kıta' gibi pek çok kıymetli eserler vermiştir. İsmail Zühdî Efendi'nin, Ortaköy Çevirmeci sokakta bulunan çeşme kitabesi, Eyüp Sultan-Defterdar arasında Şah Sultan Türbesi'nin kitabesi de başarılı celî sülüs örneklerindendir.

İsmail Zühdî Efendi'nin kardeşi ve talebesi olan Mustafa Râkım celi sülüste yeni bir çığır açmıştır. Ayrıca talebeleri arasında Şânîzâde Atâullah ve İbrahim Şevki Efendiler de sayılabilir. 1806 yılında ahirete intikal eden İsmail Zühdî Efendi Edirnekapı Kabristanı'na sırlanmıştır. Mezar taşı kardeşi Mustafa Râkım tarafından celî sülüs ve ta'lîk olarak yazılmıştır.

  

Aldığı İcazetler