Makale Bibliyografyası

ACAR, Şinasi Minyatür Ustası Haydar Hatemi, Antik Dekor Dergisi, S: 31, s:116-120, 1995, İstanbul.

AÇIKGÖZ, Namık Minyatür Penceresinden Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kültür ve Sanat, S:7,s:75-79, (Eylül), 1990, Ankara.

AKAR, Azade Sanat Tarihimizin Bilinmeyen Bir Ressamı Aliyyü’l Nakşibendi er-Rakım, SanatDergisi, S:6, s:37, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1977.

AKAR, Metin Nasreddin Hoca, Lale, Türk Petrol Vakfı Yayınları, S:4, s:20-31, (Aralık),1986, İstanbul.

AKSEL, Malik İnanışlara Göre Resim Sanatında Çifte Vavlar, Türk Folklor Araştırmaları,C:9, S:19, s:3854-3858, (Eylül), 1965.

AKSOY, Şule Sultan III. Murad için hazırlanmış bir Şehnâme, P-Sanat-Kültür-Antika, S: 3, 1996.

AKSU, Hüsamettin Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, C:5, s:930-951, 1981.

AKSU, Hüsamettin İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde Bulunan Minyatürlü, Resimli, Şekilli,Cedvelli, Plan ve Haritalı, Türkçe, Arapça ve Farsça Yazmalar, Sanat Tarihi Yıllığı XIII, 1988, İstanbul.

AKSU, Hüsamettin Sultan III. Murad Şehinşahnâmesi, Sanat Tarihi Yıllığı, s:9-10, 1981, İstanbul.

AKSU, Hüsamettin Tercüme-i Cifr (Cefr) el- Cami Tasvirleri, (Yıldız Demiriz’e Armağan )Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırmaları, (Haz: M.B. Tanman-U. Tükel), s:19-23, 2001, İstanbul.

ALTAY, Vecdi Minyatür ve Hat Sanatçısı Faruk Atabek Üzerine, Sanat Çevresi, S:54,İstanbul.

AND, Metin 1582 Şenlikleri Üzerine Önemli Bir Belge, Forum, XIII, No:166, s:22 (Mart ),1961.

AND, Metin 17. Yüzyıl Çarşı Ressamlarının Padişah Portreleri, Türkiyemiz, S:58, s: 4-13,(Haziran), 1989.

AND, Metin 17. Yüzyıl Türk Çarşı Ressamları ve Resimlerin Bölgesel Önemi, Kültür veSanat, S:5, s:5-12, (Aralık), 1990.

AND, Metin Anonim Bir Çarşı Ressamının Yaptığı İki Ciltlik İstanbul Albümü, Sanat Dünyamız, S:96, s:180-193, (Güz ), 2005.

AND, Metin Bir Renaissance Hezar-Fenni: Matrakçı Nasuh, Sanat Dünyamız, S:73, s:125-133, 1999.

AND, Metin Bir Renaissance İnsanı: Matrakçı Nasuh, Kültür ve Sanat, S:3, s:14-19,Türkiye İş Bankası Yayınları, (Ağustos), 1989, Ankara.

AND, Metin Din Yasağı Osmanlı Minyatürlerinde Çıplaklığa ve Erotik Konulara YerVerilmesini Önleyemedi, Milliyet Sanat Dergisi, S: 279, (Mayıs), 1978.

AND, Metin Eski Edebiyatımızda Yarı Dramatik Bir Tür: Maktel ve Minyatürlü Maktel Yazmaları, Türkiye’miz,S:61, s: 4-15, 1990, İstanbul.

AND, Metin Eski Osmanlı Şenlikleri Üzerine Üç İtalyan Kaynağı, Forum, XIV, No.184,(Aralık), 1961.

AND, Metin Eski Osmanlı Şenlikleri Üzerine Üç İtalyan Kaynağı, Forum, S:168, (1 Nisan),1961.

AND, Metin Eski Seyirci İçin Türk Sanat Dansları, Kadın Dansçılar (Çengiler), Türkiye’miz,Yıl:21, s:16-23, (Şubat), 1991, İstanbul.

AND, Metin Gene 1582 Şenliği Üzerine, Forum, S:168, (1 Nisan), 1961.

AND, Metin İslâm Ülkelerinde Gösterim Niteliğinde Hikâye Anlatımı, Tarih ve Toplum,(24 Aralık), 1985.

AND, Metin İslâm ve Görsel Sanatlar, Art Decor, S:18, s:124-128, 1994, İstanbul.

AND, Metin İstanbul’da Tarihin En Görkemli Sanat Şenliği, Milliyet Sanat Dergisi, I,S:281, (12 Haziran), 1978.

AND, Metin İstanbul’da Tarihin En Görkemli Sanat Şenliği, Milliyet Sanat Dergisi, II,S:282, (19 Haziran), 1978.

AND, Metin Minyatürde Kuş Dünyası, Antik Dekor, S:58, s: 88-90, (Ocak), 1998, İstanbul.

AND, Metin Minyatürlerde İstanbul, Antik Dekor Dergisi, S:45, s:62-68, (Şubat- Mart),1998, İstanbul.

AND, Metin Minyatürlerde İstanbul, Antik Dekor, S: 45, 1968, İstanbul.

AND, Metin Minyatürlerde Kıyamet, Art Decor, S:36, s:138-143, 1996, İstanbul.

AND, Metin Osmanlı Düğünlerinde Nahıllar, Hayat-Tarih Mecmuası, (Ocak), 1969.

AND, Metin Osmanlı Minyatürlerinde Peygamberler Mucizeleri, Türkiye’miz, S:78, s:16-27, 1996.

AND, Metin Osmanlı Resimlerinde Boğazlardaki Kaleler, Antik Dekor, S: 43, s:86-90,1997, İstanbul.

AND, Metin Osmanlı Ressamlarının Fantastik Dünyası, Antik Dekor, S:33,s:82-86, 1996, İstanbul.

AND, Metin Osmanlı'da Gezegenlerden Doğan Meslek ve Sanatlar, Antik Dekor, S:35,s:146-148,1996, İstanbul.

AND, Metin Osmanlı-İslâm Mitologyasında Nuh Tufanı, P Sanat Kültür Antika Dergisi, S:22, s:82-92, (Yaz) , 2001, İstanbul.

AND, Metin Sanatçı Cariyeler, Sanat Dünyamız, S:73, 1999, İstanbul.

AND, Metin Tarihin En Eski Gemisi Nuh‘un Gemisi, Antik Dekor Dergisi, S:47, s:86-89, (Haziran- Ağustos), 1998, İstanbul.

AND, Metin Türk-İslâm Minyatüründe Bilimle İlgili Konular, Kültür ve Sanat, S:7, s: 17-23, Türkiye İş Bankası Yayınları, (Eylül), 1990, Ankara.

AND, Metin Türk Minyatüründe Kuşlar, Kültür ve Sanat, S:5, s:10-18, Türkiye İş Bankası Yayınları, (Mart), 1990, Ankara.

AND, Metin XVI. Asırda Av ve Avcılık, Hayat Tarih Mecmuası, S:12, s:17-21, (Ocak), 1970.

AND, Metin XVI.Yüzyılda Spor Eğlence Oyun, Hayat Tarih Mecmuası, ( Mart ), 1970.

AND, Metin XVI.Yüzyılda Şehzadelerin Sünnet Düğünü, Hayat Tarih Mecmuası, (Şubat),1969.

AND, Metin XVI.Yüzyılda Temizlik ve Hamamlar, Hayat Tarih Mecmuası, s:14-19, (Ekim), 1969.

ANONİM Minyatürün Öncüleri, Thema Larusse Ansiklopedisi, C:6, Milliyet Yayınları, 1993-1994, İstanbul.

ARIK, Rüçhan Anadolu'da Bir Halk Ressamı: Zileli Emin, Türkiye’miz, S:16, s:8-13, 1975, İstanbul.

ARIK, Rüçhan Camide Resim, Türkiye’miz, S:14, s:2-9, 1974, İstanbul.

ARIK, Rüçhan Camilerde Resim ve İslâm’da Tasvir Sorunu, Köken, S:4, s:10-14, 1974,Ankara.

ARIK, Rüçhan Resimli Türk Evlerinden İki Örnek, Sanat Dünyamız, S:4, s:12-18, 1975, İstanbul.

ARSEVEN, Celal Esad Minyatür Maddesi, Türk Sanatı Tarihi, C:3, s:1415-1427, 1950, İstanbul.

ARSEVEN, Celal Esad Minyatür, Sanat Ansiklopedisi, C:3, s: 1415-1427, Milli Eğitim Basımevi,1998, İstanbul.

ARSEVEN, Celal Esad Orta ve Ön Asya’da İslâmiyet Devrinde Resim, Türk Sanatı Tarihi, C:I,s:70,İstanbul.

ARSEVEN, Celal Esad Resim ve Minyatür, Türk Sanatı, s:224-229, Cem Yayınevi, 1984, İstanbul

ARSLAN, Mehmet Osmanlı Dönemi Düğün ve Şenliklerinde Nahıl Geleneği:1675 Edirne Şenliği ve Bu Şenlikte Nahıllar, Osmanlı Edebiyat-Tarih-Kültür Makaleleri, s:593-618, 2000, İstanbul.

ARSLAN, Mehmet Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri ve Bu Konuda Yazılan Surnâmeler, Osmanlı Edebiyat-Tarih-Kültür Makaleleri, s:431-462, 2000, İstanbul.

ARSLAN, Mehmet Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenliklerinde Şekerden Tasvirler, Osmanlı Edebiyat-Tarih-Kültür Makaleleri, s:619-628, 2000, İstanbul.

ARSLAN, Mehmet Osmanlı Saray Düğünlerinde Esnaf Alayları, Milli Folklor Dergisi, S:12, s:27-31, (KıĢ), 1991, Ankara.

ARSLAN, Mehmet Osmanlı Saray Şenliklerinde Tulumcular, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S:63, s:41-49, (Mart), 1992.

ARSLAN, Mehmet Osmanlı Saray Şenliklerinde Yağma Geleneği, Osmanlı Edebiyat-Tarih- Kültür Makaleleri, s:629-636, 2000, İstanbul.

ARSLAN, Mehmet Şehzade Sultan Mehmet‘in (III. Mehmet) Sünnet Düğünü, Türkler Ansiklopedisi, C:11, s:871-886, Yeni Türkiye Yayınları, 2002, Ankara.

ARSLAN, Mihriban H.Blacmer Koleksiyonundan Bir Albüm, Antik Dekor, S:16, 1992, İstanbul.

ASLAN, Hamza Nusret Çolpan, Cennet'te Sergi Açtı, İSMEK El Sanatları Dergisi, S:16, s.48-53, 2013, İstanbul.

ASLANAPA, Oktay İslâm Minyatür Sanatının Doğmasında ve Gelişmesinde Türklerin Rolü, TürkKültürü, S: 17 s:31-41, ( Mart), 1964.

ASLANAPA, Oktay Minyatür Sanatı, Yüzyıllar Boyunca Türk Sanatı (14. YY), MEB. Yayınları,s:53-55, 1977, Ankara.

ASLANAPA, Oktay Minyatür Sanatı, Türk Sanatı, Remzi Kitapevi, 4.baskı, s:364-388, 1997, İstanbul.

ASLANAPA, Oktay Minyatür, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Devri Kültür Sanatı, Türkler Ansiklopedisi, C:7, s:816, Yeni Türkiye Yayınları, 2002, Ankara.

