Makale Bibliyografyası

ACAR, Özgen Bin Yıllık Manastırlarda Osmanlı Sanat ve Belgeleri, Antik Dekor Dergisi, S:50, s:150-153, 1999, İstanbul.

ACAR, Şinasi Hilyeler, Antik Dekor Dergisi, S:42, s:94-100, 1997, İstanbul.

ACAR, Şinasi Eski Kağıtlar, Mühre ve Makaslar, Antik Dekor Dergisi, S:43, s:100-107, 1997, İstanbul.

ACAR, Şinasi Ferman, Berat ve Vakfiyeler (I), Antik Dekor Dergisi, S:46, s:108-116, (Nisan-Mayıs), 1998, İstanbul.

ACAR, Şinasi Ferman, Berat ve Vakfiyeler (II), Antik Dekor Dergisi, S:47, s:120-128, (Haziran-Ağustos), 1998, İstanbul.

ACAR, Şinasi Sanat Değeri Taşıyan El Yazması Kitaplar, Antik Dekor Dergisi, S:48, s:74-83,(Eylül, Ekim), 1998, İstanbul.

ACAR, Şinasi Eski Mürekkepler- Hokka ve Divitler, Antik Dekor Dergisi, S:44, s:92-102, 1998, İstanbul.

ACAR, Şinasi Bize Heyecan Verir Bir Kıt‘a Ta‘lik Yazı : Kıt‘a ve Murakkalar, Antik Dekor Dergisi, S:49, ( Kasım- Aralık), s: 166-175, 1998, İstanbul.

AÇIKGÖZOĞLU, A. Sacit. Eyüp Sultan‘da Ketebeli Mezar Taşları, I.Eyüp Sultan Sempozyumu Bildirileri, 1996, İstanbul.

AÇIKGÖZOĞLU, A. Sacit. Eyüp Sultan Kabristanlarında Hat Sanatı, Sanatsal Mozaik, S: 14, ( Ekim ), s:16-20, 1996, İstanbul.

AHMED KARAHİSARİ Ahmed Karahisari Maddesi, Meydan Larousse, C:1, Meydan Yayınevi, 1969, İstanbul.

AHMED KARAHİSARİ Ahmed Karahisari Maddesi, Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, C:6, s:3441, Anadolu Yayıncılık, 1985.

AHMED KARAHİSARİ Ahmed Karahisari Maddesi, Yeni Türk Ansiklopedisi, C:5, s:1703, Ötüken Yayınevi, 1985, İstanbul.

AHMED KARAHİSARİ Ahmed Karahisari Maddesi, Ana Britannica, C:1, s:213-214, Hürriyet Ana Yayıncılık, 1993, İstanbul.

AKBAŞ, Muhsine Günümüz Sanatçılarından Türk İslam Sanatı Örnekleri : Tezhip, Hüsn-i Hat, Minyatür, Ebru, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1997, Ankara.

AKBULUT, İlhan Osmanlı Fermanları , Antik ve Dekor Dergisi, S: 22, s: 42-46, 1993, İstanbul.

AKDAĞ, M. Ankara Sultan Alaeddin Camii Kapısında Bulunan Hicri 763 Tarihli Bir Kitabenin Tarihi Önemi, Tarih Vesikaları, S: I /18, s:366-374, 1963, İstanbul.

AKSEL, Malik İnanışlara Göre Resim Sanatında Çifte Vavlar, Türk Folklor Araştırmaları, C:9, S:19, s:3854-3858, (Eylül), 1965.

AKSEL, Malik Yazı- Resim Başlık, Türk Folklor Araştırmaları, C:9, S:197, s:3931-3935, (Eylül), 1965.

AKSEL, Malik Yazı Resminde Eshab-ı Kehf Gemisi, Türk Folklor Araştırmaları,C:10, S:199, s:3986-3989, (Şubat), 1966, İstanbul.

AKSEL, Malik Yazı Resminde Aslan Suretleri, Türk Folklor Araştırmaları, C:10, S:202, s.4068-4071, (Mayıs), 1966, İstanbul.

AKSEL, Malik Halk Resim Sanat, Yazı Resminde Kuşlar, Türk Folklor Araştırmaları, C:10, S:204, s.4125-4130,( Temmuz), 1966, İstanbul.

AKSEL, Malik Yazı Resim‘de Eşyalar, Türk Folklor Araştırmaları, C:10, S:207, s.4210-4213, (Ekim), 1966, İstanbul.

AKSEL, Malik ( Ah Minelaşk) Yazı Resim… Tabiat, Türk Foklor Araştırmaları, C:10, s:213, s: 4378-4381, (Nisan), 1967, İstanbul.

AKSEL, Malik Türklerde Dini Sanatlar, Türkiyemiz, S:21, Apa Ofset Basımevi, s:8-11, (Şubat) 1977, İstanbul.

AKSEL, Malik Yazıdan Resme Geçiş, Türk Hattatları, (Haz: Şevket Rado), s:235-237, Tifdruk Matbaacılık, 1984, İstanbul.

AKSEL, Malik Hattatın Sağ Eli, Türk Hattatları, (Haz: Şevket Rado), s:248, Tifdruk Matbaacılık, 1984, İstanbul.

AKSOY, Şule Hat Sanatı, Kültür ve Sanat, S:5, s:115-137, Kültür Bakanlığı Yayınları, Tifdruk Matbaası, 1977, İstanbul.

AKSOY, Şule Osmanlı Sultanlarının Tuğraları ve Tuğralı Belgeler, Osmanlı Ansiklopedisi, C:11, s:62-65, Yeni Türkiye Yayınları, 1999, Ankara.

AKSOY, Şule - SALAMEH , Khadar Hüsn-ü Hat: İslamiyetin Ulvi Sanatı , Akdenizde İslam Sanatını Keşfedin, Ege Yayınları, s:87-96, 2007, İstanbul.

AKSU, Hatice 16. Yüzyılın Hat Üstadı Ahmed Karahisari, Antik dekor

AKSU, Hüsamettin İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde Bulunan, Minyatürlü, Resimli, Şekilli, Cedvelli, Plan ve Haritalı Türkçe, Arapça, Farsça Yazmalar, Sanat Tarihi Yıllığı, 1988, İstanbul.

AKTEPE, Münir Ordu Esnafı Hakkında Vesikalar, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 1962, İstanbul.

AKTEPE, Münir Prut seferi ile ilgili Belgeleri, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi ,(tarihsiz),İstanbul.

AKTAN, Ali Osmanlı paleografyası ve siyasi yazışmaları, Osmanlılar İlim ve İrfan Vakfı Yayınları, 1995, İstanbul.

AKTAN, Ali Divani Yazı, Vakıflar Dergisi, S:XXI, s:361-373, 1990, İstanbul.

AKTAN, Ali Ta‘lik Yazı ve İbrahim Edhem‘in Ruhu‘t- Ta‘lik‘ı, Vakıflar Dergisi, S:XXIII, s:255-281, Tisamat, 1994, Ankara.

ALPARSLAN, Ali Babür'ün İcad Ettiği Baburî Yazı, Türkiye Mecmuası, S:19, s:207-211, (tarihsiz).

ALPARSLAN, Ali Hattat Hamit Aytaç, Hayat Tarih Mecmuası, S:11, s: 16-22, 1972, İstanbul.

ALPARSLAN, Ali Yazı Resim, Boğaziçi Üniversitesi Beşeri İlimler Dergisi I, 1973, İstanbul.

ALPARSLAN, Ali İslam Yazı Sanatı, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, XIV, s:441-463, 1973.

ALPARSLAN, Ali Mimari Yapıların Yazı San‘atı Bakımından Önerimi, Boğaziçi Üniversitesi Beşeri İİlimler Dergisi, S:IV-V, s:1-14, 1976-1977, İstanbul.

ALPARSLAN, Ali Hattat Hamit, Kaynaklar, S:1, s:48-53, Şekerbank Yayınları, (Eylül-Ekim-Kasım), 1983, İstanbul.

ALPARSLAN, Ali İslam Yazı Çeşitleri 3 : Celi Sülüs, Sanat Dünyamız, S:33, s:27-35, 1985, İstanbul.

ALPARSLAN, Ali İslam Yazı Çeşitleri 6 : Resim, Yazı ve Tuğra, Sanat Dünyamız, S:36, s:2-13, 1986, İstanbul.

ALPARSLAN, Ali Fırat Havzasında Yetişen Hattatlar, Fırat Havzası Yazma Eserler Sempozyumu, s:75-81, 1987, Elazığ.

ALPARSLAN, Ali İbn Mukle‘nin İslam Yazısına Hizmeti, Tarih Boyunca Paleografya ve Diplomatik Semineri, s:11-13, 1988, İstanbul.

ALPARSLAN, Ali XVI.Yüzyıl İslam Dünyası‘nda Türk Hattatlığının Yeri, Mimar Sinan Dönemi Türk Mimarlığı ve Sanatı, s:21-26, 1988, İstanbul.

ALPARSLAN, Ali Celi, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, S:VII, s:265-267, 1988, İstanbul.

ALPARSLAN, Ali İslam Yazı Sanatı, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, S:XIV, s:441-522, 1993, İstanbul.

ALPARSLAN, Ali İslam Dünyasında Kadın Hattatlar, Aslanapa Armağanı, s:23-28, 1996, İstanbul.

ALPARSLAN, Ali Osmanlılarda Hat Sanatının Gelişmesi ve Bunun Nedenleri, Osmanlı Ansiklopedisi, C:11, s:27-35, Yeni Türkiye Yayınları, 1999, Ankara.

ALPARSLAN, Ali Türk Dünyasında Hat Sanatı, Türkler Ansiklopedisi, C:12, s:266-273, Yeni Türkiye Yayınları, 2002, Ankara.

ALTINDAĞ, Ülkü Topkapı Sarayı Müzesinin Sahip Olduğu Değerler Saray Arşivi, Sanat, S:VII, Topkapı Sarayı Müzesi Özel Sayısı, s:77-81, (Nisan), 1982, İstanbul.

ANONİM Hüsn-i Hat Maddesi, Anabritannica Genel Kültür Ansiklopedisi, C:2, Hürriyet Yayınları, İstanbul.

ANONİM Akdik Kamil Maddesi, Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, C:1, s:173, Anadolu Yayıncılık, 1983, İstanbul.

ANONİM Aksel Malik Maddesi, Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, C:1, s:183, Anadolu Yayıncılık, 1983, İstanbul.

ANONİM Aziz Efendi Maddesi, Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, C:1, s:551, Anadolu Yayıncılık, 1983, İstanbul.

ANTMEN, Ahu. Yazının Resmi, Resmin Yazısı: Modern Zamanlarda Kaligrafi, P Sanat Kültür Antika, S:21, ( Bahar), s:76-83, 2001, İstanbul.

ARBAŞ, Hamit Mevlevi Sanatçılar, Osmanlı Ansiklopedisi, C:11, s: 85-93, Yeni Türkiye Yayınları, 1999, Ankara.

ARSEVEN, C. Esat. Sanat Ansiklopedisi, 1947, İstanbul.

ARSEVEN, C. Esat. Hat (Güzel Yazı), Türk Sanatı, Cem Yayınevi, s:231-273, 1984, İstanbul.

ATABEK, Ömer Faruk Hattat Ahmed Karahisarı Sanatı ve Eserleri, 1. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri. Afyon Belediyesi Yayınları, 1990, Afyon.

ATANUR, Meriç Mustafa Baytal Hoca Tarihi Eserleri Geleneksel Yöntemlerle Restore Ediyor: ‘Yazılarımı Süleymaniye'den Topladığım Kandil İşleriyle Yazdım‘‘, Antik Dekor Dergisi, S: 11, s: 150-152, 1991, İstanbul.

ATEŞ, İbrahim Vakfiyelerde Dua ve Beddualar, Vakıflar Dergisi, S:XVII, s:54., 1983.

ATEŞ, İbrahim Vakıf Hattat Okulu, Vakıflar Dergisi, S:XXII, s:5-14, Lale Ofset, 1991, Ankara.

AVCI, Cahit Türk Sanatında Aynalı Yazılar, Kültür ve Sanat, S:5, s:21-33, Kültür Bakanlığı Yayınları, Tifdruk Matbaası, (Haziran), 1977, İstanbul.

