Tez Bibliyografyası

ALTAN, Güzin Abdullah Buhari’nin Minyatürleri ve Türk Sanatındaki Yeri,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal BilimlerEnstitüsü, Resim-İş Eğitimi 1990, Ankara.

AMİNİ, Arkam Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde Bulunan Nur al- Din Abd ar-Rahman Cami’nin Eserlerindeki Minyatürlerin Üslûp Gelişmesi,Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 1979, İstanbul.

ATASOY, Nurhan Nakkaş Osman'ın Eserleri ve Osmanlı Minyatür Sanatına GetirdiğiYenilikler, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 1962, İstanbul.

ATILGAN, Sevay 15. Yüzyıl Karakoyunlu Türkmen Minyatürleri, Yayınlanmamış DoktoraTezi, Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000, İstanbul.

BAGERİ, Menizeh Türk ve İran Minyatür Sanatının İncelenmesi İle Grafik Eğitiminde Minyatürün Önemi Üzerine Bir Araştırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Grafik Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2004, Ankara.

BAĞCI, Serpil Minyatürlü Ahmedi İskendernâmeleri: İkonografik Bir Deneme,Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,1989, Ankara.

BAŞBUĞ, Mehmet XVI. Yüzyıl Minyatür Ustalarından Nakkaş Osman’ın Minyatürlerinde At Tasvirleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Ana Bilim Dalı, 1990, Ankara.

BİNARK, İsmet Kıyafetli Albüm ve Kitaplardaki Osmanlı Kıyafetlerinden Bazı Örnekler(1710-1820), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 1975, Ankara.

BORAN, Mustafa Türk Minyatür Sanatında Renk, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000, Van.

ÇAĞLAYAN, Nilgün XVI. Yüzyıl Osmanlı Dönemi Minyatür Sanatı ve Kanuni DönemiMinyatür Sanatçısı Matrakçı Nasuh, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995, Eskişehir.

ÇETİN, Ayşin Türk Minyatür Sanatı İçerisinde Ömer Faruk Atabek’in Yeri ve Günümüze Tekniğinin Yansıması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Yaygın Eğitimi Ana Sanat Dalı, 2002, Ankara.

DÜZGÜN, Ali XVI. Yüzyıl Minyatür Ustalarından Matrakçı Nasuh’un Minyatürlerinde Manzara Anlayışı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Ana Sanat Dalı, 1990, Ankara.

ELMAS, Hüseyin Nakkaş Osman ve Levnî’ye Ait Surnâme Minyatürlerinin Kompozisyonve Renk Açısından İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, SelçukÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994, Konya.

EREN, Abdurrahman Nakkaş Osman’ın Minyatürlerinde Figür ve Renk Anlayışı, YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü GüzelSanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı, 2002, Van.

ETLİK, Battal İstanbul Türk ve İslâm Eserleri Müzesinde Bulunan Timurlu DönemineAit Yazma Eserlerden Şerafettin Yezdi’nin Zafernâmesi- Şeyhi’ninHüsrev-i Şirin’i ve Kirmani’nin Hamse’sinde Tezhip ve Minyatürler,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, 1992, İstanbul.

GENÇ, Birgül Osmanlı Dönemi Türk Minyatür Sanatında Hamam ve Hamam Sahneleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ve Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Sanat Tarihi Bölümü, 2002, Ankara.

KARAMAĞRALI, Beyhan Muhammed Siyah Kalem İmzalı Minyatürler, Basılmamış Doktora Tezi,1963, Ankara.

KILIÇ, Erol Surnâme-i Vehbi Minyatürlerinde Kompozisyon Biçimleri, YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ResimAnabilim Dalı, 1992, Ankara.

RENDA, Günsel Batılılaşma Döneminde Minyatür Sanatı ve İlk Manzara Resimleri,Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, 1974, Ankara.

RENDA, Günsel Üç Zübdet-üt Tevarih Yazmasının İncelenmesi, Yayınlanmamış DoktoraTezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,1969, Ankara.

SEYHAN, Nezihe Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki Minyatürlü Yazma Eserler, Kataloğu,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyal BilimlerEnstitüsü, C:II, 1991, İstanbul.

ŞAHİN, Can XVII. Yüzyılda Musavvir Hüseyin Tarafından Yapılan Silsile-nâmeMinyatürlerinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, GaziÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991, Ankara.

TANINDI, Zeren Osmanlı Tarihi ile İlgili Minyatürlü Yazmalar, Şehnâmeler ve Gazanâmeler, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, EdebiyatFakültesi, 1972, İstanbul.

TOGAY, Gökşen Ömer Faruk Atabek'in minyatür sanatı eğitimine katkıları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim BilimleriEnstitüsü, Geleneksel Türk El Sanatları Eğitim Programı, 2005, Ankara.

UÇAK (PÜRSÜN), Demet Türk Minyatür Sanatının Öğretilmesi ve Yaşatılmasında Sanat Eğitiminin Rolü ve Önemi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi,Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Resim–İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, 2002,Ankara.

ÜNVER, Erdem Matrakçı Nasuh’un Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn’de Doğaya Bakış Açısı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 1992, Ankara.

ÜSTÜN, Didem Ankara Etnografya Müzesinde 8457 Envanter No. İle Kayıtlı Bulunan Silsilenâme Minyatürlerinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek LisansTezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim İş Eğitimi Bölümü,1992, Ankara.

YAMAN, Bahattin Osmanlı Resim Sanatında Kıyamet Alametleri: Tercüme-i Cifrü’l Cami ve Tasvirli Nüshaları, Yayınlanmamış Doktora Tezi, HacettepeÜniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002, Ankara.

ZEREN, Esma Siyer-i Nebi Minyatürlerinde Farklı Üslûblar ve Sanatçıları,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal BilimlerEnstitüsü, 1990, Ankara.

ZONOZ, Nesrin Şahidi Sadi’nin Tahran Gülistan Müzesinde Bulunan Bustan ve Gülistan YazmaEserlerinin Minyatürlerinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek LisansTezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994, Ankara.