ASLANAPA, Oktay Osmanlı Minyatür Sanatı,Osmanlı Ansiklopedisi, C:11, s:151-159, YeniTürkiye Yayınları, 1999, Ankara.

ASLANAPA, Oktay Osmanlı Minyatür Üslûbu, Kültür ve Sanat, s:17-20, Türkiye İş Bankası Yayınları, (Haziran),1996, Ankara.

ASLANAPA, Oktay Osmanlı Minyatürlerinin Üslûbu, Kaynaklar, S:1, s:65-68, ŞekerbankYayınları, (Güz), 1983, İstanbul.

ASLANAPA, Oktay Türk Minyatür Sanatının Gelişmesi, Erdem, S:2, s:6, (Şubat), 1987, Ankara.

ASLIER, Mustafa Modern Türk Grafik Resminin Eskiye Uzanan Kökleri, Türkiye’miz, S:13, s:2-6, (Haziran), 1974, İstanbul.

ATANUR, Meriç Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarında Usta Bir Yorumcu Ömer Faruk Atabek,Kültür ve Sanat, S:29, s:44, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1996.

ATASOY, Nurhan 1510 Tarihli Memlük Şehnâmesi’nin Minyatürleri, Sanat Tarihi Yıllığı, C:II, s:49-69, 1966-1968, İstanbul.

ATASOY, Nurhan 1558 Tarihli Süleymannâme ve Macar Nakkaş Pervane, Sanat Tarihi Yıllığı, C:3, s:167-196, 1969-1970, İstanbul.

ATASOY, Nurhan III.Murad ŞehinŞahnâmesi Sünnet Düğünü Bölümü ve Philadelpia Free Library’deki İki Minyatürlü Sayfa İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Yıllığı, C:4, s:359-387, 1973, İstanbul.

ATASOY, Nurhan Minyatürlerde Türk Büyükleri ve Alp Arslan, Tarih Enstitüsü Dergisi, S:2,1953.

ATASOY, Nurhan Minyatürlerde Türk Büyükleri ve Alparslan, Tarih Enstitüsü Dergisi , S:2,s:59-64, (Ekim),1971, İstanbul.

ATASOY, Nurhan Minyatürlerde Türk Donanması, Türkiye’miz, S:17, s:2-8, (Ekim), 1975, İstanbul.

ATASOY, Nurhan Nakkaş Osman'ın Padişah Portreleri Albümü, Türkiye’miz, S:6, s:2-14, (Şubat), 1972, İstanbul.

ATASOY, Nurhan Osmanlı‘da Bahçe Köşkleri, P Dünya Sanatı Dergisi (Bahçe ve Sanat), S:33s:96-111, (Bahar), 2004, İstanbul.

ATASOY, Nurhan Selçuklu Kıyafetleri Üzerine Bir Deneme, Sanat Tarihi Yıllığı IV, s:11-151, 1971, İstanbul.

ATASOY, Nurhan Tasvir, İslâm Ansiklopedisi, C:12 /1, s: 32, 1974, İstanbul.

ATASOY, Nurhan Türk Minyatür Sanatı Bibliyografyası, MTR. Bülteni, 1972, İstanbul.

ATASOY, Nurhan Türk Minyatürlerinden Üç Günlük Hayat Sahnesi, Sanat Tarihinde DoğudanBatıya, (Ünsal Yücel Anısına Bildiriler),s:19-22, 1987.

ATASOY, Nurhan Türk Minyatüründe Tarihi Gerçeklik, Sanat Tarihi Yıllığı, C:I, s:103-109, Sanat Tarihi Enstitüsü, 1964-1965, İstanbul.

ATASOY, Nurhan Türklerde Çiçek Sevgisi ve Sanatı, Türkiyemiz, S:3, s:14-27, 1971, İstanbul.

ATEŞ, Ahmet Farsça Eski Bir Varka ve Gülşah Mesnevîsi, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi,S:V, s:35-50, 1953.

ATIL, Esin Kelime ile Dinme: Bidpai Masalları, P Sanat Kültür Antika Dergisi, S:23, s:20-30, (Güz), 2001,İstanbul.

AYBEY, Neşe XX. Yüzyılda Türk Minyatür Sanatı, Sanat Dünyamız, S:16, s:37-40, Tifdruk Matbaası, (Mayıs), 1979, İstanbul.

AYÇE TARAGAY, M. Minyatürün Görkemli Yolculuğu, İSMEK El Sanatları Dergisi, S:1, s.86-89, 2004, İstanbul.

BABİNGER, Franz Fatih Mehmet ve Sanatı, Hayat Tarih Mecmuası, S:52, 1969, İstanbul.

BAĞCI, Serpil Adem'den III.Mehmet'e Silsilenâme, Padişah'ın Portresi: Tesâvir Âl-i Osman, s:188-201, 2000, İstanbul.

BAĞCI, Serpil Elyazmalarından Albümlere: III.Mehmed, Padişah'ın Portresi:Tesâvir-i Âl-i Osman, s:216-219, 2000, İstanbul.

BAĞCI, Serpil Takdim Minyatürlerinde Farklı Bir Konu: Süleyman Peygamber‘in Divanı,Sanat Tarihinde İkonografik Araştırmalar Semineri, Güner İnal’aArmağan Kitabı, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, s:35-59, 1990, Ankara.

BALTACIOĞLU, İsmayıl Hakkı Türk Minyatürcülüğü, Türk Plastik Sanatları, Milli Eğitim Basımevi, s:111- 112, 1971, Ankara.

BAŞBUĞ, Fatih Türk Minyatür Sanatında Garip Hayvan Formları, İSMEK El Sanatları Dergisi, S:4, s.80-83, 2007, İstanbul.

BAŞKAN, Seyfi Geçmişten Bugüne Türk ve Batı Sanatında Edebiyat-Resim İlişkileri, S:54,s:82-89, 1999, İstanbul.

BAYKAL, İsmail Hakkı Fatih Sultan Mehmet‘in Hususi Kütüphanesi ve Kitapları, Vakıflar Dergisi, S:IV, 1957, Ankara.

BAYRAM, Sadi Ankara Etnografya Müzesi‘ndeki Madolyonlu Silsilenâmede Doğu Anadolu ve Batı Asya, VII. Türk Tarih Kongresi, C:II, s:645-657, 1981, Ankara.

BAYRAM, Sadi İrlanda-Dublin Chister Beatty Library'de Bulunan Sisilenâmeler ve 1598 TarihliZübdetü’t-Tevarih, Vakıflar Dergisi, S:24, s:51-60; 115-161, 1994, Ankara.

BAYRAM, Sadi İrlanda-Dublin Chister Beatty Library'de Minyatürlü Bir Osmanlı Tarihi(Zübdetü't-Tevarih), Kültür ve Sanat, S:12, s:63-68, Ajans-Türk Matbaası,1991, İstanbul.

BAYRAM, Sadi Madolyonlu Silsilenâmeler, Milli Kültür, S:3,s:69-73, Kültür Bakanlığı Yayınları, (Mart), 1977.

BAYRAM, Sadi Minyatürlerle İlgili Seçilmiş Bibliyografya, Vakıflar Dergisi, S:23, s: 333-342, 1994.

BAYRAM, Sadi Musavvir Hüseyin Tarafından Minyatürleri Yapılan ve Halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşiv'inde Muhafaza Edilen Silsilenâme,Vakıflar Dergisi, S: XIII, s:253-338, Başbakanlık Matbaası,1981, Ankara.

BAYRAM, Sadi XVIII. Asır Silsilenâmelerinde Doğu Anadolu, 8. Türk Tarih Kongresi, s:46, 1976, Ankara.

BEHZAT Behzat Maddesi,. İslâm Ansiklopedisi, C:2, 1949, İstanbul.

BERK, Nurullah Çağdaş Resmimizde Eski Gelenekler, Yıllık Araştırmalar Dergisi, S:II, s:193- 197, 1957-1958.

BERK, Nurullah Müzede Türk Sanatı, Akademi, S:7, 1967.

BİNARK, İsmet Eski Kitapçılık Sanatlarımız, Hayat Tarih Mecmuası,C:2 , S:9, s:36-40,Tifdruk Matbaası, 1967, İstanbul.

BİNARK, İsmet İslâm'da Resim Sanatı, Hayat Tarih Mecmuası, C.2, S:8, s:16,20, 1965.

BİNARK, İsmetİslâmiyet’te Resim Sanatının Yeri (Sosyo-Psikolojik Bir Araştırma), Önasya, C:3, S:36, s:7-10, Ay Yıldız Matbaası (Ağustos), 1969, Ankara.

BİNARK, İsmet Kitapçılık Tarihimizden Bir Sayfa: Eski Türk Kitapçılık Sanatları, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C:17, S: 3, s:143-150, 1968, Ankara.

BİNARK, İsmet Orta Asya Türk Resim Sanatı, Türk Kültürü, Yıl: 4, S:47, s:131-137, 1966, Ankara.

BİNARK, İsmet Osmanlı-Türk Ordusuna Ait Savaş Tasvirleri, Ön Asya, C:3, S:35, s:6-7, AyYıldız Matbaası, (Temmuz), 1969, Ankara.

BİNARK, İsmet Türk Minyatür Sanatı, Türk Kültürü, Yıl:VIII, S: 92, s:28-41, Ay Yıldız Matbaası, (Haziran),1970, Ankara.

BİNARK, İsmet Türklerde Resim ve Minyatür Sanatı, Vakıflar Dergisi, S:12, s:271-290, Mars Matbaası, 1978, Ankara.

BOYDAŞ, Nihat Nakkaş Lütfi Abdullah, Vakıflar Dergisi, S:XVII,Önder Matbaası, 1984, Ankara.

BOZER, R. Kula-Emre Köyünde Resimli Bir Cami, Türkiye’miz, S:53, s:15-22, 1987.

CEZAR, Mustafa Osmanlılarda 18. Yüzyıl Kültür ve Sanat Ortamı, 18.Yüzyılda Osmanlı KültürOrtamı Sempozyum Bildirileri, (20-21 Mart 1997), 1998, İstanbul.

CUNBUR, Müjgan Fatih Devri Kütüphaneleri ve Kütüphaneciliği, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C.6, S:4, 1957, Ankara.

CUNBUR, Müjgan Kanuni Devrinde Kitap Sanatı-Kütüphaneler ve Süleymaniye Kütüphanesi,Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C:17, S:3, s:134-142, GüvenMatbaası, 1968, Ankara.

CUNBUR, Müjgan Türk Kitap Sanatlarına ve Minyatürlerine Genel Bir Bakış, TürkKütüphaneciler Derneği Bülteni, C: XVII, S.2, s:75-82, Güven Matbaası,1968, Ankara.

ÇAĞLAYAN, Filiz Hünernâme Minyatürlerinde Topkapı Sarayı, Müze Dergisi, S:1, s:36-43, (Ocak- Haziran), 1989.

ÇAĞMAN, Filiz 16.yüzyıl Sonlarında Mevlevî Dergâhlarında Gelişen Bir Minyatür Okulu, I. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, III, Sanat Tarihi, 1988, İstanbul.

ÇAĞMAN, Filiz-AKALAY, Zeren Saray Kütüphaneleri (Yeni Kütüphane), Sanat Dergisi, S:7, (Nisan), 1979.

ÇAĞMAN, Filiz -AKALAY, Zeren Sultan Mehmet II. Dönemine Ait Bir Minyatürlü Yazma:Külliyat-ı Kâtibi,Sanat Tarihi Yıllığı VI, s:336-346, 1976, İstanbul.