AYVANSARAYI, Hafız Hüseyin Mecmua-i Tevarih (HAZ:Fahri C.Derin - Vahit Çabuk), (tarihsiz), İstanbul.

AYVERDİ, Ekrem Hakkı Aziz Efendi Dosyası, Kubbealtı Kültür ve Sanat Vakfı Kütüphanesi, (tarihsiz), İstanbul.

AYVERDİ, Ekrem Hakkı Kubbealtı Kültür ve Sanat Vakfı Hat Koleksiyonu, (tarihsiz) , İstanbul.

AYVERDİ, Ekrem Hakkı Fatih Devri Hattatları ve Hat Sanatı, İstanbul Fethi Derneği Yayınları, 1953, İstanbul.

AYVERDİ, Ekrem Hakkı Fatih Devrinde Hat Sanatı, Türk Hattatları, ( Haz: Şevket Rado), s:41-58, Tifdruk Matbaası, 1984, İstanbul.

AYVERDİ, Samiha Aziz Efendi ile İlgili Hususi Notlar ve Hatırat, (tarihsiz).

BALTACI, Cahit Osmanlılar Döneminde İslam Medeniyeti, III. Eyüp Sultan Sempozyumu Bildiriler, (28-30 Mayıs 1999),2000, İstanbul.

BALTACIOĞLU, İsmayıl Hakkı Türk Yazılarının Tetkikine Medhal, İlahiyat Fakültesi Mecmuası,S:5, s:111-136, (Haziran), 1927, İstanbul.

BALTACIOĞLU, İsmayıl Hakkı Türk Sanat Yazıları, Türk Düşüncesi, C:3, S:16, s:243-245, (Aralık), 1955.

BALTACIOĞLU, İsmayıl Hakkı Türk Sanat Yazıları, Türk Düşüncesi, C:4, S:24, s:323-330, 1955.

BALTACIOĞLU, İsmayıl Hakkı Türk Sanat Yazıları, Türk Dili, C: l6, S:185, s:347-354, (Şubat), 1967.

BARIN, Emin Hat Sanatının Büyük Üstadı Ahmet Karahisari , Hayat Mecmuası, S: 7, s:18, 1964, İstanbul.

BARIN, Emin Hattat Halim Özyazıcı, Akademi, S:3-4, s:18-19, (Haziran), 1965.

BARIN, Emin Kufi ve Celi Divani Yazı Türlerinde Yeni Uygulamalar, Türkiyemiz, S:13, s:23-30, (Haziran), 1974, İstanbul.

BARIN, Emin En Yeni Fatih Divanı, Türkiyemiz, S:16, s:23-27, Ofset Basımevi, (Haziran), 1975, İstanbul.

BARIN, Emin 16. Yüzyılda Türk Hat Sanatında Gelişmeler ve Etkileri, Türk Hattatları, (Haz: Şevket Rado), s:83-84, Tifdruk Matbaası, 1984, İstanbul.

BAYKAL, İsmail Hattat Şeyh Hamdullah, Yedigün Mecmuası, Yıl:6, C:II, No:276, 1938, İstanbul.

BAYKAL, İsmail Hat Sanatı, Güzel Sanatlar Mecmuası, S:II, s:33-48, 1940, İstanbul.

BAYKAL, İsmail Hazine-i Hümayun ile Bağdad Köşkü ve Revan Odası , Saray Kütüphaneleri Hakkında İki Hatt-ı Hümayün , Tarih Vesikaları, S:II /9, s:188-192, 1942.

BAYKAL, İsmail Silahdar-i Şehriyari ve Darüssaade Ağası Tayinleri Hakkında Hatt-ı Hümayunlar, Tarih Vesikaları, S:II/11, s:338-39, 1943.

BAYKAL, İsmail Fatih Sultan Mehmed‘in Hususi Kütüphanesi, Vakıflar Dergisi, S: IV, s:77-79, Doğuş Matbaası, 1958, Ankara.

BAYRAKTAR, Nimet Yazma Eserlerin Değerlendirme Ölçüleri ve Sanat Değeri, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C:19, S:4, s:321-327, 1970, Ankara.

BAYRAM, Sadi Türk Hat, Yazı-Resim, Cilt, Tezhip ve Minyatür ile İlgili Seçilmiş Bibliyografya, Vakıflar Dergisi, S:XXIII, s:321-342, Tisamat, 1994, Ankara.

BAYRANOĞLU, Fuat Tezhipli ve Padişah Onaylı Fermanlar, Kültür ve Sanat, S:4, s:17-37, (Haziran),1976, Ankara.

BAYSUN, M. Cavid Eğrikapılı Rasim Efendi, İÜEF Tarih Dergisi, S:VII/ 10, s:1-16, 1954, İstanbul.

BERK, Nurullah İslam Sanatında Plastik ve İfade, İlahiyat Fakültesi Dergisi, S:1-2, s:49-57, 1955, Ankara.

BERK, Nurullah Çağdaş Sanatın Bazı Biçimleri ve Türk-İslam Yazıları, Millletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi, Kongreye Sunulan Tebliğler, (19-24 Ekim 1959), s: 83-86, 1962, Ankara .

BERK, Nurullah Müzede Türk Sanatı, Akademi, S:7, 1967.

BERK, Süleyman Eyüp Sultan Sınırları İçerisinde Hattat Mustafa Rakım'a Ait Mezar Taşları Kitabeleri , III. Eyüp Sultan Sempozyumu Bildiriler, 1999,İstanbul .

BERK, Süleyman Filibeli Ahmed Arif Efendi, Art Dekor Dergisi, S:88, s:148-154, (Temmuz), 2000, İstanbul.

BERK, Süleyman Hattat Ahmed Arif Efendi , Tarihi Kültürü ve Sanatıyla Eyüp Sultan Sempozyumu IV, (5-7 Mayıs 2000), Eyüp Belediyesi Yayınları, 2000, İstanbul.

BERK, Süleyman Cel-i Sülüs‘ün Şaheserleri, Art Dekor Dergisi, S:87, s:120-125, (Haziran), 2000, İstanbul.

BERK, Süleyman Hattat Mustafa Rakım’ın Celi Sülüs’ün Estetiğinde Ortaya Koyduğu Yenilikler, M.Uğur Derman 65. Yaş Armağanı (Derleyen: Irvin Cemil Schick), s:145-174, 2000, İstanbul.

BERK, Süleyman Eyüp‘te Medfun Hattat Filibeli (Bakkal) Ahmed Arif Efendi, Tarihi Kültürü ve Sanatıyla IV. Eyüp Sultan Sempozyumu Tebliğler, s:321-335, (5-7 Mayıs 2000), 2000, İstanbul.

BERK, Süleyman Bir Hilye-i Hakani, Art Dekor Dergisi, S:64, s:94, (Nisan), 2001, İstanbul.

BERK, Süleyman Eyüp Sultanda Cel'i Sülüs Kuşak Yazılar, V.Eyüp Sultan Sempozyumu Tebliğler, (11-13 Mayıs 2001) , Eyüp Sultan Belediyesi Kültür Yayınları, 2002, İstanbul.

BERKİ Ali Himmet Mushafların Yazılması, İslam, C:8, S:6, s:263, 1965.

BERKİN, Vahe Osmanlı Hattatlarının İmzaları: Ketebeler, Antik ve Dekor, S:7, s:58-63, (Temmuz-Ağustos-Eylül), 1990, İstanbul.

BERKİN, Vahe Osmanlı Hattatlarının İmzaları: Ketebeler III, Antik ve Dekor, S:15, s:72-79, 1992, İstanbul.

BERKİN, Vahe Osmanlı Hattatlarının İmzaları: Ketebeler IV, Antik ve Dekor, S:16, s:74-77, 1992, İstanbul.

BİNARK, İsmet Türk Vakıfları Türk Sanatı ve İçtimai Hayatı ile İlgili Eserlerin Bibliyografyası, S:VIII, s:357-366, Ongun Matbaası, 1969, Ankara.

BOYDAŞ, Nihat Hat Sanatımız ve Batı‘ya Tesiri, Vakıflar Dergisi, S:XVI, s:16, 1982, Ankara.

BOYDAŞ, Nihat Osmanlı Tuğralarına Eleştiri Açısından Bir Bakış, Osmanlı Ansiklopedisi, C:11, s:66-76, Yeni Türkiye Yayınları, 1999, Ankara.

BURAK, Cihat Yaşadığı Gibi Sessiz Sedasız Öldü : Hamit Aytaç , Gösteri- Sanat ve Edebiyat Dergisi, S:20, S:14-15, 1982, İstanbul.

CANSEVER, Meltem Türk Hat Sanatı, Art Dekor Dergisi, S: 40-41, s: 224-232, (Temmuz-Ağustos), 1996, İstanbul.

CANSEVER, Meltem Hat, Manâ ile Birleşen Çizgi, Art Dekor Dergisi, S: 40-41, s: 234-236, (Temmuz-Ağustos), 1996, İstanbul.

CANTAY, Tanju XIX. Yüzyılın Usta Bir Hattatı: Ali Haydar Bey, Tarih ve Toplum, S:52, s:206-208, (Nisan), 1988, İstanbul.

CEVDET, Muallim Bursa‘da Umur Bey Camii Kitabesi ve Birkaç Mühim Kitap, Türk Tarih Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, S:II, s:258-261, 1934, Ankara.

CHAGTAI, M.Abdullah İslâm Yazı Sanatının Tetkiki İçin Türk Kaynakları, Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi, Kongreye Sunulan Tebliğler, (19-24 Ekim 1959), s:77- 79; 97-98, 1962, Ankara.

CUNBUR, Müjgan Kayseri‘de Raşit Efendi Kütüphanesi ve Vakfı, Vakıflar Dergisi, S:VIII, s:185-195, Ongun Kardeşler Matbaası, 1969, Ankara.

ÇAĞMAN, Filiz Hattat Ahmet Karahisari‘ye Atfedilen Ünlü Kur‘an-ı Kerim , IX. Türk Sanatları Kongresi, (İstanbul 23-27- Eylül-1991) Kongreye Sunulan Bildiriler, s:57, 1991, Ankara.

ÇAĞMAN, Filiz- TANINDI, Zeren Saray Kütüphaneleri (Yeni Kütüphane), Sanat Dergisi, S:7, 1982.

ÇAĞMAN, Filiz Ahmed Karahisari'ye Atfedilen Ünlü Kur'an-ı Kerim, Milletlerarası Dokuzuncu Türk Sanatları Kongresi, (23-27 Eylül 1991), Kongreye Sunulan Bildiriler, C:1, s:521-528, 1995, Ankara.

ÇAĞMAN, Filiz Topkapı Sarayı Müzesinde Bir Osmanlı Kitap Sanatı Şaheseri Ahmed Karahisari Mushaf-ı Şerifi, P Dünya Sanatı Dergisi, S:35, s:86-103, (Güz), 2004, İstanbul.

ÇETİN, Atilla Osmanlı Arşivlerinin Tarihçesi , Osmanlı Arşivleri ve Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu, s:63-71, 1985, İstanbul.

ÇETİN, Nihad M. Yâkut Musta'sımî, İslâm Ansiklopedisi, C:XIII, s:352-357, 1986, İstanbul.

ÇETİN, Nihad M. İslam‘da Paleografya‘nın Doğuşu ve Gelişmesi, Tarih Boyunca Paleografya ve Diplomatik Semineri, s:1-10, 1988, İstanbul.

ÇETİN, Nihad M. Aklam-ı Sitte, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C:II, s:276-280, 1990, İstanbul.

ÇETİN, Nihad M. Arap Yazısı, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C:III, s:276-282, 1990, İstanbul.

ÇETİN, Nihad M. İslam Hat Sanatı‘nın Doğuşu ve Gelişmesi, İslam Kültür Mirasında Hat Sanatı, s:14-32, 1992, İstanbul.

ÇETİNTAŞ, Burak Osmanlı‘da Hat Sanatının Önemi, Antik Dekor Dergisi, S:91, s:82-89, (Haziran), 2005 İstanbul.

ÇEVİK, Savaş Klasik Osmanlı Hat Sanatında Grafik Değerler, Osmanlı Ansiklopedisi, C:11, s:77-84, Yeni Türkiye Yayınları, 1999, Ankara.

