Tez Bibliyografyası

ALTUĞ, Orhan Afyonkarahisar Yapı Kitabelerinde Hat Sanatı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006, Çanakkale.

BAYRAM, Feza Evliya Çelebi Seyahatnamesinin Türk kütüphaneciliği, Hat Sanatı ve Yazı Gereçleri Yönünden İncelenmesi,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991, Ankara.

BERK, Süleyman Hattat Mustafa Rakım’da Cel-i Sülüs ve Tuğra Estetiği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999, Erzurum.

BİÇER, Halis Eski Sanat Yazısında Türk’e Özgü Ana Kurallar ve Öğretim Metodları , Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatları Eğitimi Bölümü, İstanbul.

CANSEVER, Meltem Türk Hat Sanatı, Art Dekor Dergisi, S: 40-41, s: 224-232, (Temmuz-Ağustos), 1996, İstanbul.

CANSEVER, Meltem Hat, Manâ ile Birleşen Çizgi, Art Dekor Dergisi, S: 40-41, s: 234-236, (Temmuz-Ağustos), 1996, İstanbul.

CANTAY, Tanju XIX. Yüzyılın Usta Bir Hattatı: Ali Haydar Bey, Tarih ve Toplum, S:52, s:206-208, (Nisan), 1988, İstanbul.

DİKİCİ, Ziya Edirne Camilerinde Yazı ,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, 2003, İzmir.

ERBAŞ, Aynur Fatih ve II.Beyezıd Devrinden Günümüze Ulaşan İstanbul Camilerinin Kitabe ve Celi Yazıları,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990, İstanbul.

ERBAŞ, Aynur Mektubi İbrahim Edhem Efendi`nin "Ruhu`t-talik"Adlı Eserinin Hat Sanatı Bakımından Analizi (2cilt),Yayınlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995, İzmir.

EZMEN, Pınar XIX.Yüzyıl Türk Hattatlarından Mustafa Rakım Efendi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1988, İstanbul.

GENÇ, Yusuf İhsan Osmanlılarda Beratlar, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü, 1988, İstanbul.

GÜN, R. Amasya ve Çevresindeki Mimari Eserlerde Yazı Kullanımı, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993, Samsun.

GÜNDÜZ, H.Hüseyin. Türk Hat Sanatında Şeyh Hamdullah ve Ahmed Karahisari Ekolleri Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1988, İstanbul.

GÜNDÜZ, H.Hüseyin. Hat Sanatının Teknik ve Estetik Ölçüleri, Yayınlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994, İstanbul.

GÜNÜÇ, Fevzi XV-XX Yüzyıl Dini Mimarisinde Celi Sülüs Hattı Uygulama ve Teknikleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991, Konya.

KABACAOĞLU, Esra Emin Barın Hat Koleksiyonu, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, 2004, İstanbul.

KILIÇ, Muhammet Yakut el-Musta'sımi'nin İstanbul Müze ve Kütüphanelerindeki Eserleri Efdalüddin, YayınlanmamıŞ Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993, İstanbul.

LİVATYALI, Hümeyra Hattat Hüseyin Öksüz'ün Hayatı ve Eserleri ,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994, Konya.

MEMİİ, Mehmet Süleyman Bin Ahmed'in "Mir'at-ı Hattatin" Adlı Eseri ,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993, İstanbul.

MOHAMED ALİ, Ömer Hattat Hamid Aytaç Hayatı ve Eserleri ,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994, İstanbul.

MOHAMED ALİ, Ömer Sülüs Hattın Tarihsel Evrimi, Anatomisi ve Estetik Yapısı, Yayınlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999, İstanbul.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan Mimar Sinan'ın İstanbul'daki Cami ve Türbelerindeki Yazı Düzeni ve Anlamı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Bilim Dalı, 1993, İstanbul.

SAYIOĞULLARI, Recep Sadri Türk Talik Yazı Ekolünün Doğuşunda Şeyhülislam Veliyüddin Efendi , Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi , Marmara Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, 1991, İstanbul.

SÜSLER, Ebru Hat Sanatı Açısından Tuhfei Hattatin, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, 2004, İstanbul.

TANMAN, M. B. İstanbul Tekkelerinin Mimari ve Süsleme Örnekleri Tipoloji Denemeleri, C:1, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 1990, İstanbul.

YAMAN, Ayşe Peyman Hat sanatı için Devhatü'l Küttab Kaynak İncelemeli Metin Çevirisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003, İstanbul.