ÇAĞMAN, Filiz Anadolu Türk Minyatürü, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, C:5, s:929-951,1982, İstanbul.

ÇAĞMAN, Filiz Büyülü Bir Düş Alemi Bir Cennet Bahçesi, Tayf Art ,1, (Kış ), 1993.

ÇAĞMAN, Filiz Giyim- Kuşam, Çağlarboyu Anadolu’da Kadın-Anadolu Kadınının 9000Yılı, 1993, İstanbul.

ÇAĞMAN, Filiz İstanbul Sarayının Yorumu: Üstad Osman ve Dizisi, Padişahın Portresi: Tesavir-i Al-i Osman, s:188-201, 2000, İstanbul.

ÇAĞMAN, Filiz Kanuni Dönemi Osmanlı Saray Sanatçıları Örgütü Ehl-i Hiref, Türkiyemiz,S:54, (Şubat), 1988.

ÇAĞMAN, Filiz Mimar Sinan Döneminde Sarayın Ehl-i Hiref Teşkilatı, Mimar SinanDöneminde Türk Mimarlığı ve Sanatı, s: 73-77, 1988, İstanbul.

ÇAĞMAN, Filiz Osmanlı Sanatı, Anadolu Medeniyetleri III- Selçuklu-Osmanlı, 18. AvrupaSanat Sergisi, Topkapı Sarayı Müzesi (22-Mayıs-30 Ekim), s:97-315, 1983,İstanbul.

ÇAĞMAN, Filiz Saray Nakkaşhanesinin Yeri Üzerine Düşünceler, Sanat Tarihinde DoğudanBatıya, s:35-46, 1987, İstanbul.

ÇAĞMAN, Filiz Saray Nakkaşhanesinin Yeri Üzerine Düşünceler, Sanat Tarihinde DoğudanBatıya - Ünsal Yücel Anısına Sempozyum Bildirileri, s:35-46, 1989, İstanbul.

ÇAĞMAN, Filiz Sultan Sencer ve Yaşlı Kadın Minyatürlerinin İkonografisi, Sanat Tarihindeİkonografik Araştırmalar Semineri Güner İnal’a Armağan Kitabı, (Nisan1990), s:87-116, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 1993, Ankara.

ÇAĞMAN, Filiz Şahnâme-i Selim Han ve Minyatürleri, Sanat Tarihi Yıllığı, C:5, s: 411-443,1973, İstanbul.

ÇAĞMAN, Filiz -TANINDI, Zeren Osmanlı Safevi İlişkileri (1578/1612) Çerçevesinde Topkapı Sarayı Müzesi Resimli El Yazmalarına Bakış, Aslanapa Armağanı, 1996, İstanbul.

ÇAĞMAN, Filiz Türk Minyatür Sanatının İslâm Sanatındaki Yeri, İslâm Sanatında Türkler,s:84-117, 1982, İstanbul.

ÇAĞMAN, Filiz XVI. Yüzyıl Sonlarında Mevlevi Dergâhlarında Gelişen Bir Minyatür Okulu, I.Milletlerarası Türkoloji Kongresi Türk Sanatı Tarihi Tebliğleri (15-20Ekim 1973), C:3, s:651-677, 1979, İstanbul.

ÇAYCI, Ahmet Anadolu Selçuklu Sanatında Gezegen ve Burç Tasvirleri, Kültür BakanlığıYayınları, s:71-76, 2002, İstanbul.

ÇEŞMECİ, Hatice 16.yy.'ın Büyük Üstadı Matrakçı Nasuh, Türkiyemiz, S:80, 1997.

ÇIĞ, Kemal Zigetvar Seferine Ait Eşsiz Bir Eser, Tarih Dünyası, S:9, 1950.

ÇIĞ, KemalTürk ve İslâm Eserleri Müzesindeki Minyatürlü Kitapların Kataloğu, Şarkiyat Mecmuası III, s: 51-90, 1959.

ÇOLPAN, Nusret Minyatür İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar Serisi I

ÇORUH, Yaşar Türk Sanatında Hale, IX. Türk Sanatları Kongresi, (İstanbul 23-27- Eylül-1991) Kongreye Sunulan Bildiriler, s:62, Kültür Bakanlığı Yayınları,Grafikevi Matbaası,1991, Ankara.

DEMİRİZ, M.B. Hayatü'l-Hayvan, (Çeviren: Abdurrahman b.Musa), I-II, 1973, İstanbul.

DEMİRİZ,Yıldız 16. Yüzyıl Türk Süsleme Sanatında Natüralist Akımın Gelişmesi, Mimar Sinan Dönemi Türk Mimarlığı ve Sanatı, s:103-112, 1988, İstanbul.

DEMİRİZ,Yıldız 18.Yüzyılda Çiçek Ressamlığı, 18.Yüzyılda Osmanlı Kültür OrtamıSempozyum Bildirileri, (20-21 Mart 1997), s:75-90, 1998, İstanbul.

DEMİRİZ,Yıldız Bir Çiçek Risalesinin Topkapı Sarayı Kütüphanesi ve MünchnerStadtmuseum’daki Dağılmış Bölümleri Hakkında, Doğumunun 100.Yılında Atatürk’e Armağan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat FakültesiYayınları, s: 381-406, 1981, İstanbul.

DEMİRİZ,Yıldız Kitap Süslemesinde Gül – The Rose in Book Illustration, İlgi Dergisi, S:32,s:30-33, 1981.

DEMİRİZ,Yıldız Topkapı Sarayı Kütüphanesi H.413 Sayılı Sümbülnâme ve Osmanlılarda Çiçekİthali Bazı Notlar, Prof. Dr. Sabri Ülgener’e Armağan , İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, S:1-4, s:525-559,1988, İstanbul.

DEMİRİZ,Yıldız Topkapı Sarayı Kütüphanesindeki H.413 sayılı Sümbülnâme ve SanatımızdakiYeri, Sanat Dünyamız, S:26, 1986, İstanbul.

DEMİRİZ,Yıldız Tuhfe-i Gazne-i Gazneli Mahmud Mecmuası, P-Sanat-Kültür-Antika, S:13,1999, İstanbul.

DEMİRİZ,Yıldız Türk Sanatında Bahar Açmış Meyve Ağacı Motifi, I. Milli TürkolojiKongresi, s:382-400, 1980, İstanbul.

DEMİRİZ,Yıldız Türk Sanatında ve Batıda Çiçek Ressamlığı, Sanat Tarihinde DoğudanBatıya, Ünsal Yücel Anısına Sempozyum Bildirileri, s:47-50, 1989, İstanbul.

DERMAN, M.Uğur Benzeri Olmayan Bir Sanat Albümü: Gazneli Mahmud Mecmuası,Türkiyemiz, S:14,s:17-21, 1974.

DEVRİM, Hale Minyatür Sevdalısı Bir Fransız Sabine Buchman, İSMEK El Sanatları Dergisi, S:1, s.90-93, 2004, İstanbul.

DEVRİM, Melishan Osmanlı Minyatürü Bitti, Art Dekor Dergisi, S:67 s:136-137, ( Nisan), 2001,İstanbul.

DEVRİM, Melishan Saray Albümlerinden, Art Dekor Dergisi, S:67 s:130-133, (Nisan), 2001, İstanbul.

DİEZ, Ernest Bozkır'ın Ressamları, Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi, Kongreye Sunulan Tebliğler, (19-24 Ekim 1959), s:141-142, 1962, Ankara.

DİĞLER, Mustafa Osmanlı Minyatürüne Bir Bakış, Türk Dünyası Kültür ve SanatSempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi Bildirileri, (07-15 Nisan2000), s:281-288, 2000, Isparta.

DİLMEN, Güngör Harem (Padişah Evi), Sanat Dergisi, S:7, (Topkapı Sarayı Müzesi Sayısı),(Nisan), 1982.

DİYARBEKİRLİ, Nejat Minyatürlerle Nuh‘un Gemisi Efsanesi, Akademi Dergisi, S: 2, s:29-33, 1964,İstanbul.

DURAN, Gülnur Ali Üsküdarî'nin Çiçek Resimleri, P-Kültür-Sanat-Antika, S:5, 1997,İstanbul.

DURU, Orhan Derya Gibi Bir Denizci Piri Reis, Türkiye’miz, S:55, s:24-28, (Haziran), 1988,İstanbul.

DURUKAN, Aynur – ÜNAL, Mehlika Sultan Duvar Resmi, Anadolu Selçuklu Dönemi Sanatı Bibliyografyası, AtatürkKültür Merkezi Yayınları, s:84, 1994, Ankara.

EDGÜ, Ferit Siyah Kalem Üstüne M.Ş.İpşiroğlu ile Bir Görüşme, Türkiye’miz, S:24, s:21-27, (Şubat), 1978, İstanbul.

ELİF, Naci Mevlâna’nın Portreleri, Yeni Musiki Mecmuası, C. 13, S:154, s:694-695, 1960.

ELMAS, Hüseyin Osmanlılarda Surnâme Ressamlığı,Türkiye’de Sanat, S:19, 1995, İstanbul.

ERGİNER, Gürbüz Siyah Kalem‘in Minyatürlerine Farklı Yorumlar, Ben Mehmet Siyah KalemCinlerin ve İnsanların Ustası, Yapı ve Kredi Bankası Yorumları, s:119-128,2006, İstanbul.

ERSOY, Ayla 18. Yüzyılın Minyatürleri ve 19. Yüzyılda Batı Tarzı Resme Geçiş, İlgi, Yıl:25,S:64, s: 12-17, 1991.

ERTUĞ, Zeynep Tarım Minyatürler ve Tarihi Belge Özellikleri, Osmanlı Ansiklopedisi, C:11, s:180-188, Yeni Türkiye Yayınları, 1999, Ankara.

ERTUĞ, Zeynep Tarım Minyatürlü Yazmaların Tarihi Kaynak Olma Nitelikleri ve Nüzhetü’l-Esrar,Tarih Boyunca Türk Tarihinin Kaynakları Semineri Bildirileri, (6-7Haziran 1996), s:31-46, 1997, İstanbul.

ERTUĞ, Zeynep Tarım Osmanlı Devletinde Resmi Törenler ve Birkaç Örnek, Osmanlı Ansiklopedisi,C:11, Yeni Türkiye Yayınları, (Haz: Güler Eren), 1999, Ankara.

ERÜNSAL, İ. Türk Edebiyatı Tarihinin Arşiv Kaynakları I. II. Bayezıd Dönemine Ait Bir İn'amat Defteri, Tarih Ansiklopedisi Dergisi, XI, 1980, s.304-42.

ESİN, Emel Alp Şahsiyetinin Türk Sanatında Görünüşü, Türk Kültürü, C:6, S:70, s:775- 803, Ayyıldız Matbaası, (Ağustos), 1968, İstanbul.

ESİN, Emel Alp Şahsiyetinin Türk Sanatında Görünüşü, Türk Kültürü, C:7, S:82, s:102-126, Ayyıldız Matbaası, (Ağustos), 1969, İstanbul.

ESİN, Emel Alp Şahsiyetinin Türk Sanatında Görünüşü, Türk Kültürü, C:8, S:94, s:80-92, Ayyıldız Matbaası, 1970, İstanbul.

ESİN, Emel Bezeklik Külliyesinde Dokuzuncu Tapınak, Türkiyemiz, S:37, s:1-6, (Haziran), 1982, İstanbul.

ESİN, Emel Burkan ve Mani Dinleri Çevresinde Türk Sanatı (Doğu Türkistan ve Kansu‘da), Türk Kültürü El Kitabı, s:311- 416, 1972, İstanbul.