ÇIĞ, Kemal Osmanlı- Türk Hattatları, Türk Dünyası Tarih Dergisi, C:1, S:4, s:168-169, 1950, İstanbul.

ÇIĞ, Kemal Hattat Ahmed Karahisari , Türk Dünyası Tarih Dergisi,C:I, S:6, s:234-235, 1950, İstanbul.

ÇIĞ, Kemal Hattat Padişahlar, Türk Dünyası Tarih Dergisi,C:1, S:5, s:196-197, (Haziran), 1950, İstanbul.

ÇIĞ, Kemal Hattat Vezirler, Türk Dünyası Tarih Dergisi,C:1, S:10, s:429-431, 1950, İstanbul.

ÇIĞ, Kemal Kadın Hattatlarımız, Türk Dünyası Tarih Dergisi, C:1, S:11, s:459-461, (Eylül), 1950, İstanbul.

ÇIĞ, Kemal 1640-1690 Yıllarında Hat Sanatkarları, Türk Dünyası Tarih Dergisi, C:2, S:14, 1950, İstanbul.

ÇIĞ, Kemal Hattat Vezirler, Türk Dünyası Tarih Dergisi, C:2, S:10, 1950, İstanbul.

ÇIĞ, Kemal Osmanlı-Türk Hattatları, Türk Dünyası Tarih Dergisi, C:1, s:4, 1950, İstanbul.

ÇIĞ, Kemal Hakkında Efsaneler Yaratılan XVII. Yüzyılın En Büyük Hattatı : Hattat Hafız Osman Efendi, Türk Dünyası Tarih Dergisi, C:II, S:16, s:606-607, 610, 1950.

ÇIĞ, Kemal IV. Murad‘ın Bir Kur‘an-ı Kerimine ve Bir Sözüne 1000‘er Altın Verdiği Hattat, Türk Dünyası Tarih Dergisi, C:III, S:23, s:982-983, 1951.

ÇIĞ, Kemal Ahmed Karahisari'nin Eşsiz Şaheseri, Tarih Konuşuyor, C.5, S:26, s: 2173-2175, 1964.

ÇIĞ, Kemal Hattat Hafız Osman ve Yeni Basılan Kur‘an-ı Kerimi, Hayat Mecmuası, S:1, s:8,1968.

ÇONGUR, H. Rıdvan Doğumunun 100. Yılında Hezarfen Hattat Necmeddin Okyay ve Hat Sanatı, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C:32, S:2, s:79-81, 1983.

ÇORUHLU, Yaşar Türk Hat Sanatında Hale, Milletlerarası Dokuzuncu Türk Sanatları Kongresi (23-27 Eylül-1991) Kongreye Sunulan Bildiriler, C:1, s:577-592, 1995, Ankara.

DAYIOĞLU, Server Osmanlı Sanatında Mevlevi Hattatlar ve Divan Edebiyatı Müzesi Koleksiyonu, III. Eyüp Sultan Sempozyumu Bildiriler, Tebliğler 28-30 Mayıs 1993, 2000, İstanbul.

DEMİR, Ziya Hüsn-i Hat ile İlgili Kaynak Eserler, Nesil, C:3, S:9/33, s:59-62, 1979.

DEMİRİZ, Yıldız 16 Yüzyıla Ait Tezhipli Bir Kur'an, Sanat Tarihi Yıllığı VII, s:41-58, 1976-1977.

DEMİRİZ, Yıldız 19.Yüzyılda Elif ba Cüzleri, Sanatsal Mozaik, S: 2, s:38-42, (Ekim), 1995, İstanbul.

DEMİRONAT, Muhsin Kırk Yılkı Dostum (Emin Barın), Sanat Çevresi, S:62, s:16-17, 1983.

DENY, J. Tuğra, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C: XII S:,2, s:5-12, 1975, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur, ÇETİN. M. Nihat, İHSANOĞLU E. Hat Sanatı, C:1, s:244, IRCICA, 1992, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Eski Mürekkepçiliğimiz, İslam Düşüncesi, C:1, S:2, s:97-112, (Haziran), 1967, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Kalem, İslam Düşüncesi, C:1, S:3-4, 1967, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Elsiz Bir Hattatımız, İslam Medeniyeti, C:1, S:3, s:42-43, (Ekim), 1967.

DERMAN, M. Uğur Hattat Hafız Osman‘ın Yazı Sanatımızdaki Yeri, Hayat Mecmuası, S:51 , s:8-9, 1967.

DERMAN, M. Uğur Kalem 1, İslam Düşüncesi, C:1,S:3, s:161-176, (Eylül), 1967.

DERMAN, M. Uğur Kalem 2, İslam Düşüncesi, C:1, S: 4, s:255-266, ( Aralık), 1967.

DERMAN, M. Uğur Kağıda Dair, İslam Düşüncesi, C:2, S:5, (Nisan), 1968, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Hattat Halim Efendi, İslam Düşüncesi,C: 2, S:6 , s:399-406, (Kasım), 1968.

DERMAN, M. Uğur Hezarfen Üstad Necmeddin Okyay ile Bir Konuşma, Hayat Tarih Mecmuası, C:10, S:47, s:8-10, 1968.

DERMAN, M. Uğur Yazı Nasıl Yazılır, İslam Düşüncesi, C:2, S:8, s:505-512, (Ekim), 1969, İstanbul .

DERMAN, M. Uğur A: Elif Harfinin Muhtelif Yazı Nevilerindeki Şekilleri, Meydan Larousse, C:1, s:1-2, 1969.

DERMAN, M. Uğur Büyük Bir Sanatkarımız: Sami Efendi, Hayat Tarih Mecmuası, C:1, S:5, s:4- 10, (Mayıs),1969.

DERMAN, M. Uğur Hattat Dehalarımızdan Şeyh Hamdullah, Hayat Tarih Mecmuası, C:10 S:47, s:23-25,1969.

DERMAN, M. Uğur Ölümünün 163. Yıldönümünde Hattat İsmail Zühdi Efendi, Hayat Tarih Mecmuası S:49, s:23-26, 1969.

DERMAN, M. Uğur Hat, Türk Ansiklopedisi, C:19, 1946, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Kanuni Devrinde Yazı Sanatımız, Kanuni Armağanı, Türk Tarih Kurumu,s:270-289, 1970, Ankara.

DERMAN, M. Uğur Hafız Osman. Türk Ansiklopedisi, C:18, s: 307-308, 1970, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Şeyh Hamdullah Efendi, Türk Ansiklopedisi, C:18, s:435-436, 1970, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Kadıasker Mustafa İzzet Efendi ve Yazdığı Hilye-i Saadet, Hayat Tarih Mecmuası, S:47, s:23-26, 1970.

DERMAN, M. Uğur Yazma Kur‘an-ı Kerimler Nasıl Hazırlanırdı? Hayat Tarih Mecmuası, C:2, S:7, s:12-15, (Ağustos),1970.

DERMAN, M. Uğur Elsiz Ayaksız Bir Hattat: Bidest ü Bipa Mehmed Efendi, Hayat Tarih Mecmuası, C:2, S:10, s: 30-31, (Kasım), 1971.

DERMAN, M. Uğur Elsiz Yazan Bir Güzel Sanatçımız , Hayat Ayna, S:1 , s:31-33, (Kasım), 1971.

DERMAN, M. Uğur Hasan Çelebi, Türk Ansiklopedisi, C:19, s:11, 1971.

DERMAN, M. Uğur Hasan Rıza Efendi, Türk Ansiklopedisi, C:19, s:27, 1971.

DERMAN, M. Uğur Hasan-ı Üsküdari, Türk Ansiklopedisi, C:19, s:30, 1971.

DERMAN, M. Uğur Mehmed Haşim Efendi, Türk Ansiklopedisi, C:19, s:48, 1971.

DERMAN, M. Uğur Hat, Hattat, Türk Ansiklopedisi, C:19, s:49-60, 1971.

DERMAN, M. Uğur Hokka, Türk Ansiklopedisi, C:19, s:326-327, 1971.

DERMAN, M. Uğur Hulusi Efendi, Türk Ansiklopedisi, C:19, s:374, 1971.

DERMAN, M. Uğur Hüseyin Haffazade , Türk Ansiklopedisi, C:19, s:414,1971.

DERMAN, M. Uğur Hüseyin Haşim Bey , Türk Ansiklopedisi,C:19, s:418, 1971.

DERMAN, M. Uğur Hüseyin Habli , Türk Ansiklopedisi, C:19, s:427, 1971.

DERMAN, M. Uğur Ölümünün 30. Yıldönümünde Reisü‘l- Hattatin Kemal Akdik , Hayat Tarih Mecmuası, C:1, S:7 s: 35-41, (Ağustos), 1971.

DERMAN, M. Uğur Ölümünün 25. Yıldönümünde Tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezer, Hayat Tarih Mecmuası, C:1, S:6, s: 24-26, (Temmuz), 1971.

DERMAN, M. Uğur Hat Sanatımızda Resim –Yazılar , Kubbealtı Akademi Mecmuası, C:1, S:3, s:65-72, 1972.

DERMAN, M. Uğur İbrahim Şevki, Türk Ansiklopedisi, C:20, s: 9, 1972.

DERMAN, M. Uğur İlmi Efendi, Türk Ansiklopedisi, C:20, s: 101, 1972.

DERMAN, M. Uğur İmadü‘l- Hasani, Mir İmad, Türk Ansiklopedisi, C:20, s:103, 1972.

DERMAN, M. Uğur İmam Mehmed, Muhammedü‘l- İmam, Türk Ansiklopedisi, C:20, s:104, 1972.

DERMAN, M. Uğur İmamzade Mehmet, Türk Ansiklopedisi, C:20, s: 104, 1972.

DERMAN, M. Uğur İs Mürekkebi, Türk Ansiklopedisi, C:20, s: 222-223, 1972.

DERMAN, M. Uğur İsmail Ağakapılı, Türk Ansiklopedisi, C:20, s: 302-303,1972.

DERMAN, M. Uğur İsmail Nefeszade, Türk Ansiklopedisi, C:20, s: 303, 1972.

DERMAN, M. Uğur İsmail Zühdi 1, Türk Ansiklopedisi, C:20, s: 313, 1972.

DERMAN, M. Uğur İsmail Zühdi 2, Türk Ansiklopedisi, C:20, s: 313-314, 1972.

DERMAN, M. Uğur Yazı Sanatımızda Tababet, İmage, C:11, s: 27-32, 1972.

DERMAN, M. Uğur İran‘lı Ta‘lik Üstadı Mir İmadü‘l-Hasani, Güneş, S:18, s:16-18., 1973.

DERMAN, M. Uğur Kalem, Türk Ansiklopedisi, C:21, s:149-153, 1973.

DERMAN, M. Uğur Kalemtraş, Türk Ansiklopedisi, C:21, s: 154-155, 1973.

DERMAN, M. Uğur Türk Yazı Sanatında İcazetnameler ve Taklit Yazılar, Türk Tarih Kongresi VII, (25-29 Eylül 1970), Kongreye Sunulan Bildiriler, Türk Tarih Kurumu, C:2, s:716-727, 1973, Ankara.

DERMAN, M. Uğur  Yazı Tarihimizde Hattat İmza ve Şecereleri , Türk Tarih Kongresi VII, (25-29 Eylül 1970), Kongreye Sunulan Bildiriler, Türk Tarih Kurumu, C:2, s: 727- 732, 1973, Ankara.

DERMAN, M. Uğur Benzeri Olmayan Bir Sanat Albümü. Gazneli Mahmud Mecmuası, Türkiyemiz, S:14, s:17-21, ( Ekim), 1974.

DERMAN, M. Uğur Türk Hat Sanatında Kullanılan Aletler 1 : Kalemtraş ve Maktalar, İlgi, C:9, S:19, s:40-43, ( Kasım), 1974.

DERMAN, M. Uğur Üsküdarlı Hoca Ali Rıza Bey, Kültür ve Sanat, S:3, s:16-27, ( Kasım), 1974.

DERMAN, M. Uğur Mahmud Celalettin Efendi, Türk Ansiklopedisi, C:23, s: 172-173, 1975.

DERMAN, M. Uğur Makta, Türk Ansiklopedisi, C:23, s: 204, 1975.

DERMAN, M. Uğur Murakka, Türk Ansiklopedisi , C:23, s: 448, 1975.

DERMAN, M. Uğur Mezar Kitabelerinde Yazı Sanatımız , Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belletini, C:49, S:328, s:36-47, 1975.

DERMAN, M. Uğur Sonsöz, Osmanlı Türklerinde Tuğra, (Haz:Mithat Sertoğlu). , Doğan Kardeş Yayınları, s:47, 1975.

DERMAN, M. Uğur Uğur Derman Konuşuyor: İçimizden Otuz Kişi, (Haz: Ergun Göze), Boğaziçi Yayınları, s:131-135, 1975, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Hat Sanatında Türkler‘in Yeri, İslam Sanatında Türkler, Yapı Kredi Bankası Yayınları, s:52-56, 1976, İstanbul. (Makalenin İngilizcesi s: 58-62‘de; Arapçası s:18-22‘de ;s:65-88‘de resimler var.)

DERMAN, M. Uğur Mustafa Vasıf. Çömez, Türk Ansiklopedisi, C: 24, s:504, 1976.

DERMAN, M. Uğur  Necmeddin Okyay, Hayat Mecmuası, S:3, s:14, 1976.

DERMAN, M. Uğur  Ölümünün 100. Yıldönümünde Kadıasker Mustafa İzzet Efendi, Meydan, S:540, s:43-45, 1976.

DERMAN, M. Uğur Türk Hat Sanatında Kullanılan Aletler 2: Kamış Kalemler ve Mahfazaları, İlgi, C:10, S:22, s:36-39, (Ocak), 1976.

DERMAN, M. Uğur  Türk Hat Sanatında Kullanılan Aletler 3: Mürekkep ve Hakka, İlgi, C:10, S:23 , s:33-35, (Mayıs), 1976.

DERMAN, M. Uğur  Türk Hat Sanatında Kullanılan Aletler 4: Divitler,Kuburlar, İlgi, C:10, S:24, s:33-35, (Eylül), 1976.

DERMAN, M. Uğur  Uğur Derman Necmeddin Hoca‘yı Anlatıyor, Pınar, C:5, S:56, s:37-41, 1976.

DERMAN, M. Uğur  Doğumunun 100. Yılında Hezarfen Hattat Necmeddin Okyay (1883-1976), 1976, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Hattat Silsilenameleri ( Hattatlardan Kim Kimi Yetişdirdi), Hayat Tarih Mecmuası, (5. Sayı İlavesidir), 1975, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur  Tarihimizde Kullanılan Yazı Alet ve Malzemesi, Türk Tarih Kurumu (11 Nisan 1975), Yayınlanmamış Bildiriler, 1975, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur  Türk Hat Sanatı , AynŞems Üniversitesi, (6 Nisan 1976), Yayınlanmamış Bildiriler, 1976, Kahire.

DERMAN, M. Uğur Türk Hat Sanatı , el-Ezher Üniversitesi, (8 Nisan 1976), Yayınlanmamış Bildiriler, 1976., Kahire.

DERMAN, M. Uğur Bir Güzel Adam, Petrol ve Biz., C:1, S:3 , s:13, (Kasım), 1977.

DERMAN, M. Uğur Kağıt Boyaması ve Aherleme, İlgi, C:11, S:25, s:32-35, (Haziran), 1977.

DERMAN, M. Uğur  Mühre, Türk Ansiklopedisi, C:25, s: 24, 1977.

DERMAN, M. Uğur Mürekkepçilik, Türk Ansiklopedisi C:25, s: 35-36, 1977.

DERMAN, M. Uğur Müsenna, Türk Ansiklopedisi, C:25, s: 38, 1977.

DERMAN, M. Uğur Necmeddin Okyay, Türk Ansiklopedisi, C:25, s: 409-410, 1977.

DERMAN, M. Uğur XIV. Yüzyılda Kitap Sanatı , Yüzyıllar Boyunca Türk Sanatı( 14.yy), Haz:Oktay Aslanapa, Milli Eğitim Bakanlığı, s: 56-60, 1977, Ankara.

DERMAN, M. Uğur Osman Nuri Efendi ( Hafız Kayışzade), Türk Ansiklopedisi, C:26, s: 80, 1977.

DERMAN, M. Uğur Ömer Vasfi Efendi (ö 1825), Türk Ansiklopedisi, C:25, s: 266-267, 1977.

DERMAN, M. Uğur Ömer Vasfi Efendi (1880-1928), Türk Ansiklopedisi , C:25, s: 267, 1977.

DERMAN, M. Uğur Ahmed Rakım Efendi, Türk Ansiklopedisi, C:27, s: 213, 1978.

DERMAN, M. Uğur Rasim, Mehmed Eğrikapılı, Türk Ansiklopedisi, C:27, s: 230-231, 1978.

DERMAN, M. Uğur Yazı Altlığı, İlgi, C:12, S:26, s:33-35, (Nisan), 1978.

DERMAN, M. Uğur Mıstar ve Kağıt Makasları, İlgi, C:13, S:27, s:32-35, (Nisan), 1979.

DERMAN, M. Uğur Yazı Sanatımızda Hilye-i Saadet, İlgi, C:13, S:28, s:32-39, (Aralık), 1979.

DERMAN, M. Uğur Yazı Sanatının Eski Matbaacılığımıza Akisleri, Milletlerarası Türkoloji Kongresi II, (24-29 Eylül 1979) , Yayınlanmamış Bildiriler, 1979.

DERMAN, M. Uğur Vefatının 40. Yıldönümü Dolayısıyla Hattat Hulisi Efendi, Kubbealtı Akademi Mecmuası, C:9, S:11, s:35-54, (Ocak), 1980.

DERMAN, M. Uğur Celi Yazılar, İlgi Mecmuası , C:14, S:29, s: 30-35, (Mayıs), 1980.

DERMAN, M. Uğur Yazı Sanatımızda Kıt‘alar, İlgi Mecmuası, C:14, S:30, s:32-35, (Kasım),1980.

DERMAN, M. Uğur Yazı Sanatının Eski Matbaacılığımıza Akisleri, Türk Kütüphaneciler Derneği Basım ve Yayıncılığımızın 250 Yılı Bilimsel Toplantısı (10-11 Aralık 1979), Bildiriler, Türk Kütüphaneciler Derneği Yayınları, s:97-118, 1980, Ankara.

DERMAN, M. Uğur  Yazı Sanatında Murakkalar, Milli Türkoloji Kongresi III, (6-10 Ekim 1980), Yayınlanmamış Bildiriler, 1980.

DERMAN, M. Uğur Sülüs, Türk Ansiklopedisi,C:30, s: 111-113, 1981.

DERMAN, M. Uğur Türk Sanatında Murakkalar, İlgi Mecmuası, C:15, S:32, s:40-43, (Kasım), 1981.

DERMAN, M. Uğur  Vefatının 20. Yıldönümünde Hattat Macid Ayral, Sandoz Bülteni , S:2 , s:7-12, 1981.

DERMAN, M. Uğur Hat ve Tezhip Sanatına Giriş , Salle Simon Patino (9 Haziran 1981), Yayınlanmamış Bildiriler, Genevre, 1981.

DERMAN, M. Uğur Hat ve Tezhip Sanatına Giriş , Commonwealth Institute (16-17 Haziran 1981), Yayınlanmamış Bildiriler, London, 1981.

DERMAN, M. Uğur Hat ve Tezhip Sanatına GiriŞ , Centro di Ricerca per il Theatro (25 Haziran 1981), Yayınlanmamış Bildiriler, Milano, 1981.

DERMAN, M. Uğur Tuğralarda Estetik, İlgi Mecmuası, C:16, S:33, s:16-24, (Mayıs), 1982.

DERMAN, M. Uğur Bakkal Arif Efendi, Kök, C:2, S:15, s: 13-15, 1982.

DERMAN, M. Uğur Çarşambalı Hacı Arif Bey, Kök, C:2, S:13 , s: 14-15, 1982.

DERMAN, M. Uğur Hamid Aytaç, Lale, S:1 , s: 18-19, 1982.

DERMAN, M. Uğur  İki Kardeş Hattatımız: Hatip Ömer Vasfi Efendi(1880-1928), Neyzen Emin Efendi (1883-1945), Kök, C:2, S:17 s: 5-9, (Temmuz), 1982.

DERMAN, M. Uğur İki Kardeş Hattatımız: Hatip Ömer Vasfi Efendi (1880-1928), Neyzen Emin Efendi (1883-1945), Kök, C:2, S:18, s: 12-19, (Eylül), 1982.

DERMAN, M. Uğur Kadıasker Mustafa İzzet Efendi, Kök, C:2, S:14, s:14-18, 1982.

DERMAN, M. Uğur Kendi İzahlarıyla Hafız Osman‘ın Mushafları, Sanat Dünyamız, 9-24, s:11-20, 1982. Makalenin İngilizcesi s:16-17‘de.

DERMAN, M. Uğur Mahmud Celaladdin ( ? – 1829), Kök, C:2, S:20, s:14-17, (Aralık), 1982.

DERMAN, M. Uğur  Türk Hat Sanatını Yaşatmalıyız, Milli Kültür şurası : Kurum Görüşü ve Kurum Temsilcisi Bildirileri, Kişisel Bildiriler 1 (23-27 Ekim 1982), Kültür ve Turizm Bakanlığı , s:379-382, 1982, Ankara

DERMAN, M. Uğur Türk Hat Sanatını Yaşatmalıyız, Kök, C: 2, S:20-22, s:12-13, (Aralık), 1982.

DERMAN, M. Uğur XVI. Yüzyılda Saray Hat Sanatı , Topkapı Sarayı Müzesi Sanat Tarihi Araştırmaları Semineri (16 Haziran 1982), Yayınlanmamış Bildiriler, 1982, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Sultan III. Ahmed‘in Tuğra Albümü, Milletlerarası Türkoloji Kongresi V (20- 25 Eylül 1982), Yayınlanmamış Bildiriler, 1982.

DERMAN, M. Uğur Hattat Hamit Aytaç, Suffe Kültür ve Sanat Yıllığı, s:389-399, 1983.

DERMAN, M. Uğur Padişah Tuğralarındaki Şekil İnkılâbına Dair Bilinmeyen Bazı Gerçekler, Türk Tarih Kongresi VIII, ( 11-15 Ekim 1976), Kongreye Sunulan Bildiriler, Türk Tarih Kurumu , s: 1613-1618, 1983, Ankara.

DERMAN, M. Uğur Üstad Necmeddin Okyay‘ın Sanat Dünyası, Sadberk Hanım Müzesi (22 Ocak 1983), Yayınlanmamış Bildiriler, 1983, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Doğumunun 100. Yılında Necmeddin Okyay, Ankara Resim Heykel Müzesi (12 Nisan 1983), Yayınlanmamış Bildiriler, 1983, Ankara.

DERMAN, M. Uğur Hat Sanatımıza Dair, Türk Edebiyatı, 124, S:19-22, (Şubat), 1984.

DERMAN, M. Uğur Bilkent Üniversitesi Ktp./ Tasnif No: NK3631 .R119 Hattat Silsilenameleri, Türk Hattatları.( Haz: Şevket Rado), Yayın Matbaacılık Tic.Ltd. İti., s: 282-295, 1984, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Merhum Ekrem Hakkı Ayverdi İçin Rıhlet Tarihi, Türk Edebiyatı, C:128, S:61, (Mayıs), 1984.

DERMAN, M. Uğur Ondokuzuncu Yüzyılda Türk Hat Sanatı, Türk Hattatları.( Haz: Şevket Rado), Yayın Matbaacılık Tic.Ltd. İti., s:191-205; 208-221, 226-234; 238-244, 1984, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Türk Hat Sanatını Yaşatmalıyız, Ajans Türk, S: 209, s:8-9, (Aralık), 1984.

DERMAN, M. Uğur Türk Hat Sanatını Yaşatmalıyız, İnanç Dergisi, S:1, s: 26-29, 1984.