ESİN, Emel Eurasia Göçebelerinin Sanatının ve İslâmiyetten Evvelki Türkistan SanatınınTürk Plastik ve Tersimi Sanatları Üzerindeki Bazı Tesirleri, I. MilletlerarasıTürk Sanatları Kongresi, Kongreye Sunulan Tebliğler, (19-24 Ekim 1959),1962, Ankara.

ESİN, Emel Evren: Selçuklu Sanatında Evren Tasvirinin Türk İkonografisinde Menşeileri, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, No:1, s:161-182, 1969, Ankara.

ESİN, Emel Hünernâme, Türk Ansiklopedisi, C:19, Fasikül:151, s:406-407, 1971, Ankara.

ESİN, Emel İslâm Sanatı, Türk Ansiklopedisi, C:20, Fasikül:157, S:280-298, 1972, Ankara.

ESİN, Emel İslâmiyetten Önce Orta Asya‘da Türk Resim Sanatı, Türk Sanatı El Kitabı, s:186-310, 1972, İstanbul.

ESİN, Emel İsra Gecesi- Uygur Mirac-nâmesi‘nde Cennet Tasvirleri, Türk Kültürü,Yıl:IV, S:47, s:1039-1049,( Eylül),1966, Ankara.

ESİN, Emel Kıbrıs Tarihi ile İlgili Onaltıncı Yüzyılda Yapılmış Birkaç Türk Kitap Resmi, Milletlerarası Birinci Kıbrıs Tetkikleri Kongresi Bildirileri,(14-19-Nisan- 1969),s:299-333, 1971, Ankara.

ESİN, Emel Muhammed Siyah Kalem ve İç Asya Türk Geleneği, Ben Mehmet Siyah Kalem İnsanlar ve Cinlerin Ustası, Yapı ve Kredi Bankası Yayınları, s:63-96, 2006, İstanbul.

ESİN, Emel Resimli Bir Uygur Varakı (Reşit Rahmeti Arat İçin) , Seri:1, S: A2, s:189-207, 1966, Ankara.

ESİN, Emel Selçuklu Devrine Ait Resimli Bir Anadolu Yazması, Türk Sanatı Araştırmave İncelemeleri I, s:561-574, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Yayınları,1963, İstanbul.

ESİN, Emel Türk Budist Resim Sanatının Tarihçesi, I. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 3. Türk Sanatı Tarihi, s:696-758, 1979, İstanbul.

ESİN, Emel Uygur Sanatı, Türk Ansiklopedisi, C:33, Fasikül:265, S:131-141, 1983, Ankara.

ETTINGHAUSEN, R. - Çev. Sabahattin Eyüboğlu, Yabancı Gözüyle Türk Minyatürleri, Milliyet Sanat Dergisi, sa.226-27, Nisan 1977, s.9-11; 10-12.

ETTİNGHAUSEN, R.  (Çev: S. Eyüpoğlu), Yabancı Gözüyle Türk Minyatürleri, II, Milliyet SanatDergisi, S:227, s:10-12, (Nisan), 1977.

EYİCE, Semavi İki İslâm Minyatüründe Ayasofya Önündeki Atlı İmparator Heykeli, M.UğurDerman 65. Yaş Armağanı, (Der:İrvin Cemil Schick), s:283-311, 2000,İstanbul.

EYİCE, Semavi Kanuni Sultan Süleyman‘ın Yeni Bir Portresi, Belleten, S: 35 /138, s:213-215,1971.

FEHER,Geza Hünernâme‘de Macar Tarihi, Türkiyemiz, S:9, s:2-5, (Şubat), 1973, İstanbul.

FEHER,Geza Mohaç Savaşının Yayımlanmamış Bir Minyatürü, Türkiye’miz, S:18, s:15-16,(Şubat), 1976, İstanbul.

FEHER,Geza Türk Minyatürlerinde Macar Tarihi, Türkiye’miz, S:10, s:11-18, (Haziran),1973, İstanbul.

FEHER,Geza Türk Vekayinâmelerinde Zigetvar, Türkiye’miz, S:13, s:11-14, (Haziran), 1974,İstanbul.

GİYASİ, Cafer A. Nakkaş Nasuh Al- Matraki’nin Minyatürlerinde Azerbeycan Şehirleri ve BelliMimarlık Abideleri, IX. Türk Sanatları Kongresi Bildirileri, (23-27-Eylül-1991), (Bildiri Özetleri), s:80, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1991, Ankara.

GLÜCK, Hanry 16.-18.Yy.da Saray Sanatı ve Sanatçılarıyla Osmanlıların Avrupa SanatlarıBakımından Önemi, Belleten, (Bu Yazının Özgün Metni Historische BlatterDergisinde 1921 yılında yayımlanmıştır.), 1986.

GÖKYAY, Orhan Şaik Bir Saltanat Düğünü, Topkapı Sarayı Müzesi Yıllık, C:I, s:21-55, 1986,İstanbul.

GRAY, Basil British Museum’da Bulunan Bazı Türkçe Elyazmalarındaki HenüzYayımlanmamış Minyatürler, Milletlerarası Birinci Türk SanatlarıKongresi,Kongreye Sunulan Tebliğler, (19-24 Ekim 1959), s:217-247, 1962,Ankara.

GRUBE, Ernest. J. Bir Türk Minyatür Ekolu, Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi,Kongreye Sunulan Tebliğler, (19-24 Ekim 1959), 1962, Ankara.

GÜLNUR, Duran Ali Üsküdari’nin Çiçek Resimleri, P Sanat Kültür Antika Dergisi, S:5, s:66-87, 1997, İstanbul.

GÜNAY, Reha Süleymaniye Minyatürlerinde Mekân ve Anlatım Teknikler, Topkapı SarayıMüzesi Yıllık C:5, s:56-159, 1992, İstanbul.

GÜNAY, Reha Süleymaniye Minyatürlerinde Mekân ve Anlatım Teknikleri, Sanat Tarihindeİkonografik Araştırmalar Semineri, Güner İnal’a Armağan Kitabı,Hacettepe Üniversitesi Yayınları, s:179-195, 1993, Ankara.

GÜNAY, Reha Süleymaniye Minyatürlerinde Mekân ve Anlatım Teknikleri, Sanat Tarihindeİkonografik Araştırmalar IV, Güner İnal’a Armağan, s:179-195, (HacettepeÜniversitesi Edebiyat Fakültesi Armağan Serisi), 1993.

GÜNDÜZ, Mahmut İslâm‘da Kitap Sevgisi ve İlk Kütüphaneler, Vakıflar Dergisi, S:XI .

GÜREŞSEVER,Gönül Kitap el-Cerrahiyet al-Haniye Minyatürleri (İstanbul Tıp Tarihi Enstitüsü), I.Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 3.Türk Sanatı Tarihi, s:771-794, 1979,İstanbul.

HAŞİMOĞLU (SONAKİN), Güler Minyatür ve Çağdaş Resim Sanatı, Sanat Dünyamız, Yıl:9, S:24, s:21-24,Tifdruk Matbaası, 1982, İstanbul.

IŞIN, Ekrem Şölen ve Büyü/Mehmet Siyah Kalemin Gizemli Dünyası, Ben Mehmet SiyahKalem İnsanlar ve Cinlerin Ustası, Yapı ve Kredi Bankası Yayınları, s:7-12,2006, İstanbul.

İNAL, Güner 17. Yüzyıldan Bir Hafız Divanının Desenlerinde Resim ve Metin İlişkisi, Suut Kemal Yetkin’e Armağan, s:165-202, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 1984, Ankara.

İNAL, Güner İran Minyatürlerinde Akademizm, Yeni Boyut, S:30, s:4-6, (Mart), 1985.

İNAL, Güner İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi’ndeki Bazı Albüm Desenlerinden Seçmeler,Bedrettin Cömerte Armağan Kitabı, s:457-470, 1980, Ankara.

İNAL, Güner Kahire'de Yapılmış Bir Hümayünnâme’nin Minyatürleri, Belleten,C:40, S:159, s:439-463, 1976, Ankara.

İNAL, Güner Şah İsmail Devrinden Bir Şahnâme ve Sonraki Etkileri, Sanat Tarihi Yıllık,C:5, s:497-530, 1972-1973, İstanbul.

İNAL, Güner Tek Figürlerden Oluşan Osmanlı Albüm Resimleri, Arkeoloji Sanat TarihiDergisi III, s:83-96, 1973.

İNAL, Güner Tek Figürlerden Oluşan Osmanlı Albüm Resimleri, Arkeoloji Sanat Tarihi Dergisi III, Ege Üniversitesi Edebiyat Fak. Yayınları, s:83-96,1984, İzmir.

İNAL, Güner Topkapı Kolleksiyonundaki Sultani Bir Özbek Şehnâmesi ve Özbek ResimSanatı İçindeki Yeri, Sanat Tarihi Yıllığı, C:6, s:303-320, 1974-1975, İstanbul.

İNAL, Güner Topkapı Müzesi‘ndeki a Bazı Şah Abbas Dönemi Şehnâmelerinin Minyatürleri, Hacettepe BeĢeri Bilimler Dergisi, 10/3, s:12-51, (Haziran), 1980, Ankara.

İNAL, Güner Topkapı Müzesi‘ndeki H.1084 No‘lu Yusuf ile Züleyha YazmasınınMinyatürleri, Hacettepe Beşeri Bilimler Dergisi, 10/2, s:1-41, (Haziran), 1979,Ankara.

İNAL, Güner Topkapı Müzesi‘ndeki Hazine 1509 nolu Şehnâme'nin Minyatürleri, SanatTarihi Yıllığı, C:3, s:197-220, 1969-1970, İstanbul.

İNAL, Güner Topkapı Müzesi’ndeki Şehnâme Yazmalarının Minyatürleri ÜzerindeAnalitik Çalışma , (Yayınlanmamış Çalışma), 1972, İstanbul.

İNAL, Güner Topkapı Sarayı Müzesindeki İki On Altıncı Yüzyıl Hamsesi‘nin Minyatürleri, Arkeoloji Sanat Tarihi Yayınları Dergisi I, s:37-49, Ege Üniversitesi Edebiyat Fak. Yayınları, 1982.

İNAL, Güner Uzak Doğu‘da Resim ve İslâm‘da Minyatür, Sanat Tarihi Yıllığı VIII, 1978,İstanbul.

İNEL, Berke Osmanlı‘da Minyatür Sanatına Bir Bakış ve Resim Sanatının Öncüleri I, Türkiye’de Sanat, s: 41, 1995, İstanbul.

İNEL, Berke Osmanlı‘da Minyatür Sanatına Bir Bakış ve Resim Sanatının Öncüleri II,Türkiye’de Sanat, s: 42, 1995, İstanbul.

İPŞİROĞLU, M. Şevket Siyah Kalem‘in Sanatında Biçim İncelemesi- Sanat ve Büyü, P Dünya Sanatı Dergisi ( Kitap ve Sanat), S:35, s:12, (Güz), 2004, İstanbul.

İREPOĞLU, Gül 18 Yüzyıl Betimlemesine Bakış, 18. Yüzyılda Osmanlı Kültür Ortamı Sempozyumu Bildirileri (20-21 Mart 1997), Sanat Tarihi Yayınları, s:161-172, 1998, İstanbul.

İREPOĞLU, Gül Batılılaşma Hareketinin İçerisinde Kitaptan Tuvale Padişah Portreciliği, Antik Dekor,S:38, s:82-88,1997, İstanbul.