DERMAN, M. Uğur Yirminci Yüzyılda Türk Hat Sanatı, Türk Hattatları.( Haz: Şevket Rado),Yayın Matbaacılık Tic.Ltd. Şti, s:247; 249-277, 1984, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur XVII. Yüzyılda Saray Hat Sanatı, Topkapı Sarayı Müzesi Sanat Tarihi Araştırmaları Semineri ( 7 Haziran 1984) ,Yayınlanmamış Bildiriler, 1984, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Yirminci Ölüm Yıldönümünde Hattat Halim Özyazıcı , Milli Türkoloji Kongresi VI, 26-29 Eylül 1984), Yayınlanmamış Bildiriler, 1984, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Hat Sanatımızın Dünü Bugünü Yarını, Türkiye’de Sanatın Bugünü ve Yarını, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, s:411-414, 1985, Ankara.

DERMAN, M. Uğur Mustafa Düzgünman, Doğuş, S:19, s:12-13, 1985.

DERMAN, M. Uğur Yeni Cami Çeşme ve Sebilinin Kitabesine Dair, Milletlerarası Türkoloji Kongresi VII, Bildiriler, ( 23-28 Eylül 1985).

DERMAN, M. Uğur İslam Sanatında Hilye, Altınoluk, S:9, s:40-41, 1986.

DERMAN, M. Uğur Yeni Cami Sebilinin Kitabesi, Lale, S:4, s:14-17, (Kasım),1986.

DERMAN, M. Uğur Hattat Musikişinas Kadıasker Mustafa İzzet Efendi’yi Anma Toplantısı (6 Aralık 1986), İslam Tarih Sanat ve Kültürünü Araştırma Merkezi, 1986, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Divit ve Kuburlar-Aletler ve Adetler, Akbank Kültür Yayınları, s:26-30, 1986, İstanbul. (İngilizcesi s: 28-30‘da.)

DERMAN, M. Uğur Kağıt Makasları-Aletler ve Adetler, Akbank Kültür Yayınları, s:38-39, 1987,İstanbul. İngilizcesi s: 39‘da.

DERMAN, M. Uğur Kalemtraş ve Makta-Aletler ve Adetler, Akbank Kültür Yayınları, s:43- 44,1987, İstanbul. İngilizcesi s: 46-48‘de.

DERMAN, M. Uğur Kamış Kalem-Aletler ve Adetler, Akbank Kültür Yayınları, s:40-42, 1987, İstanbul. İngilizcesi s: 80-82‘de.

DERMAN, M. Uğur Makta-Aletler ve Adetler, Akbank Kültür Yayınları, s:45-46, 1987, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur  Mürekkep ve Hokka-Aletler ve Adetler, Akbank Kültür Yayınları, s:77-80, 1987, İstanbul. İngilizcesi s: 83-86‘da.

DERMAN, M. Uğur Kamış Kalem-Aletler ve Adetler, Akbank Kültür Yayınları, s:40-42, 1987,İstanbul. İngilizcesi s: 80-82‘de.

DERMAN, M. Uğur  XVI. Yüzyılda Hat Sanatı-Mimar Sinan Dönemi Türk Mimarlığı ve Sanatı Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı (7-9 Mayıs 1987), s:17, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur  Yazma Eserlerde Kullanılan Alet ve Malzemeye Dair, Fırat Havzası Yazma Eserler Sempozyumu (5-6 Mayıs 1986) Bildiriler, Fırat Üniversitesi, s:15-33, 1987, Elazığ.

DERMAN, M. Uğur Hezarfen Üstad Necmeddin Okyay’ı Anma Toplantısı ( 3 Ocak 1987), İslam Tarih Sanat ve Kültürünü Araştırma Merkezi, 1987, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Mehmed Şevki Efendi’yi Anma Toplantısı ( 2 Haziran 1987), İslam Tarih Sanat ve Kültürünü Araştırma Merkezi, 1987, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Türk Sanatında Hilyeler, Sadberk Hanım Müzesi, (17 Ocak 1987), Yayınlanmamış Bildiriler, 1987, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Abdullah Amasi: XVI. Yüzyıl Osmanlı Hattatı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi , C:1, s:113, 1988.

DERMAN, M. Uğur Abdullah Kırımî (ö.999/1591) Osmanlı Hattatı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C:1, s:113, 1988.

DERMAN, M. Uğur Abdullah Zühdi Efendi (ö .1879):Mescid-i Nebevi‘nin Yazılarını Yazan Osmanlı Hattatı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C:1, s:417, 1988.

DERMAN, M. Uğur Abdülfettah Efendi(1815-1896):Meşhur Osmanlı Hattatı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C:1, s:203, 1988.

DERMAN, M. Uğur Ağakapılı İsmail (ö.1118-1706) Türk Hattatı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C:1, s:461-462, 1988.

DERMAN, M. Uğur Ahar: Hat, Tezhip ve Minyatür Sanatlarında Kullanılan Kağıt Üzerine Sürülen Koruyucu Tabaka, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C:1, s:485, 1988.

DERMAN, M. Uğur Celi Dîvânînin Tekâmülüne Dair, Tarih Boyunca Paleografya ve Diplomatik Semineri Bildirileri ( 30 Nisan -2 Mayıs 1986), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, s:15-18, 1988, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Sultan Üçüncü Ahmed‘in Yazdırdığı Mushaf, Türkiye İŞ Bankası Kültür ve Sanat Dergisi, C:1, S:1, s: 70-74, (Aralık),1988. (İngilizcesi s: 91-92‘de.)

DERMAN, M. Uğur XVI. Yüzyıldan İki Hat Sanatkarı, Topkapı Sarayı Müzesi Sanat Tarih Araştırmaları Haberleşme Semineri (1 Haziran 1988), Yayınlanmamış Bildiriler, 1988, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Celi Yazılar, Uluslararası Antika ve Sanat Fuarı (4-24 Ekim 1988), Yayınlanmamış Bildiriler, 1988, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Mimar Sinan'ın Eserlerinde Hat Sanatı, VI. Vakıf Haftası, Türk Vakıf Medeniyeti Çerçevesinde Mimar Sinan ve Dönemi Sempozyumu,(5-8 Aralık 1988), Vakıflar Genel Müdürlüğü, s: 287-292, 1989, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Ahmed Rakım Efendi (ö.1866): Türk Hattatı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C:2, s:117, 1989.

DERMAN, M. Uğur Akdik, Kemal (1861-1941): Son Dönemin Reisü‘l- Hattâtîn Ünvanlı Meşhur Hattatı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C:2, s:234-236, 1989.

DERMAN, M. Uğur Ali Efendi, Çırçırlı (ö.1906): Türk Hattatı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C:2, s:389, 1989.

DERMAN, M. Uğur Ali Haydar Bey (1802-1870): Türk Hattatı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C:2, s:395-396, 1989.

DERMAN, M. Uğur Altlık, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C:2, s:542-543, 1989.

DERMAN, M. Uğur Altunbezer, İsmail Hakkı (1973-1946):Son Devrin Meşhur Hattatlarından, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C:2, s:543-544, 1989.

DERMAN, M. Uğur  Yazı Alet ve Malzemeleri,Uluslararası Antika ve Sanat Fuarı V, (2 Kasım 1989), Yayınlanmamış Bildiriler, 1989, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Hattat Abdullah bin İlyas Üzerine , Topkapı Sarayı Müzesi Sanat Tarihi Araştırmaları Haberleşme Semineri (3 Mayıs 1989), Yayınlanmamış Bildiriler, 1989, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Bu Eser ve Hat Sanatı Hakkında, Hüsn-i Hat Bibliyografyası (1888-1988) (Haz: Ali Haydar Bayat) , Kültür Bakanlığı, s:9-13, 1990, Ankara.

DERMAN, M. Uğur Ölümünün 50. Yıldönümünde Hattat Hulusi Efendi, Lale, S:7, s:15-20, (Aralık), 1990.

DERMAN, M. Uğur Sultan İkinci Mahmud‘un Hattatlığı, Sulatan İkinci Mahmud ve Reformları Semineri (28-30 Haziran 1989) Bildiriler, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, s:33-47, 1990, Ankara.

DERMAN, M. Uğur Vakıf Eserlerinde Hat Resterasyonu, VII. Vakıf Haftası Kitabı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, s:305-308, 1990.

DERMAN, M. Uğur Arif Bey , Çarşambalı (ö.1892): Son Devrin Hattatlarından, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C:3, s:363, 1991.

DERMAN, M. Uğur Arif Efendi , Filibeli (1830-1909): Sülüs ve Nesih Yazılarıyla Tanınmış Osmanlı Hattatı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C:3, s:364, 1991.

DERMAN, M. Uğur Râkım‘ın Celî Sülüs Kuşaklarına Dair, Türk Sanatları Kongresi IX, ( 23-27 Eylül 1991), Kongreye Sunulan Tebliğler, Bildiri Özetleri, Kültür Bakanlığı, s:68, 1991, Ankara.

DERMAN, M. Uğur Hat Sanatında Osmanlı Devri-İslam Kültür Mirasında Hat Sanatı, İslam Kültür Yayınları, 1992, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Kalem Kağıd Mürekkep, Osmanlı Ansiklopedisi. C:1, s: 204-205, 1992.

DERMAN, M. Uğur Sultan Reşad‘ın Yazdırdığı Saray Kütüphanesindeki Eserler, Topkapı Sarayı Müzesi Sanat Tarih Araştırmaları Haberleşme Semineri (1-6 Haziran 1992), Yayınlanmamış Bildiriler, 1992, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Hat Sanatı , Kuveyt Müzesi, (2 Aralık 1992), Yayınlanmamış Bildiriler, 1992, Kuweyt.

DERMAN, M. Uğur İslam Kültür Mirasında Hat Sanatı, s:212-213, 1992, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Bu Eser Hakkında…; Bedâyiü’l- Hattâtiyye Minâ’r- Ravzati’n- Nebeviye: Abdullah Rıza al- Hattat: Ahad Hattatı al- Haram al- Nabavî al- İarîf: (1413 = 1993), İstanbul Yıldız Matbaacılık , s:16, 1993, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Hat Sanatı, Müzeler için Düş Bilançosu : Tutkular ve Nesneler, ED: Şennur Aydın, Yapı Kredi Yayınları, s: 61-75, 1993, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Hat Sanatımızın Dünü, Bugünü,Yarını,Türk El Sanatları, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Md.Yayını, s:411-414, 1993.

DERMAN, M. Uğur Şeyh Hamdullah, Osmanlı Ansiklopedisi, C:2 , s:92-94, 1993.

DERMAN, M. Uğur Türk Hat Sanatı, Başlangıçtan Bugüne Türk Sanatı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, s: 373-396, 1993, Ankara.

DERMAN, M. Uğur Medresetü‘l- Hattatin Üzerine, İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (23 Ocak 1993), Yayınlanmamış Bildirler,1993, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Besmele: Hat, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, s: 529-537, 1994.

DERMAN, M. Uğur Derviş Abdi-i Mevlevi (ö.1057/1647): Türk Talik Hattatı ,Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C:9, s:190-191, 1994.

DERMAN, M. Uğur Derviş Ahmed (ö. 1127/ 1715): Türk Hattatı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C:9, s: 191, 1994.

DERMAN, M. Uğur Derviş Ali Büyük (ö. 1084/ 1673): Türk Hattatı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C:9, s: 191, 1994.

DERMAN, M. Uğur Derviş Ali imam (ö.1127/1715):Türk Hattatı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C:9, s: 192, 1994.

DERMAN, M. Uğur Derviş Ali Üçüncü (ö.1200/1786):Türk Hattatı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C:9, s: 192-193, 1994.

DERMAN, M. Uğur Derviş Mehmed Kevkeb (ö.1129/1717):Türk Hattatı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C:9, s: 193, 1994.

DERMAN, M. Uğur Divit: Eskiden Yazı Takımlarının Korunması ve Kolayca Taşınması İçin Kullanılan Mahfaza , Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C:9, s: 450- 451, 1994.

DERMAN, M. Uğur Sultan İkinci Abdülhamid Devrinde Hat ve Tezyînî Sanatlarımız, Sultan İkinci Abdülhamid Devri ve Semineri (27-29 Mayıs 1992), Bildiriler,  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, s:85-92, 1994, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur İstanbul Üniversitesi Kütüphanesindeki Kıymetli Yazma Eserlere Toplu Bir Bakış, Kütüphane Haftası 30, ( 5 Nisan 1994), Yayınlanmamış Bildiriler, 1994, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Hat Sanatı, Birinci Milletlerarası Sanatkarlar İşbaşında Festivali, (12 Ekim 1994), Yayınlanmamış Bildiriler, 1994, İslamabad.