İREPOĞLU, Gül Gelenek ile Yenilik Arasında:Tevarih-i Al-i Osman Portreleri, P. Sanat Kültür Antika Dergisi, S:15, s:70-87, (Güz),1999, İstanbul.

İREPOĞLU, Gül Gelenek İle Yenilik Arasındaki İcmal-i Tevârih-i Âl-i Osman Partreleri, P.Sanat-Kültür -Antika, S:13, 1999, İstanbul.

İREPOĞLU, Gül Lale Devrinin Çelebi Nakkaşi Levnî, Sanat Dünyamız, S:73, 1999.

İREPOĞLU, Gül Osmanlı Minyatür Sanatında Klâsik Dönem, Türk Kültüründe Sanat veMimarîKlâsik Dönem Sanatı ve Mimarlığı Üzerine Denemeler, 21. Yy.Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları, s:73-87, 1993, İstanbul.

İREPOĞLU, Gül Osmanlı Sanatında Spor Dünyası ve Spor Betimlemeleri, P. Sanat Kültür Antika Dergisi, S:10, 1998, İstanbul

İREPOĞLU, Gül Osmanlı Sanatında Spor Dünyası ve Spor Betimlemeleri, P Sanat Kültür Antika Dergisi, S: 10, (Yaz), 1998, İstanbul.

İREPOĞLU, Gül Ressam Levnî-Şair Levnî, P. Sanat -Kültür -Antik, S:8, s:86-105, (Kış),1997, İstanbul.

İREPOĞLU, Gül Ressam Levnî-Şair Levnî, P. Sanat -Kültür -Antika, S:10, 1998, İstanbul.

İREPOĞLU, Gül Yenilik ve Değişim, Padişahın Portresi:Tasvir-i Al-i Osman, s: 378-401, İş Bankası Yayınları, 2000, İstanbul.

KARAMAĞRALI, Beyhan Camiü‘t Tevarih‘in Bilinmeyen Bir Nüshasına Ait Dört Minyatür, Sanat TarihiYıllığı, C:2, s:70-80, 1966-1968, İstanbul.

KARAMAĞRALI, Beyhan Muhammed Siyah Kalem‘e Atfedilen Minyatürler, Ben Mehmet Siyah Kalemİnsanlar ve Cinlerin Ustası, Yapı ve Kredi Bankası Yayınları, s:13-60, 2006,İstanbul.

KARAMAĞRALI, Beyhan Topkapı Sarayı Müzesinde Bulunan Dört Albüme ve Bu Albümler ÜzerindekiÇalışmalara Toplu Bakış, Türk Etnoğrafya Dergisi, S:7-8, s:50-58, 1964-1965.

KARAMAĞRALI, Beyhan Topkapı Sarayı Müzesindeki Albümlerde Bulunan Bazı Rulo Parçaları, SanatTarihi Yıllığı S:I, s:188-201, 1964-1965.

KARATAŞ, Ali İhsan Osmanlı Toplumunda Kitaplar, Türkler Ansiklopedisi, C:11, s:896-908, YeniTürkiye Yayınları, 2002, Ankara.

KARATAY, Fehmi Ethem Türk Minyatür Resimlerinin Öncüleri, Sanat Dünyamız, S:7, s:14-23, 1976,İstanbul.

KERAMETLİ, Can 16. Yüzyıl Türk Minyatürleri, Antika Dergisi, S:7, No:4, (Temmuz), 1985,İstanbul.

KERAMETLİ, Can İslâm Sanatında Burç Figürleri, Türkiye Turing ve Otomobil KurumuBelleteni, S:36/315, s:10-14, (Ekim-Aralık), 1972.

KERAMETLİ, Can Ressam Levnî, Türk Sanatı, C:3, S:44, s:12-13, (Şubat), 1956.

KESKİNER, Cahide Hotozlar Puşiler Diademler Takkeler Duvaklarla Türk Minyatürlerinde KadınBaşlıkları, Antik Dekor Dergisi, S:27, s:118-123, 1994, İstanbul.

KESKİNER, Cahide Minyatür, Sanat Çevresi, C:10, No:84, (Ekim), 1989.

KESKİOĞLU, Osman İslâm Tasvir ve Minyatürleri, İlahiyat Fakültesi Dergisi, S:9, s:11-23, 1961.

KIRTUNÇ, Erkan Osmanlı Yaşayışını Anlatan Giyim Albümleri, Kültür ve Sanat, S:7, s: 61-64,(Eylül), 1990.

KOÇ, Ömür Tarihsel Gelişimi İçinde Türk Minyatür Sanatı ve Günümüzde Görülen BazıUygulamalar, Kamu ve Özel Kuruluşlarla Orta Öğretimde ÜniversitelerdeEl Sanatlarına Yaklaşım ve Sorunları Sempozyum Bildirileri, 1994,Ankara.

KONYALI, İbrahim Hakkı Kitab-ül Hasayig (Materia Medica), Sanat, S:III, s:19-29, 1977.

KURTAY, N. Osmanlı Minyatür Sanatında Ziyafet Sahneleri, Sanatsal Mozaik, S:1, s:110-112, (Eylül), 1995.

KUŞOĞLU, Zeki Türk Sanatında Mihr-i Süleyman, İlgi,Yıl:24, S:64 s:32-35, ( İlkbahar), 1990.

KUT, Günay 13.Yüzyıla Ait Bir Yemek Kitabı, Kaynaklar, Sümerbank Yayınları, S:3, s:50-57, 1984.

KUT, Günay Acaibü’l-Mahlukat'ın Türkçe Çevirileri Üzerine, Beşinci MilletlerarasıTürkoloji Kongresi, s:183-193, 1985, İstanbul.

KUT, Günay Atasözleri ve Deyimlere Ait Manzum ve Minyatürlü Bir Eser, Topkapı SarayıMüzesi Yıllık I, s:73-112- 198-208, 1980, İstanbul.

KÜHNEL, Ernest XV. ve XVI. Yüzyıllarda Minyatür Sanatında Türk Üslûbu, MilletlerarasıBirinci Türk Sanatı Kongresi, Kongreye Sunulan Tebliğler, s:277-281, (19-24 Ekim 1959),1962, Ankara.

KÜTÜKOĞLU, Mübahat Minyatürlerde Dina-ı Hümayün ve Arz Odası, Tarih Enstitüsü Dergisi, S:16,s:47-69, 1998, İstanbul.

MAHiR, Banu Abdullah Buhari, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, S:348,s:28-32, ( Kasım) ,1982.

MAHiR, Banu Abdullah Buhari‘nin Minyatürlerinde 18. Yüzyıl Osmanlı Kadın Modası, PSanat Kültür Antika, S:12, s:70-81, 1998-99, İstanbul.

MAHiR, Banu Abdullah Buhari'nin Minyatürlerinde 18.Yüzyıl Osmanlı Kadın Modası,P.Sanat-Kültür-Antika, S:12, 1989-1999, İstanbul.

MAHiR, Banu Anadolu‘da Türk Minyatürünün İlk Örnekleri, Osmanlı Ansiklopedisi, C:11,s:167-179, Yeni Türkiye Yayınları, 1999, Ankara.

MAHiR, Banu Elinde Altın Küre (Kızıl Elma) Tutan Padişah Portreleri, Dördüncü Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, (4-7- Kasım-1997), C:11, s:91-98;383-388, 2000, Ankara.

MAHiR, Banu İslâmda Resim Sözcüğünün Belirlediği Tasvir Geleneği, Sanat TarihindeDoğudan Batıya Ünsal Yücel Anısına Sempozyum Bildirileri, s:59-64, 1989,İstanbul.

MAHiR, Banu İslâmda Resim‘ Sözcüğünün Belirlediği Resim Geleneği, Sanat TarihindeDoğudan, Batıya Ünsal Yücel Anısına Sempozyum Bildirileri, s:59-64,1989, İstanbul.

MAHiR, Banu Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Minyatür, Türkler Ansiklopedisi, C:7,s:316-321, Yeni Türkiye Yayınları, 2002, Ankara.

MAHiR, Banu Osmanlı Padişah Portreciliğinde Ahmed Nakşi, VI. Orta Çağ ve Türk DönemiKazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyum Bildirileri, (8-10- Nisan -2002),Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, s:563-572,2002, Kayseri.

MAHiR, Banu Osmanlı Peri Resimleri, IX. Türk Sanatları Kongresi, (İstanbul 23-27-Eylül-1991), Kongreye Sunulan Bildiriler, s:111, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1991,Ankara.

MAHiR, Banu Osmanlı Peri Resimleri, Milletlerarası Dokuzuncu Türk Sanatları Kongresi,(İstanbul 23-27 Eylül 1991), Kongreye Sunulan Bildiriler ,C:2, s:425-438,1995, Ankara.

MAHiR, Banu Osmanlı Sanatında Saz Üslûbundan Anlaşılan, Topkapı Sarayı Yıllık II,s:123-140, 1987, İstanbul.

MAHiR, Banu Osmanlı Saz Üslûbu Resimlerinden Ejder İkonografisi, Güner İnal'aArmağan, s:271-294, 1993, Ankara.

MAHiR, Banu Portrenin Yeni Bağlamı, Padişahın Portresi :Tesavir-i Al-i Osman, s:298-313, 2000, İstanbul.

MAHiR, Banu Resim Gösterim Amacıyla Hazırlanmış Bir Grup 17. Yüzyıl OsmanlıMinyatürü, 17. Yüzyıl Osmanlı Kültür ve Sanatı Sempozyum Bildirileri, 19-20 Mart 1998, İstanbul.

MAHiR, Banu Resim Gösterim Amacıyla Hazırlanmış Bir Grup 17. Yüzyıl OsmanlıMinyatürü, 17. Yüzyıl Osmanlı Kültür ve Sanatı Sempozyum Bildirileri (19-20 Mart 1988), 1998, İstanbul.

MAHiR, Banu Saray Nakkaşhanesinin Ünlü Ressamı Şah Kulu ve Eserleri, Topkapı SarayıMüzesi Yıllık I, s:113-130, 1986, İstanbul.

MAHiR, Banu Sultan IV. Murad Portreleri İkonografisi, Sanatta Etkileşim BedrettinCömert Anısına Uluslararası Sempozyumu, (25-27- Kasım- 1998), s:170-175, 2000, Ankara.

MAHiR, Banu Türk Minyatürlerinde Hilat Merasimleri, Belleten, C:63, S:238, s:745-754,2000, Ankara.

MERİÇ, Atanur Minyatürlerde Nasreddin Hoca, Kültür ve Sanat, s:13-16, Türkiye İş BankasıYayınları, (Haziran), 1996.

MERİÇ, Rıfkı Melul Nakış Tarihi Vesikaları, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi I, s:31-46, 85-104,1952, Ankara.

MERİÇ, Rıfkı Melul Türk Sanatı Tarihi Vesikaları: Bayramlarda Padişahlara Hediye Edilen SanatEserleri ve Karşılıkları, Türk Sanatı Tarihi Araştırmaları ve İncelemeleri I,s:764-786, 1963.

MESARA,Gülbün 18. ve 19. Yüzyıl Osmanlı Fermanlarından Çiçekler, Kültür ve Sanat Dergisi,s:21-23, (Haziran), 1996.

MESARA,Gülbün Türk Tezhip ve Minyatür Sanatı, Sandoz Bülteni, C:7, S:25,s:9,MEB.Komisyon, 1987, İstanbul.

MESERA, G. -KESKİNER,C. -İRTEŞ,M. -SARI,N.-DÜNDAR,G.-ÇOLPAN,N.-ANMAÇ,G.-ÖZKEÇECİ,İ.-UÇAK,E. Değerli Sanatkâr Nusret Çolpan'ın Ardından, İSMEK El Sanatları Dergisi, S:6, s.51-71, İstanbul.

MİNYATÜR Minyatür Sanatı, On Birinci Devlet Türk Süsleme Sanatları Sergisi Kataloğu, T.C.Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001, Ankara.

MİNYATÜR Minyatür Sanatı, Thema Larusse Tematik Ansiklopedi, C:6, s:318-319, Milliyet Yayınları, 1993-94, İstanbul.

MİNYATÜR Minyatür, Geleneksel Türk El Sanatları, Yapı ve Kredi Bankası Yayınları, C:1, s:69-72, İstanbul.

MUSTAFA, Muhammed Kahire Kolleksiyonlarında Bulunan Türk Sanatı Şaheserleri, Milletlerarası 1.Türk Sanatları Kongresi, 19-24 Ekim 1959), Kongreye Sunulan Tebliğler,1962, Ankara.

MÜLAYİM, Selçuk Çağdaş Türk Resmine Minyatürün Katkıları, Türkiye’de Sanat, S:19, 1995,İstanbul.

NAHAS, Mahmut Özünden Türk Olan Bir Sanat: Minyatür, Türk Tarih Kurumu Konferansı,(14 Eylül), 1971.

NECİPOĞLU,Gülru Bir Geçiş Dönemi: II. Selim Portreleri, Padişahın Portresi; Tesâvir-i ÂliOsman, s:202-207, 2000, İstanbul.

NECİPOĞLU,Gülru Osmanlı Sultanlarının Portre Dizilerine Karşılaştırmalı Bir Bakış, PadişahPortresâ: Tesâvir-i Âli Osman, s:22-61, 2000, İstanbul.

NİGAR, Mehmet Metin Osmanlı Türk Minyatürcülüğü Üzerine Bir Kitabın Düşündürdükleri, Forum,C:12, S:142, s:17-18, 1960.

NİGAR, Mehmet Metin Silsilenâme ve Musavvir Hüseyin, Forum, C:16, S:228, s:19, (Ekim), 1963.

NİGAR, Mehmet Metin Türk Minyatürcülüğü, Forum, C:16, S:229-230, s:18-19, (Ekim), 1963.

NİGAR, Mehmet Metin Unesco‘nun Türk Minyatürleri Albümü Üzerine I, Forum, C:14, S:185, s:17,(Aralık), 1961.

NİGAR, Mehmet Metin Unesco‘nun Türk Minyatürleri Albümü Üzerine II, Forum, C:14, S:187, s:17-18, (Ocak), 1962.

ORAL, M. Zeki Tarihimizi Bezeyenlerden: Nakkaş Abdullah, Ankara Üniversitesi İlahiyatFakültesi Yıllık Araştırmalar Dergisi, S:2, s:153-158, 1957, Ankara.

OSMANLI Osmanlı – Türk Minyatürü, Topkapı Sarayı Müzesini Sevenler Derneği, Ankara

ÖGEL, Bahaddin Fatih Albümünde Şeyhi İmzalı Minyatürler Hakkında, Vakıflar Dergisi, S:IV,s:209-241, 1958.

ÖGEL, Bahaddin Topkapı Sarayı Müzesinde Bulunan İki Minyatür Albümü Hakkında Notlar,Tarih Vesikaları Dergisi, S:I, s:135-140, 1955.

ÖGEL, Semra Osmanlı Minyatürlerinde Zaman-Mekân ve Hareket İlişkileri ÜzerineGözlemler, Sanat Tarihinde İkonografik Araştırmalar Güner İnal'aArmağan, s: 363-378, 1993, Ankara.

ÖĞÜTMEN, Filiz XII-XVIII.Yüzyıllar Arasında Minyatür Sanatlarından Örnekler, TopkapıSarayı Minyatür Bölümü Rehberi, Güzel Sanatlar Matbaası Neşriyatı, 1966,İstanbul.

ÖKTEN, Sadettin Geleneğin Sanatkârı ve Değişen Zaman Üzerine Notlar, İSMEK El Sanatları Dergisi, S:7, s.32-37, İstanbul.

ÖKTEN, Sadettin Geleneğin San'atkarı, İSMEK El Sanatları Dergisi, S:2, s.96-101, 2006, İstanbul.

ÖKTEN, Sadettin Geleneksel Türk El Sanatları, İSMEK El Sanatları Dergisi, S:1, s.62-66, 2004, İstanbul.

ÖNDER, Mehmet Kanuni Devri Sanatı, Antika, C:5, No:28, (Şubat), 1987.

ÖNDER, Mehmet Kubadabad Çinilerinde Sultan Alaeddin Keykubat‘ın İki Portresi, İstanbulÜniversitesi Sanat Tarihi Yıllığı, S:3, 1969-1970, İstanbul.

ÖNDER, Mehmet Kubadabad Sarayı Harpy ve Simurg Minyatürleri, Türk Etnografya Dergisi,S:10, s:1-12, 1967, Ankara.

ÖNDER, Mehmet Kubadabad Sarayı Kazılarında Bulunan Resimli Dört Çini Minyatürü, İstanbulÜniversitesi Sanat Tarihi Yıllığı, S:2, 1967-68.

ÖNDER, Mehmet Mevlana’yı Minyatürlerle Anlatan Yazma Bir Eser, Selçuk Üniversitesi IV.Milli Mevlana Kongresi, (12-13 Aralık 1989), Kongreye Sunulan Bildiriler,s:41-49, Konya Üniversitesi Matbaası, 1990, Konya.

ÖNDER, Mehmet Mevlana'nın Resmi, Resimli Tarih,C.4, S:45, s:2586-2587, 1953.

ÖNDER, Mehmet Selçuklu Resmi Kadın Başlıkları, Türk Etnografya Dergisi, S:13, 1973,Ankara.

ÖNEY, Gönül Anadolu Selçuklu Devri Minyatürleri, Anadolu Selçuklu MimarîsindeSüsleme ve El Sanatları, s:139-151, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2.Baskı, 1978, Ankara.

ÖNEY, Gönül İran Selçukluları İle Mukayeseli Olarak Anadolu Selçuklularında Atlı AvSahneleri, Anadolu (Anatolia), S:XI, 1967-69, Ankara.

ÖNGE, Yılmaz XIII. ve XIV. Yüzyıllarda Anadolu Mimarî Eserlerini Süsleyen Boyalı Nakışlar,Önasya, S:43, s:10-11, (Mart), 1969.

ÖZ, Tahsin Türk El İşlemeleri ve Resim Dairesi, Güzel Sanatlar Dergisi, S:4, 1942,Ankara.

ÖZ, Tahsin Barbaros'un Otantik Resmi, Türk Tarih Arkeologya ve Etnografya Dergisi,S:III, s:155-158, 1936.

ÖZ, Tahsin Fatih Devri Sanatları, Türk Dili, C:2, S:20, 1953.

ÖZ, Tahsin Hünernâme Minyatürleri, Güzel Sanatlar, s:3-18, 1939, İstanbul.

ÖZ, Tahsin Türk Minyatür Kaynaklarına Bir Bakış, İlahiyat Fakültesi Dergisi, S:I, s:30-43, 1952, Ankara.

ÖZÇELİK, Duru Makro Ufuklar Açan Mikro Çizimler, İSMEK El Sanatları Dergisi, S:14, s.84-89, 2012, İstanbul.

ÖZDOĞAN, Cahit Türk Minyatür Sanatı, Milli Eğitim, C:1, No:2, (Temmuz), 1980.

ÖZEL, Mehmet Minyatür, Türk Sanatı, s:199-230, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1999, Ankara.

ÖZEL, Mehmet Minyatür, Türkiye’nin Şaheserlerinden Örnekler, s:296-303, KültürBakanlığı Yayınları, 1997, Ankara.

ÖZEN, M.Esiner Kitab-ı Bahriyenin Fark Edilmemiş Bir Nüshası, Antik Dekor Dergisi, S:50,s:174-176, 1999, İstanbul.

ÖZEN, M.Esiner Muradi Divanı, Antik Dekor Dergisi, S:44, s:92-102, 1998, İstanbul.

ÖZERGİN, Mustafa Kemal Selçuklu Sanatçısı Nakkaş Abdulmümin el Hoyi Hakkında, Belleten, S: 34,s:219-230, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1970, Ankara.

ÖZERGİN, Mustafa Kemal Tebrizli Cafer‘in Bir Arzı, Türk Sanatı Yıllığı, S:VI, s:471-518, 1976,İstanbul.

ÖZERGİN, Mustafa Kemal Timurlu Sanatına Ait Bir Belge: Tebrizli Cafer‘in Bir Arzı, Sanat TarihiYıllığı, S:6, s:471-518, 1976.

ÖZGÜL, Aslıhan Işın Minyatüre Ruh Verenler, Antik Dekor Dergisi, S:61 s:116-127, (Nisan), 1998,İstanbul.

ÖZKAN, Süleyman Minyatür, İlgi, Yıl:17, S:35, s:29-31, (Ocak), 1983.

ÖZTELLİ,Cahit 18.Yüzyılın Büyük Sanatçısı Ressam Levnî, TürkDili, C:6, S:65, s:261-265,(Şubat), 1957.

ÖZTELLİ,Cahit Levnî Abdülcelil Çelebi, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, C:VI, 1986.

ÖZTELLİ,Cahit Ressam Levnî Üzerine Yeni Bilgiler, Türk Dili, C:15, S:176, s:509-512, 1966.

PAKALIN, M.Zeki Minyatür Maddesi, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I, s:536,MEB. Basımevi, 1956, İstanbul.

PARLAR, Gülsün Türk Minyatür Sanatından Türk Resmine, Kültür ve Sanat, S:25, Türkiye İşBankası Yayınları, 1995, Ankara.

PARMAN, Talat İnsanın Eşi Olarak Demon, Ben Mehmet Siyah Kalem Cinlerin ve İnsanlarınUstası, Yapı ve Kredi Bankası Yorumları, s:129-134, 2006, İstanbul.

PEKPELVAN, Belgin - KARAGÜL, Fatih Selçuklu-Osmanlı Mimarî Yapılarında Kullanılan Geometrik SüslemeElemanlarının Türk Minyatür Sanatı Mekân Tasarımlarında Kullanımı veGünümüz Sanatına Yansımaları, Uluslararası Altıncı Türk Kültürü KongresiTebliğler, (21-26 Kasım-2005), 2005, Ankara.

RABY, Julian Avrupa’dan İstanbul’a, Padişahın Portresi: Tesavir-i Al-i Osman, s:136-163, 2000, İstanbul.

RABY, Julian Oyun Başlıyor, Padişahın Portresi: Tesâvir-i Âl-i Osman, s:64-95, 2000,İstanbul.

RABY, Julian Tesâvir-i Âl-i Osman, Padişahın Portresi: Tesâvir-i Âl-i Osman, s:18-19,2000, İstanbul.

RENDA, Günsel 17 Yüzyıldan Bir Grup Kıyafet Albümü, 17.Yüzyıl Osmanlı Kültür ve SanatıSempozyum Bildirileri, s:153-178, (19-20 Mart), 1998, İstanbul.

RENDA, Günsel 18. Yüzyıl Osmanlı Minyatürlerinde Yeni Konular: Hamse-i Atayi’ninMinyatürleri, Bedrettin Cömert’e Armağan, s:481-496, HacettepeÜniversitesi Yayınları, 1980, Ankara.