DERMAN, M. Uğur Esma İbret: Osmanlı Kadın Hattatların En Önde Geleni, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C:11, s: 418-419, 1995.

DERMAN, M. Uğur Fehmi (1860-1915): Osmanlı Hattatı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C:12, s: 296-297, 1995.

DERMAN, M. Uğur Ferid Bey : Osmanlı Hattatı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C:12, s: 392-393, 1995.

DERMAN, M. Uğur Kanuni Devrinde Hat Sanatımız : Kanuni Sultan Süleyman‘ın 500. Doğum Yılı, Antik Dekor, S:29, s:29-30, 1995.

DERMAN, M. Uğur Merhum Ekrem Hakkı Ayverdi için Rıhlet Tarihi, Ekrem Hakkı Ayverdi Hatıra Kitabı, Fetih Cemiyeti, s:9, 1995, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Rakım‘ın Celî Sülüs Kuşaklarına Dair, 9. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi Bildirileri, Kültür Bakanlığı, s:47-50, 1995, Ankara.

DERMAN, M. Uğur Selçuklu‘dan Osmanlı‘ya Celî Sülüs Hattının Gelişimi , Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri Bildirileri IV, (25-26 Nisan 1994), Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, s:91-96, 1995, Konya.

DERMAN, M. Uğur Sabancı Koleksiyonu, Hat: M.Uğur Derman; Resim: Kıymet Giray; Heykel- Porselen: Fulya Bodur Eruz, Akbank Yayınları No:61, 1995, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Ölümünün 50. Yılında Neyzen Emin Dede, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (17 Ocak 1995), Yayınlanmamış Bildiriler, 1995, İstanbul

DERMAN, M. Uğur İstanbul Kitabeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Toplantıları (28 Mayıs 1995), Yayınlanmamış Bildiriler, 1995, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Nadide Yazmalarımızla Başbaşa, Beyazıt Devlet Kütüphanesi (2 Aralık 1995), Yayınlanmamış Bildiriler, 1995, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Kuba Mescidi Kitabesi, Kubbealtı Akademisi Mecmuası, S:25, s:66-70, (Ekim),1996.

DERMAN, M. Uğur Sabancı Kolleksiyonu‘ndan Dört Hat Şaheseri, P Sanat Kültür Antika , S:1, s:96-99, (Bahar),1996.

DERMAN, M. Uğur Hamid Bey, Hattat Hamit Aytaç ( Amîdî ) Anma Panali, (Eylül 1996), Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, s:35-56, 1997.

DERMAN, M. Uğur Hasan Çelebi (ö. 1002/ 1594‘ten sonra) : Osmanlı Hattatı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C:16, s: 312-313, 1997.

DERMAN, M. Uğur Hasan Rıza Efendi, Hacı (1849-1920) : Âyet – berkenar Mushafıyla Tanınan Osmanlı Hattatı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C:16, s: 344-346, 1997.

DERMAN, M. Uğur Hasan Üsküdari (ö. 1023/1614): Osmanlı Hattatı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C:16, s: 358, 1997.

DERMAN, M. Uğur Haşim Efendi, Mehmed (ö.1845): Osmanlı Hattatı,Tuğrakeş, Sikkezen, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C:16, s: 408, 1997.

DERMAN, M. Uğur Hat: Arap Harflerinden Doğarak İlam Medeniyetinde Müstakil ve Olağanüstü Bir Mevki Kazanan Güzel Yazı Sanatı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C:16, s: 427-437, 1997.

DERMAN, M. Uğur Hattat: Arap Harflerinden Doğan İslam Yazısını Sanat Gayesiyle Yazan ve Öğreten Kişi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C:16, s: 493-499, 1997.

DERMAN, M. Uğur XV. ve XVI. Asırlarda Türk Hat Sanatı, XV. ve XVI. Asırları Türk Asrı Yapan Değerler, (Ed: Abdülkadir Özcan), İslami AraŞtırmalar Vakfı, Ensar Neşriyat, 1997.

DERMAN, M. Uğur Türk İslam Sanatında Modernleşme veya Redd-i Miras Tebliğinin Müzarekesi, İslam ve Modernleşme: II. Kutlu Doğum İlmi Toplantısı, İslami Araştırmalar Merkezi, s: 343-345, 1997.

DERMAN, M. Uğur Hat Sanatında Osmanlı Mektebi, Beytü’l- Hikme, (1 Ekim 1997) Yayınlanmamış Bildiriler,1997, Tunus.

DERMAN, M. Uğur Altın Harfler Sergisinden Osmanlı Hat Şaheserleri, P Sanat Kültür Antika, S:10, s: 120-131, (Bahar), 1998.

DERMAN, M. Uğur Cumhuriyet Devrindeki Türk Hat Sanatı, Yeni Türkiye: Cumhuriyet Özel Sayısı IV, s:3173-3176, (23-24 Eylül-Aralık),1998.

DERMAN, M. Uğur Hafız Osman‘ın Üçüncü , Yesârî‘nin İkinci Ölüm Yıldönümleri, P Sanat Kültür Antika , S:12 s:140-147, ( Kış ), 1998-99.

DERMAN, M. Uğur Hilye: Bilhassa Hz. Peygamber‘in Fiziki Özellikleri, Bunları Anlatan Edebi Eserler ve Aynı Konuda Hüsn-i Hatla Yazılmış Levhalar İçin Kullanılan Terim, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C:18, s:47-51, 1998.

DERMAN, M. Uğur Hokka: İçine Mürekkep Konulan Genellikle Çanak Şeklinde Küçük Kap, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi , C:18, s:216-218, 1998.

DERMAN, M. Uğur Hüseyin Hablî ( ö.1157/1744):Osmanlı Hattatı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C:18, s:547-548, 1998.

DERMAN, M. Uğur Kağıt Makasları, P Sanat Kültür Antika , S:10, s:112-115, (Yaz), 1998.

DERMAN, M. Uğur Kalemtraşlar, P Sanat Kültür Antika, S:11, s:128-131, (Güz), 1998.

DERMAN, M. Uğur Maktalar, P Sanat Kültür Antika, S:12, s:136-139, ( Kış), 1998.

DERMAN, M. Uğur Osmanlılar‘da Hat Sanatı, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi,( Ed.ve Önsöz Eklemedin İhsanoğlu), İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi,C:2, s:481-486, 1998.

DERMAN, M. Uğur Sabancı Hat Koleksiyonu Metropolitan Müzesinde , Skylife, C:17, S:182, s: 74-80, (Eylül), 1998.

DERMAN, M. Uğur Hat Sanatı 1-2, Atatürk Üniversitesi (20-21 Mayıs 1998), Yayınlanmamış Bildiriler, 1998, Erzurum.

DERMAN, M. Uğur Hafız Osman ve Yeseri‘yi Anma Toplantısı, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Merkezi ( 19 Aralık 1998) Yayınlanmamış Bildiriler, 1998, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Gecikmiş Bir Vaad, Prof. Dr. Nihat Çetin’e Armağan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, s:371-406, 1999, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Geleneği Yaşatan Bir İstanbul Beyefendisi: (Uğur Derman. Meltem Cansever), Marie Claire Maison, S:20 s: 36-37, (Mart), 1999.

DERMAN, M. Uğur M.Uğur Derman Anlatıyor:"Ben İki Nesil Arasında Köprü Oldum.", Söyleşen: Beşir Ayvazoğlu, Türk Edebiyatı, 305 ,s:16-21, (Mart), 1999.

DERMAN, M. Uğur XVI. Yüzyılın Taşınabilir En Büyük Hattatı, XI. Milletlerarası Türk Sanatı Kongresi (23-28 Ağustos 1999) Bildiri Özetleri, s:31, 1999.

DERMAN, M. Uğur Osmanlı Türkleri‘nde Hat Sanatı. Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, C:11, s:17- 25, 1999.

DERMAN, M. Uğur Osmanlı‘nın Amerika‘daki Yadigarı. Antik Dekor, S:50 s:146-148, ( Ocak), 1999.

DERMAN, M. Uğur Yazıyı Sanat Katına Çıkardılar, Hürriyet Gösteri, S:212, s:64-69, ( Temmuz-Ağustos), 1999.

DERMAN, M. Uğur Osmanlı Çağında Hat Sanatı ve Hattatlara Dair Yapılan Araştırmalar, Türk Tarih Kongresi XII, (4-8 Ekim 1999), Yayınlanmamış Bildiriler, 1999, Ankara.

DERMAN, M. Uğur Vakıfların Uhdesindeki Hat Eserlerinin Geleceği, Türkiye Vakıflar Şurası 2, (7 Aralık 1999), Yayınlanmamış Bildiriler,1999, Ankara.

DERMAN, M. Uğur Emin Bey Hoca İçin, Emin Bilgiç Hatıra Kitabı, (Haz: Oktay Aslanapa, Eklemedin İhsanoğlu), İslam Tarih Sanat ve Kültürünü Araştırma Vakfı, s:105-106, 2000.

DERMAN, M. Uğur Eyüp Sultan Reşadiye Numune Mektebi‘nin Kazınmış Kitabesine Dair, Eyüp Sultan Sempozyumu III , Tarihi Kültürü ve Sanatıyla Tebliğler, Eyüp Belediyesi, C:3, s: 170-175, 2000, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Hat Sanatının Büyük İsimlerinden : Sami Efendi , Akademik Araştırmalar Dergisi (Osmanlı Özel Sayısı). C:2, S:4-5 , s:473-485, ( Şubat Temmuz), 2000. (İngilizce Özet s:486)

DERMAN, M. Uğur Yazı Alet ve Malzemesi, Sakarya Üniversitesi, (21 Nisan 2000), Yayınlanmamış Bildiriler, 2000, Adapazarı.

DERMAN, M. Uğur Türk Hat Sanatı‘nın Mısır‘da Hayranlık Uyandıran Bir Numunesi, Uluslararası Altıncı Türk Kültürü Kongresi, (21-26-Kasım-2005), Tebliğler, 2005, Ankara.

DERMAN, M. Uğur Türk Yazı , Tezhip, Cilt ve Ebru Sanatlarına Toplu Bir Bakış, Amerikan Kültür Merkezi (22 Şubat 1973) Yayınlanmamış Bildiriler, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Türk Kitap Sanatları Üzerine Bir Sohbet , Fransız Kültür Merkezi (28 Şubat 1973), Yayınlanmamış Bildiriler, 1973, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Türk Sanatı Hakkında , Kubbealtı Akademik Seminerleri (11 Ocak 1977), Yayınlanmamış Bildiriler, 1977, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Osmanlı Tuğraları Hakkında Bir Sohbet, Topkapı Sarayı Müzesi Sanat Tarih Araştırmaları Semineri (30 Mayıs 1978), Yayınlanmamış Bildiriler, 1978, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Yazı Sanatımızda Hilyeler, Milli Türkoloji Kongresi I ( 2-6 Ekim 1978) Yayınlanmamış Bildiriler, 1978.

DERMAN, M. Uğur İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde Türk Tezhip ve Minyatürlü Sanat Eserlerimiz, Türk Tarih Kurumu (21 Mayıs 1971), Yayınlanmamış Bildiriler, 1971, Ankara.

DERMAN, M. Uğur Yazı, Tezhip, Cilt ve Minyatür Sanatımızdan Örnekler, Türkiye Sanat Severler Derneği (20 Aralık 1971) Yayınlanmamış Bildiriler, 1971, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Türk Hat Sanatı, Yüksek İslam Enstitüsü Yayınlanmamış Bildiriler, (25Mayıs 1967), İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Üniversite Kütüphanesinde Mevcut Nadide Eserlere Bir Bakış, Türk Kütüphane Haftası ( 26 Kasım 1969), Yayınlanmamış Bildiriler, 1969, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Yazı Sanatımız 1-2 , Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafyası Fakültesi (27 -28 Kasım 1969), Yayınlanmamış Bildiriler ,1969, Ankara.

DERMAN, M. Uğur Kanuni Devrinde Yazı Sanatımıza Bir Bakış, Türk Tarih Kurumu Kanuni Semineri (9 Eylül 1966), Yayınlanmamış Bildiriler, 1966, İstanbul.

DEVELİLİOĞLU, Ferit Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, 1962, Ankara .