RENDA, Günsel Ankara Etnografya Müzesindeki Minyatürlü Yazma ve Albümler, 1980,Ankara.

RENDA, Günsel Ankara Etnoğrafya Müzesi‘ndeki 8457 No‘lu Silsilenâme Üzerine BazıDüşünceler, Kemal Çığ’a Armağan, s:175-202, Bozok Matbaası, 1984,istanbul.

RENDA, Günsel Büyük Bürüngüz’de Eski Bir Türk Evi ve III. Selim Döneminde Süsleme,Türkiyemiz, S:21, s:41, 1977.

RENDA, Günsel Chester Beatty Kitaplığındaki Zübdetü‘t Tevarih ve Minyatürleri,Prof.Dr.Bekir Kütükoğlu Armağan Kitabı, s:485-505, 1991, İstanbul.

RENDA, Günsel Datça‘da Eski Bir Türk Evi, Sanat Dünyamız, S:II, s:22, 1974.

RENDA, Günsel– Erol, Turan Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı, s:17-48, 1980, İstanbul.

RENDA, Günsel İstanbul Türk ve İslâm Eserleri Müzesi‘ndeki Zübdet-üt Tevarih‘inMinyatürleri, Sanat, S:6, s: 58-67, Kültür Bakanlığı Yayınları, (Haziran), 1977,İstanbul.

RENDA, Günsel İsveç‘te Türklerle İlgili Eserler: Bibi Şatosu Koleksiyonu, Kültür ve Sanat,S:4, s:30-36, Türkiye ĠĢ Bankası Yayınları, 1980.

RENDA, Günsel Minyatür, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C:2, s:1263, 1997, İstanbul.

RENDA, Günsel Osmanlı Sultanlarının Soyağacı, P Sanat Kültür Antika Dergisi, S:2, 1996,İstanbul.

RENDA, Günsel Portrenin Son Yüzyılı, Padişahın Portresi: Tesâvir-i Al-i Osman, s:442-436,2000, İstanbul.

RENDA, Günsel Sinan Döneminde Haritacılık: Ali Macar Reis Atlası, Uluslararası MimarSinan Sempozyumu Bildirileri, (24-27-Ekim -1988), s:359-370, 1996,Ankara.

RENDA, Günsel Siyer-i Nebi Minyatürleri ve Osmanlı Resim Sanatındaki Yeri, Tarih veToplum Dergisi, S:2, s:23-25, 1984.

RENDA, Günsel Topkapı Sarayı Müzesindeki H.1321 No.lu Silsilenâmenin Minyatürleri, SanatTarihi Yıllığı, C:5, s:443-479, 1972-1973.

RENDA, Günsel Türk Resminde Batılılaşma Yönünde İlk Denemeler, Çağdaş Türk ResimSanatı, C: I, s:17-76, 1980, İstanbul.

RENDA, Günsel XVIII. Yüzyılda Minyatür Sanatı, I. Milletlerarası Türkoloji Kongresi 3.Türk Sanatı Tarihi, s:839-862, 1979, İstanbul.

RESİM Resim ve Minyatür Sanatı, Sanat Tarihi Ansiklopedisi, C:4, Görsel Yayınları,s:753-756, 1983, İstanbul.

REYHANLI–GANJEI, Tülay Peter Mundy Albümü Hakkında Notlar, IX. Türk Sanatları Kongresi,(İstanbul3-27- Eylül-1991) Kongreye Sunulan Bildiriler, s:142, KültürBakanlığı Yayınları, 1991, Ankara.

SANAT Sanat Tarihi Araştırmaları İle Yüklü Bir Yaşam: Prof.Dr. Nurhan Atasoy, AntikDekor Dergisi, S: 58, s:144-146, 2000, İstanbul.

SANCAKTAROĞLU, Tanju Kitab Fi Marifat el-Hiyal El- Handasiye, Türkiye Turing ve OtomobilKurumu Belleteni, S:638-642, s:64-74, (Temmuz-Aralık), 1978.

SARI, Nil Minyatürlerde Hastalar, Hastalıklar, Hekimler, P Kültür Sanat Antika, S: 42,s: 50-59, ( Güz ), 2006, İstanbul.

SATUK, Mehmet K. Uzak Doğu'nun Minyatürlerine Yakın Bakış, İSMEK El Sanatları Dergisi, S:15, s.66-73, 2013, İstanbul.

SELEN, Hamit Sadi Türklerde Haritacılık ve Coğrafya Türk Tarihinin Ana Hatları EserininMüsveddeleri, Seri 11, No:40, İstanbul.

SERTOĞLU, Mithat - ATASOY, Nurhan Osmanlı Kıyafetleri: Fenerci Albümü, 1986, İstanbul.

SEVİN,Nureddin Surnâme Ressamları, Milletlerarası 1.Türk Sanatları Kongresi, KongreyeSunulan Tebliğler, S:347-348, (19-24 Ekim 1959), 1962, Ankara.

SEVİN,Nureddin Türk Resim Geleneğinde Esas Unsur İnsan Resmidir, Milletlerarası 1.Türk Sanatları Kongresi, Kongreye Sunulan Tebliğler, s:339-346, (19-24 Ekim 1959), 1962, Ankara.

SEYHAN, Nezihe Minyatürlü Bir Ahval-i Kıymet Nüshası, Topkapı Sarayı Müzesi XII. SanatTarihi Araştırmaları Haberleşme Semineri, 1992, İstanbul.

SİNEMOĞLU, Nermin Bir Osmanlı Kıyafet Albümünün Takdimi, Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, S:1/11, s:204-212, 1991, İstanbul.

SİNEMOĞLU, Nermin On Yedinci Yüzyılın İlk Çeyreğine Tarihlenen Bir Osmanlı Kıyafet Albümü,Aslanapa Armağanı, s:162-182, 1996, İstanbul.

SOUTIEL, Jean Fatih Albümünde Vahşi Albümler, Ben Mehmet Siyah Kalem Cinlerin veİnsanların Ustası, Yapı ve Kredi Bankası Yorumları, s:135-142, 2006,İstanbul.

SOUTIEL, Jean Fransa Sanat Piyasasında Osmanlı Elyazmaları ve Minyatürleri, Antik DekorDergisi , S:42, s: 84-92, 1997, İstanbul.

SÖZEN, Metin Köyde Bir Duvar Resmi, Türkiyemiz, S:6, 1972.

SÖZEN, Metin Minyatür, Tarihsel Gelişimi İçinde Türk Sanatı, s:274-278, Anadolu BankasıKültür Yayınları:1, 1983, İstanbul.

SÜLEYMAN, Hamid – ARSLAN, Haver Babürler Devri Minayatür Sanatı, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi,S: 19, s: 199-213, Ağustos, 1982.

SÜMER, Mustafa Bir Özbek Nakkaşı Mahmut Müzehhip ve Yayınlanmamış Yeni Minyatürleri,Bedrettin Cömert’e Armağan, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, s:471-480,1980, Ankara.

SÜSLÜ, Ö. Topkapı Sarayı ve Türk-İslâm Eserleri Müzelerinde Bulunan XIV. Yüzyıla AitOsmanlı Minyatürlerindeki Kumaş Desenlerinin İncelenmesi, Sanat TarihiYıllığı 6, s:215-278, 1976.

ŞAPOLYO, Enver Behnam Nakkaşhaneler, Önasya Dergisi, C:4, S:45, s: 12-13, 1969.

ŞENER, Yasemin Tasvir-i Ali Osman, Art Dekor Dergisi, S:57 s:186-188, (Haziran), 2000,İstanbul.

ŞENYAPILI, Önder Adem ve Havva‘lı Bir Düzine Resim Çeyrek Düzine Minyatür, Antik DekorDergisi, S:51, s:76-82, 1999, İstanbul.

TAHİRZADE, Hüseyin Behzad Minyatürün Tekniği, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S:1,s:29-32, 1953, Ankara.

TAMER, C. Türk Bezemelerine Ait Bazı Araştırmalar, Milletlerarası Birinci TürkSanatları Kongresi, Kongreye Sunulan Tebliğler, s:355-359, (19-24 Ekim1959), 1962, Ankara.

TANINDI, Zeren 13. ve 14. Yüzyılda Yazılmış Kur‘anların Kanuni Döneminde Yenilenmesi, Topkapı Sarayı Müzesi Yıllığı, C:I, s:140-152, 1986.

TANINDI, Zeren Emir Hüsrev Dehlevi ve Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesinde Bulunan Minyatürlü Eserleri, Kültür ve Sanat, S:5, s:8-19, Tifdruk Matbaası, (Ocak),1977, İstanbul.

TANINDI, Zeren Emir Hüsrev Dehlevi‘nin 1496 Yılında Minyatürlenmiş Heşt Bihişt‘i, Sanat Tarihi Yıllığı, C:6, s:347-373, 1976, İstanbul.

TANINDI, Zeren İslâm Resminde Kutsal Kent ve Yöre Tasvirleri, Journel of Turkısh Studies 7, Orhan Şahin Gökyay Armağanı, S:II, s: 407-437, 1983, İstanbul.

TANINDI, Zeren Mihrü Müşteri Minyatürlerinin İkanografik Çözümlenmesi, Güner Ünal'a Armağan, 1977, Ankara.

TANINDI, Zeren Mihrü Müşteri Minyatürlerinin İkonografik Çözümlemesi, Güner İnal’a Armağan, s:457-489, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 1993, Ankara.

TANINDI, Zeren Mimar Sinan Çağında Tasvir, Mimar Sinan Döneminde Türk Mimarlığı ve Sanatı, s:277-294, 1987,İstanbul.

TANINDI, Zeren Mimar Sinan Çağında Türk Kitap Sanatı, Uluslararası Mimar Sinan Sempozyumu Bildirileri, (24-27 Ekim 1988), Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 1996,Ankara.

TANINDI, Zeren Minyatürlü Bir Coğrafya Kitabı, Kültür ve Sanat, S: 4, s:60-71, Kültür Bakanlığı Yayınları, Tifdruk Matbaası, (Haziran),1976, İstanbul.

TANINDI, Zeren Nakkaş Hasan Paşa, Sanat, S:6, s:114-125, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1977, İstanbul.

TANINDI, Zeren Nakkaş Hasan Paşa, Sanat, S:IV, s:114-125, (Haziran), 1977, İstanbul.

TANINDI, Zeren Osmanlı Döneminde Türk Minyatürü, Kültür ve Sanat, S:3, s:24-28, Türkiye İş Bankası Yayınları, (Ağustos), 1989, Ankara.

TANINDI, Zeren Osmanlı Döneminde Türk Minyatürü, Osmanlı Ansiklopedisi, C: XI, s:160- 166, Yeni Türkiye Yayınları, 1999, Ankara.

TANINDI, Zeren Osmanlı Yönetimindeki Eyaletlerde Kitap Sanatı, Orta Doğu’da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, (Hatay 25-27- Ekim- 2000), C:11, s:501-509;767-770, 2001, Ankara.

TANINDI, Zeren Resimli Bir Hac Vekaletnâmesi, Sanat Dünyamız , S:28, s:2-5, 1983, İstanbul.

TANINDI, Zeren Tarihi Konuda İlk Osmanlı Minyatürleri, Sanat Tarihi Yıllık, C:2, s: 102-116,1968, İstanbul.

TANINDI, Zeren Tarihi Konularda Türk Minyatürleri, Sanat Tarihi Yıllığı, C:3, s:151-166,1969-1970, İstanbul

TANINDI, Zeren Topkapı Sarayı Müzesi Hazine Dairesi 753 No‘lu Nizami Hamsesi‘ninMinyatürleri, Sanat Tarihi Yıllığı, C:5, s:389-409, 1973, İstanbul.