DİKBAŞ, Mine Sultanların İmparatorluğu: Khalılı Kolleksiyonu‘ndan Osmanlı Eserleri, Antik Dekor Dergisi, S:57-s:82-84, 200, İstanbul.

EDGÜ, Ferit Hat Sanatına Doğru Bakmak, Antik Dekor, S:9, s:86-89, (Aralık-Ocak), 1990- 1991, İstanbul.

ELKER, Salahaddin Kitabelerde (Ebced) Hesabının Rolü, Vakıflar Dergisi, S:III, Türk Tarih Kurumu Basımevi,1956,Ankara.

ERK, Güher Günümüz Hat ve Tezhip Sergisi (Aralık 1999- 7 Ocak 2000), Artemis Sanat Merkezi, 2000.

ERÜNSAL, İsmail II. Beyazid Devrine Ait Bir İn‘amat Defteri, Tarih Enstitüsü Dergisi, 1981, İstanbul.

ESİN, Emel Mushaf Hattatlığı ve Kur‘an-ı Kerim‘in Türkçe Meali Hakkında Türklerce Yapılan İlk Çalışmalara Dair, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İslam Tetkikleri Dergisi, C:8, s:4, 1984, İstanbul.

ETİKAN, Sema Türk Hatlarının Batı Resim Sanatına Etkisi, Uluslararası Altıncı Türk Kültürü Kongresi, (21-26-Kasım-2005), Tebliğler, 2005, Ankara.

GÖKBİLGİN. M.Tayyip Venedik Devlet Arşivindeki Vesikalar Külliyatında Kanuni Sultan Süleyman Devri Belgeleri, Belgeler, S:I /2, s:119-220, 1965, Ankara.

GÖKSOY, Hasan Ali Geleneksel Türk El Sanatlarından Sedef Yazılar, İlgi Dergisi, S:107, s:10, (Kış), 2004, İstanbul.

GÖLPINARLI, A Mevlana Müzesi Yazmalar Kataloğu, C:3, 1967, Ankara.

GÖNÇER, Süleyman- ÜÇER, Süleyman Sırrı Ahmed Şemseddin ve Çırakları, I, Taşpınar, C:5, S:59, 1937.

GÖNÇER, Süleyman- ÜÇER, Süleyman Sırrı  Ahmed Şemseddin ve Çırakları,II , Taşpınar, C:6, S:61, 1937.

GÜLBÜN, Mesera A.Süheyl Ünver'in Medresetü'l Hattatin Yillari ve Ötesi, Antik ve Dekor Dergisi, S:17, s: 60-64, 1992, İstanbul.

GÜLNİHAL, İsmet Hokka Gibi ( Hattatların Hatıraları), Leyla ve Mecnun Yayınları, 2004, İstanbul.

GÜNDÜZ, H.Hüseyin. Hat ve Cilt Sanatinin Büyük Ustasi: Emin Barin, Antik Dekor Dergisi, S:13, s:96-99, 1991, İstanbul.

GÜNDÜZ, Mahmud İslam‘da Kitap Sevgisi ve İlk Kütüphaneler, Vakıflar Dergisi, S:XI, s:165-193, Gaye Matbaası, 1976, Ankara.

GÜNDÜZ, Mahmud Matbaanın Tarihçesi ve İlk Kur‘an-ı Kerim Basmaları, Vakıflar Dergisi, S:XII, s:335-350, 1978, Ankara.

GÜNÜÇ, Fevzi. Klasik Dönem Osmanlı Mimarisinde Celi Yazılar, Türkler Ansiklopedisi, C:12, s:274-281, Yeni Türkiye Yayınları, 2002, Ankara.

GÜNÜÇ, Fevzi Türk Hat Sanatının Mısır Hat Sanatına Katkıları, Uluslararası Altıncı Türk Kültürü Kongresi, (21-26- Kasım-2005), Tebliğler, 2005, Ankara.

GÜVEMLİ, Zahir Türkler‘in İslam Sanatlarına Katkısı, Türkiyemiz, S:19, s:3-7, Apa Ofset Basımevi, (tarihsiz), İstanbul.

HAFIZ, Nimetullah - ASIM, Mücahit Priştine Kitabeleri, Vakıflar Dergisi, S:XI, Gaye Matbaası, 1976, Ankara.

IRCICA Ircıca, İslam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, Köprülü Kütüphanesi Yazmalar Katoloğu, 3 Cilt, 1986, İstanbul.

İPEKTEN, H.- M.ÖZERGİN Sultan III. Ahmed Devrine Ait Tarih Manzumeleri, Tarih Dergisi, S:X, 1959, İstanbul.

İSMAİL Hakkı Türk Yazılarının Tedkikine Medhal, Darülfunun İlahiyat Fak. Mecmuası, C:11, S:5-6, s:111-136, 1926, İstanbul.

KARAMANBEY, Çetin Türk Halısında Kufi Yazılar, Türk Folklor Araştırmaları, C:12, S:246, s:5004-5005, (Ocak), 1970.

KARATAŞ, Celalettin Türk Kültüründe Levhalar ve Batı Sanatına Etkileri, Uluslararası Altıncı Türk Kültürü Kongresi,(21-26-Kasım-2005), Tebliğler, 2005, Ankara.

KARATAY, F.Ethem İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Kataloğu, 1951, İstanbul.

KARATAY, F.Ethem Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu, 2 Cilt, 1961, İstanbul.

KARATAY, F.Ethem Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Farsça Yazmalar Kataloğu, 1961, İstanbul.

KETEN, İsmet Hat ve Tezhip Sergisi Kataloğu,Türkiye Kalkınma Bankası Sanat Galerisi ( 01-12-1999).

KOÇ, Mustafa İlmi Araştırmalarda Filolojik Yöntem, III. Eyüp Sultan Sempozyumu Tebliğler, (28-30 Mayıs- 1999) 2000, İstanbul.

KOÇU, ReŞad Ekrem Ahmed Karahisari, İstanbul Ansiklopedisi, C:1, s:472, 1958, İstanbul.

KONYALI, İbrahim Hakkı Üsküdar Tarihi( Üsküdarlı Hattatlar), 1976, İstanbul.

KONYALI, İbrahim Hakkı Hamit Aytaç, Tarih Hazinesi, S:14, s:714-719, 1951.

KONYALI, İbrahim Hakkı Kadın Hattatlarımızdan Selma Hanım, Tarih Hazinesi, C:II, S:15, s:774-775, 1953, İstanbul.

KUMBARACILAR, Sedat Ayasofya‘nın Levhaları, Hayat Tarih Mecmuası, C:1, S:1, s:74-77, ( Şubat), 1970.

KUMBARACILAR, Sedat Ayasofya‘nın Müze OluŞu ve Kazasker‘in Levhaları, Türk Hattatları,( Haz: Şevket Rado), s:222-224, Tifdruk Matbaacılık, 1984, İstanbul.

KUNTER, Halim Baki Kitabelerimiz, Vakıflar Dergisi, S:II, s:431-455, 1942, İstanbul.

KUŞOĞLU, M. Zeki Hat Sanatında Mühür, İlgi, Yıl:17, S:36, s:32-35,Apa Ofset Basımevi, (Kasım), 1938.

KÜRKÇÜOĞLU, A.Cihat Mahalli Bir Hattat: Urfalı Behçet, Türkiyemiz, S:45, s:28-34, Apa Ofset Basımevi, (Şubat), 1984, İstanbul.

KÜTÜKOĞLU, Mübahat. S. Osmanlı Belgelerinin Dili: Diplomatik, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı Neşriyatı, 1994, İstanbul.

MEHMED, Said Kadın Hattatlarımız, Sevimli Ay Dergisi, C:III, S:33, s:8-9, 1926, İstanbul.

MERİÇ, Rıfkı Melul Nâzımı Kilâri Ahmet Efendi, Hicri 1131 Tarihinde Enderunlu Şairler, Hattatlar ve Musiki Sanatkârları Tezkiresi, İstanbul Enstitü Dergisi II, 1956, İstanbul.

MERT, Talib Kadıasker Mustafa İzzet Efendi, M.Uğur Derman 65. Yaş Armağanı, (Derleyen: İrvin Cemil Schick), s:399-416, 2000, İstanbul.

MESİH, Mehmed Hattat Mektebinde Birkaç Saat, Milli Mecmua, C:7, s:84, 1927, İstanbul.

MESİH, Mehmed Hattat Mektebi Sergisi, Milli Mecmua, C:9, S:107, 1928, İstanbul.

MORITZ, B. Arap Yazısı, İslam Ansiklopedisi, C:I, s:498-512, 1965.

ORAL, M. Zeki Tarihi eserlerimizi Bezeyenlerden : Nakkaş Abdullah, Yıllık Araştırmalar Dergisi II, 1957.

ORAL, M. Zeki Anadolu‘da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri, Vakıflar Dergisi, S:V, s:23-77, 1962, Ankara.

ORGUN, Zarif Tuğra, Türk Tarih Arkeologya ve Etnografya Dergisi, S:5, s:203-220, 1949, İstanbul.

ÖGEL, Berna Sinan'ın Eserlerinde Süsleme ve Mimarinin Bütünlüğü, VI. Vakıf Haftası, Türk Vakıf Medeniyeti Çerçevesinde Mimar Sinan ve Dönemi Sempozyumu, 5-8 Aralık-1989 İstanbul.

ÖNDER, Mehmet Yaprak Yazı Maddesi, Antika ve Eski Eserler Ansiklopedisi, s:145, 1987, İstanbul.

ÖNDER, Mehmet Mevlana Müzesi Hattatları, Tarih Sanat Mecmuası, S:17, s:5, 1953, İstanbul.

ÖNDER, Mehmet Türk Hat Sanatında Sikkeli Yazı Levhaları, Antik Dekor Dergisi, S:36, s:32, ( Nisan), 1988, İstanbul.

ÖNDER, Mehmet Türk Hat (Yazı) Sanatında Besmele İstifleri , Milletlerarası Dokuzuncu Türk Sanatları Kongresi, (İstanbul:23-27 Eylül 1991), Kongreye Sunulan Bildiriler, C:3, s:127, 1991, Ankara.

ÖZBEK, Nabi Tebrizi Kerimzade ile Bir Söyleşi: İcazetnameler, Antik Dekor, S:7, s:64-65, (Temmuz- Ağustos- Eylül), 1990.

ÖZCAN, Ali Rıza Hat Sanatı, Thema Larousse , C:6,s:312-313, 1993-1994.

ÖZCAN, Yılmaz Eyüp Sultanlı Bir Hattatımız Mehmed Raşid Efendi, III. Eyüp Sultan Sempozyumu Bildiriler Tebliğler, (18-30 Mayıs 1999), 2000, İstanbul.

ÖZDENİZ, Engin Aynalı Yazılar, Antik Dekor Dergisi, S:55 s:102-106, 1999, İstanbul.

ÖZEL, Mehmet Yazı, Türk Sanatı, Kültür Bakanlığı Yayınları,s:301-338, 1999, İstanbul.

ÖZEN, Mine Esiner Süleymaniye Kütüphanesi'ne Bagislanan Nuri Arlasez Koleksiyonunda Yazma Kur'an-i Kerimler, Antik ve Dekor Dergisi, S: 20, s:26-30, 1993, İstanbul.

ÖZERGİN, M. Kemal Türkiye Kitabeleri, Sanat Tarihi Yıllığı, C:IV, s:61-64, 1972, İstanbul.