TANINDI, Zeren Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesinde Veli Can İsimli Resimler, Journel of Turkısh Studıes, S:15, s:287-313, 1991, İstanbul.

TANINDI, Zeren Türk Minyatür Sanatı, Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı, s:407-420, Türkiye İş Bankası Yayınları, s:407-420, 1993, Ankara.

TANINDI, Zeren XVI. Yüzyıl Nakkaşlarından Hasan Paşa ve Eserleri, I.Milletlerarası Türkoloji Kongresi, Türk Sanatı Tarihi Tebliğleri, (15-20- Ekim-1973), C:3, s:607- 625, 1979, İstanbul.

TANMAN, Baha Beşiktaş Mevlevihanesi’ne İlişkin Bir Minyatürün Mimarlık ve Kültür TarihiAçısından Değerlendirilmesi, 17. Yy Osmanlı Kültür ve Sanatı SempozyumuBildirileri, (19-20- Mart 1998), s:181-216, 1998, İstanbul.

TANSUĞ, Sezer Levnî ve Osman, Yelken, S:22, 1958, İstanbul.

TANSUĞ, Sezer Resim Sanatı Tarihi, s:148-156, Remzi Kitapevi, 1992, İstanbul.

TAŞKALE, Faruk Geleneksel Hat Tezhip, Minyatür ve Cilt Sanatlarımızın Bir Araya ToplandığıFatih Divanı, Antik ve Dekor, S:13, s:28-31, 1991, İstanbul.

TAYŞİ, Mehmet Serhan Aşik Çelebi ve Millet Kütüphanesi Ali Emiri Vakıf Kitapları Arasında Bulunan Minyatürlü Meşâinü'ş-Şuara Adlı Eseri, Sanat, S:6, s:77-89, Kültür Bakanlığı Yayınları, Tifdruk Matbaası, (Haziran), 1977, İstanbul.

TECER, Ahmet Kutsi Alay-Şenlik-Düğün, S:III, s:17-26, (Mayıs),1955, İstanbul.

TELL, S. K. 12-13. Yüzyıl Selçuklu Çığırı İslâmi Minyatürlü Yamaların Üslûb Gelişmesi,Sanat Tarihi Yıllığı, s:527-530, 1976, İstanbul.

TEZCAN, Hülya Saray Nakkaşhanesi‘nin 15. Yüzyıl Sonlarında ve 16. Yüzyılın ilk YarısındakiResim Programına Uyan Kumaş ve İşlemeleri, IX. Türk Sanatları Kongresi,(23-27- Eylül-1991), Kongreye Sunulan Bildiriler, s:166, Kültür BakanlığıYayınları, 1991, Ankara.

TOGAN, Zeki Velidi Topkapı Sarayında Dört Cenk, İslâm Tetkikleri Dergisi, S:I, s: 73-89,1953-1954.

TOSKA, Zehra Resimdeki Söz, Sözdeki Resim, Sanat Dünyamız, S:49, s: 49-58, 1992.

TUNCAY, Rauf Türk Nakış Sanatı ve Nakkaş Molla Kasım, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi,S:13, s:71-77, 1968, İstanbul.

TUNCAY, Rauf Vesikaların Işığında Süsleme Sanatkârlarımız, Türk Kültürü, C:III, S:27,s:197-200, Ayyıldız Matbaası, (Ocak), 1965, Ankara.

TURAN, Güven Siyah Kalem‘in Ötekileri, Ben Mehmet Siyah Kalem İnsanlar ve CinlerinUstası, Yapı ve Kredi Bankası Yayınları, s:113-118, 2006, İstanbul.

TÜKEL, Uşun Beyan-ı Menazil‘in Resim Dili Üzerine Bir Anlamlandırma Denemesi, TürkKültüründe Sanat ve MimarîKlâsik Dönem Sanatı ve Mimarlığı ÜzerineDenemeler, 21. Yy Eğitim ve Kültür Vakfı, s:189-206, İstanbul.

UĞUR, Ahmet Dresden de Kemal Paşazade'ye Atfedilen Yazma Eserler, İslâm İlimleriEnstitüsü Dergisi, III, 1977, Ankara.

UĞUR, Ahmet Yavuz Sultan Selim ve Bir Rüya, Lale, Türk Petrol Vakfı Yayınları, S:3, s:28-31, 1985, İstanbul.

ULUÇ, Lale Türkmen Valiler Şirazlı Ustalar Osmanlı Okurlar: XVI. Yüzyıl Şiraz ElYazmaları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2006, İstanbul.

ULUÇAY, M. Çağatay İstanbul'da 18.ve 19.Asırlarda Sultanların Doğumlarında Yapılan Törenler veŞenliklere Dair, İstanbul Enstitüsü Mecmuası, S:IV, 1958.

UYGUNER, M. Türk Minyatürleri, Varlık, S:671, s:13, 1966, İstanbul.

UZEL, İlter Cerrahiyetü'l Haniyye Minyatürleri, Kültür ve Sanat, S:9, s:23-27, Türkiye İş Bankası Yayınları, (Mart), 1991, Ankara.

UZLUK, Şehabettin II. Türk-Anadolu Resim Mektebi, Konya Mecmuası, S:39, s:12-26, 1942.

UZLUK, Şehabettin Konya Köşkü‘nün İç Duvarlarınsa Süvari Savaşçılar, Konya, (Haz: F. Halıcı), s:117-119, 1984, Ankara.

UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı Nakıl ve Nakıl Alayları, Belleten, S:XI, s:55-65, Türk Tarih Kurumu Yayınları,1976.

UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı Osmanlı Sarayında Ehl-i Hiref Sanatkârları Defterleri, Belgeler,S:15, s:23-76, 1986.

UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı Osmanlılar Zamanında Saraylarda Musiki Hayatı, Belleten,S:XII, 1977.

ÜÇOK, Bahriye İslâm‘da Resim, Türk Kadını, C:6, S:63, s:16-17, (Ağustos), 1971.

ÜNALIR, Jülide Türklerde Minyatür ve Resim Sanatı, Askeri Tarih Bülteni, S:22, 1985,Ankara.

ÜNLÜ, Semra Özgürlüğün Sanatı Minyatüre Özgün Yorumlar, İSMEK El Sanatları Dergisi, S:10, s.06-17, 2010, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Ağamirenk Maddesi (Minyatürcü), Türk-İslâm Ansiklopedisi, C:I, s:138-139,1944, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Anadolu Selçukluları Kitap Süsleri ve Resimleri, Türk Tarih KurumuAtatürk Konfransları, C:V, Türk Tarih Kurumu Basımevi., 1975, Ankara.

ÜNVER, A. Süheyl Anadolu Selçukluları Kitap Süsleri ve Resimleri, Atatürk Konferansları V,(1971-72), 2. Baskı, s: 75-89, 1991, Ankara.

ÜNVER, A. Süheyl Baba Nakkaş, Fatih ve İstanbul Dergisi, S:7-12, s:168-188, 1954, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Geçmişteki Sanat: Levnî‘nin Dilinden, Şadırvan, S:35, s:2, 1949.

ÜNVER, A. Süheyl Türk İnce El Sanatları Tarihi Üzerine, Türk Tarih Kurumu YıllıkKonferansları I, Atatürk Konferansları, s:103-153, 1964, Ankara.

ÜNVER, A. Süheyl Türk Minyatürleri, Türk Hava Yolları Magazin, Özel Sayı, (20- Mayıs), s:34-40, 1973.

ÜNVER, A. Süheyl Türk Ressamı ve İçtimai Hayatımız, Güzel Sanatlar Dergisi, S:1, s:17-26,1939, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Türk Sanatında Çiçekler ve Buketler, Türkiye’miz, S:22, s:14-17, 42-43(İngilizce Özeti), 1977.

ÜNVER, A. Süheyl Türkiye‘de Lale Tarihi -The History Of Tulips In Turkey, Vakıflar Dergisi,S:IX, s:265-276, 1971, Ankara.

ÜNVER, A. Süheyl Türklerde Resim, Tezhip ve Minyatür, Türk Tarihinin Ana Hatları, s:1-7,1964.

ÜNVER, Gülbün Osmanlı Sanatında Vazolu ve Vazosuz Çiçek Demetleri, Vakıflar Dergisi,S:IX, s:321-325, 1971.

YAZICI, Ekrem Hamdi Minyatür Sanatçısı Taner Alakuş: "Sanat Sürekli Öğrenmektir." , İSMEK El Sanatları Dergisi, S:7, s.64-71, İstanbul.

YETKİN, Suut Kemal Bir Buluşun Öyküsü:Lütfü Abdullah ve Siyer-i Nebi, Sanat Dünyamız, S:12,s:17—21, 1978, İstanbul.

YETKİN, Suut Kemal Bir Selçukî Elyazması Üzerine, Milletlerarası Birinci Türk SanatlarıKongresi, Kongreye Sunulan Tebliğler, (19-24 Ekim 1959), s:411-412, 1962,Ankara.

YETKİN, Suut Kemal İslâm Minyatürünün Estetiği, İlahiyat Fakültesi Dergisi, S:1, s:33-40, 1953,Ankara.

YETKİN, Suut Kemal Selçuklularda Resim Sanatı, Malazgirt Armağanı, s:127-130, 1972, Ankara.

YETKİN, Suut Kemal Türk Minyatürü, Kültür Dünyası, S:4, s:9-11, (Nisan), 1954.

YETKİN, Suut Kemal Türk Resim Sanatının Menşei Hakkında, İlahiyat Fakültesi Dergisi, S:11, s:5-11, 1963, Ankara.

YÖRÜKAN, B. Topkapı Sarayı Müzesindeki Albümlerde Bulunan Bazı Rulo Parçaları, Sanat Tarihi Yıllığı, I (1965), pp. 188-201.

YUM, Şule İstanbul'da 19.yüzyılda Saray Yapıları ve Batı Özellikli Duvar ve TavanResimleri, Antik Dekor, S:19, 1993.

YURDAYDIN, Hüseyin G. Başlangıcından XIII. Yüzyıl Sonlarına Kadar Müslüman Minyatürü, YıllıkAraştırmalar Dergisi, S:II, s:81-192, 1957-1958.

YURDAYDIN, Hüseyin G. Kanuni Döneminin Ünlü Silahşör ve Bilim Adamı Matrakçı Nasuh, SilahlıKuvvetler Dergisi, S:268, (Aralık), 1978.

YURDAYDIN, Hüseyin G. Matrakçı Nasuh Hayatı ve Eserleri, İslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi, S:1 s:11-122, 1960.

YURDAYDIN, Hüseyin G. Matrakçı Nasuh‘un Süleymannâmesi, V.Türk Tarihi Kongresi, s:374-388,1960, Ankara.

YURDAYDIN, Hüseyin G. Matrakçı Nasuh'un Minyatürlü İki Yeni Eseri, Belleten, S:28, s: 229-233, TürkTarih Kurumu Yayınları, 1964, Ankara.

YURDAYDIN, Hüseyin G. Türk Sanatının Varlığını İnkâr Eden Batılı Sanat Tarihçileri, İlahiyat FakültesiDergisi, S:III /1-2, s: 54-57, 1954, Ankara.

YURDAYDIN, Hüseyin G. Türklerde Minyatür Sanatı, Türk Silahlı Kuvvetleri Malulleri Dergisi,C:VIII, S:125 (Ağustos), 1970.