ÖZÖNDER, Hasan Hattat Halim Özyazıcı ve Yazı Üslubu, Türk Kültürü, C:8, S:96, s: 33-41, (Ekim), 1970.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan Kılıç Ali Paşa Camii Yazıları, İlgi Mecmuası, S:60, 1960, İstanbul.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan Türk Hat Sanatında Yazı Resimler, İlgi, C:21, S:48, s:8, Apa Ofset Basımevi, 1977, İstanbul.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan Hattat Osmanlı Padişahları , Antika Dergisi, S:1, s:25-29, 1985, İstanbul.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan Hattat Osmanlı Padişahları II, Antika Dergisi, S:2, s:45-47, (Mayıs), 1985,İstanbul.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan Hat Sanatımızda Murakkalar, Antika, S:14, s:16-21, (Mayıs), 1986.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan Beyazıd Medresesi ve Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi, İlgi Mecmuası, Yıl:20, S: 45, s:2-9, Apa Ofset Basımevi, 1986, İstanbul.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan Kadın Hattatlarımız, İlgi Dergisi, S:48, s:8-13, 1987, İstanbul.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan İehzade Camii Yazıları , İlgi, Yıl:22, S: 53, s:9-12, Apa Ofset Basımevi, 1988, İstanbul.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan Süleymaniye Camii Yazıları, İlgi, Yıl:22, S: 54, s:12-16, Apa Ofset Basımevi, 1988, İstanbul.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan Selimiye Camii Yazıları , İlgi, Yıl:22, S: 55, s:9-14, Apa Ofset Basımevi, 1988, İstanbul.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan Bursa Camii Yazıları , İlgi, Yıl:24, S: 62, s:21-27, Apa Ofset Basımevi, 1988, İstanbul.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan Tophane Kılıç Ali Paşa Camisi Yazıları, İlgi, Yıl:23, S: 58, s:15-19, Apa Ofset Basımevi, 1989, İstanbul.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan Hattat-Hekim-Sair Katib-Zade Mehmet Refi Efendi , Antik ve Dekor, S:40, s:82-83, 1989, İstanbul.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan Üsküdar Atik Valide Camii Yazıları, İlgi, Yıl:24, S: 60, s:8-13, Apa Ofset Basımevi, 1990, İstanbul.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan 19. Yüzyıldan Bir Hat ve Tezhip Örneği: Hasan Rıza‘nı Kaside-i Bürüdesi, Antik ve Dekor, S:80, s:114-116, ( Ekim- Kasım), 1990, İstanbul.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan Hat Sanatçılarının Yaratma Gücünü Yansitan Yazi-Resimler: Ay ve Yıldız Formunda İstiflenmiş Yazılar Antik ve Dekor, S:90, s:52+-54, 1990-1991, İstanbul.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan Olağanüstü Usta Bir Hattat Mükemmel Binici Darüssaade Ağası Hattat Beşir Ağa, Antik ve Dekor, S:10, s:136-140, 1991, İstanbul.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan Yaprak Üzerine Yazılan Hatlar, Antik ve Dekor, S:10, s:36-41, 1991, İstanbul.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan Yaprak Üzerine Yazılan Hatlar, IX. Türk Sanatları Kongresi, (İstanbul 23- 27-Eylül-1991), Kongreye Sunulan Bilirdiler, s:135, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1991, Ankara.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan Türk Hat Sanatında Özellikle İstiflerin Ustaları Mevlevi Hattatlar, Antik ve Dekor, S:23, s: 42-46, 1994, İstanbul.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan Abdülaziz Döneminde Yasamış Kadın Hattatlarımızdan Hatice Huriye Hanim Antik ve Dekor, S:26, s: 82-83, 1994, İstanbul.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan I. Abdülaziz Döneminde Yaşamış Kadın Hattatlarımızdan Hatice Huriye Hanım, Antik Dekor Dergisi, S:26, s:82-83, 1994, İstanbul.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan Kat-ı Hatlar, Türkiyemiz, S: 76, Eylül, 1995.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan Yaprak Üzerine Yazılan Hatlar, Kültür ve Sanat, C:37, s:69-76, İŞ Bankası Yayınları, 1995, Ankara.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan Hattat Osmanlı Padişahları, Antik Dekor Dergisi, S:50, s:80-82, (Ocak), 1999, İstanbul.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan Mustafa Dede Bin Abdullah (1495-1538) Efendi , Antik ve Dekor, S:50, s: 188-190, 1999, İstanbul.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesindeki Osmanlı Sultanlarının Hatları, Osmanlı Ansiklopedisi, C:11, s:61-64,Yeni Türkiye Yayınları, 1999, Ankara.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan Gubari Hat Levhaları, Art Dekor Dergisi, S:91, s:130-134, (Ekim), 2000, İstanbul.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan Kubbelerin Hat Düzeni, Art Dekor Dergisi, S:92, s:156-160, (Kasım), 2000, İstanbul.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan Hatlardaki Hoşgörü, Art Dekor Dergisi, S:100, s:143-145, (Temmuz), 2001, İstanbul.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan Pointilizm (Hat Sanatinda Noktacilik) Antik Dekor Dergisi, S:63, s:102-104, 2001, İstanbul.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan Mimar Sinan'ın Eyüp Camilerindeki Hat Sanatı Düzeni, V.Eyüp Sultan Sempozyumu Tebliğleri, 11-13 Mayıs 2001, Eyüp Sultan Belediyesi Kültür Yayınları, 2002, İstanbul.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan Kadın Hattatlarımız, Antik Dekor Dergisi, S:73, s:110-115, ( Kasım-Aralık), 2002, İstanbul.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan Sultan Abdülmecit‘in Hat Sanatındaki Yeri, Art Dekor Dergisi, S:91, s:90-95, (Haziran), 2005, İstanbul.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan Hat Sanatında Hazret-i Mevlana, Antik ve Dekor, S:86, s:116-119, 2005, İstanbul.

ÖZSAYINER, Zübeyde Cihan İşleme Yazıyla Birleşince, Antik ve Dekor, S102, (Eylül-Ekim), s:134-139, 2007, İstanbul.

RADO, Şevket Hattat Hamit Aytaç, Türkiyemiz, S:39, s:1-4,( Şubat), 1983, İstanbul.

RADO, Şevket Hat Sanatı Bir Resim Sanatıdır, Kaynaklar, S:1, s:42-47, Emek Matbaası, (Eylül-Ekim- Kasım), 1983, İstanbul.

RADO, Şevket Yazı ve Resim, Türkiyemiz, S:46, s:3-6, Apa Ofset Basımevi, (Haziran),1985, İstanbul.

SADBERK Sadberk Hanım Müzesinde Gönülden Bir Tutku, P Dünya Sanatı Dergisi, S:34, (Yaz), s:12-13, İstanbul.

SAHİLLİOĞLU, Halil Onsekizinci Yüzyılda Ünlü Bolulu Hattatlar, Konya Mecmuası, S:5, s:294-296, (Ocak), 1937, Konya.

SAYRAÇ, Aygen 16.Yüzyılın Kendisine Özgü Büyük Ustası Ahmet Karahisarı, Türkiyemiz, Yıl: 20, S:62, s:34-41, Tayf Ofset Matbaası, (Ekim), 1990, İstanbul.

SELMAN, İsa Hattat ve Tezhipci Nişaburlu Şah Mahmud (Çev: Ahmed Hamdi Karabacak), Vakıflar Dergisi, S:XII, s:329-334, Mars Matbaası, 1978, Ankara.

SERİN, Muhiddin Ekrem Hakkı Ayverdi Kolleksiyonu Envateri, Ekrem Hakkı Ayverdi Hatıra Kitabı, İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, s:25-54, 1995, İstanbul.

SERTOĞLU, Mithat Arşivlerimizin Dünü Bugünü Yarını, Osmanlı Arşivleri ve Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu, s:47-52, 1985, İstanbul.

SÖZEN, Metin Hat, Tarihi Gelişimi İçinde Türk Sanatı, Anadolu Bankası Kültür Yayınları:1, s:258-267, 1983.

SUBAİI, Hüsrev Geleneksel Türk Yazı Sanatında Hilyeler, Milletlerarası Dokuzuncu Türk Sanatları Kongresi, 23-27 Eylül 1991, Kongreye Sunulan Bildiriler,C:3, s:160, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1991, Ankara.

SUBAİI, Hüsrev Hat Sanatı Açısından Eyüp Sultan Mezar Taşı Kitabeleri, I.Eyüp Sultan Sempozyumu Bildiriler, 1996, İstanbul.

SUBAİI, Hüsrev Hattat Osmanlı Padişahları, Osmanlı Ansiklopedisi, C:11,s:44-52,Yeni Türkiye Yayınları, 1999, Ankara.

SUYOLCUZADE, Mehmed Necib Devhatü'l- Küttap, Güzel Sanatlar Akademisi Neşriyatı, 1942, İstanbul.

ŞAPOLYO, Enver Behnan Türk Hat Sanatı, Önasya, C:4, S:47, s:12-13, Ayyıldız Matbaası, (Temmuz), 1969, Ankara.

ŞAPOLYO, Enver Behnan İshane ve Mürekkepçilik, Önasya, C:6, S:64, s:12-13, (Aralık), 1970, Ankara.

ŞEHSUVAROĞLU, Haluk Büyük Türk Hattatı Karahisari, Hayat Tarih Mecmuası, S:3, s:44-45, 1979, İstanbul.

ŞEHSUVAROĞLU, Haluk Büyük Bir Türk Hattatı Ahmed Karahisari, Tarih ve Edebiyat Mecmuası, S:3, 1979.

ŞENOCAK, Kemalleddin Türklerde Yazı Sanatı, İslam, C:5, S:2, s:49, (Aralık), 1961.

ŞEKER, Mehmet El Yazması Menakıb-ı Ebû Eyyüb El - Ensâri Atlı Eser ve Nüshaları Üzerine Bir Değerlendirme, V.Eyüp Sultan Sempozyumu Tebliğler, 11-18 Mayıs 2001, Eyüp Belediyesi Kültür Yayınları 17, 2002, İstanbul.

TANINDI, Zeren 13.-14. Yüzyıllarda Yazılmış Kuranların Kanuni Döneminde Yenilenmesi, Topkapı Sarayı Müzesi Yıllık 1, s:140-152, 1986, İstanbul.

TANINDI, Zeren Konya Mevlana Müzesi‘nde 677 ve 655 Yıllık Kur‘anlar: Karaman BeyliğindeKitap Sanatı, Kültür ve Sanat, S:12, s:42-44, Türkiye İŞ Bankası Yayınları, (Aralık), 1991, Ankara.

TAŞKALE, Faruk Hat Sanatı Yapıtlarından Seçkin Örnekler: Hilyeler, Antik ve Dekor, S:7, s:90- 95, ( Temmuz-Ağustos-Eylül), 1990, İstanbul.

TAŞKALE, Faruk Geleneksel Hat, Tezhip Minyatür ve Cilt Sanatlarımızın Bir Araya Topladığı Fatih Divanı, Antik ve Dekor, S:13, s:28-31, 1991, İstanbul.

TAŞKALE, Faruk Sadberk Hanım Müzesi Kolleksiyonu‘ndan Hat ve Tezhip Şaheseri Bir Albüm, Antik Dekor Dergisi, S: 24, s:78-81, 1994, İstanbul.

TAŞKALE, Faruk Kur‘an-ı Kerim‘de Açan Çiçekler, M.Uğur Derman 65. Yaş Armağanı,(Derleyen:İrvin Cemil Schick), s:537-552, 2000, İstanbul.

TAŞKALE, Faruk - GÜNDÜZ, Hüseyin Yazı ve Tezhip Şaheseri Bir Kur‘an-ı Kerim, Antik Dekor Dergisi, S:73, ( Kasım-Aralık), s:86-90, 2002, İstanbul.

TEKİN, Talat Arap Yazısı ile Türkçe Metinler, Tarih ve Toplum ,S:9, s:49-53, 1984.

TELCİ, Cahit XVIII. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Kitap ve Kitap Biriktirenler, Uluslararası Altıncı Türk Kültürü Kongresi, (21-26-Kasım-2005), Tebliğler, 2005, Ankara.

TOPRAK, Burhan - DİNÇ, Refik İsmail Hakkı Altunbezer, Güzel Sanatlar, S:4, s:87-91, 1942.

TUĞAL, Ahmet Naci Hat Sanatının Seramiğe Uygulanışı, Antik ve Dekor, S:9, s:100-103, (Aralık-Ocak), 1990-1991, İstanbul.

TULPAR, Hüseyin Hattat Mustafa Halim Hoca‘nın Vefatı Üzerine, İslam, C:8, S:5, s:159-160, (Şubat), 1965.

TUNCAY, Hülya Topkapı Sarayı Müzesi Kalemtraşları, Türk Etnografya Dergisi, S:XIV s:77- 95, 1974, Ankara.

TUNCAY, Rauf Vesikaların Işığında Süsleme Sanatkarlarımız, Türk Kültürü, S:III/27, (Ocak), 1965.

TÜFEKÇİOĞLU, Abdülhamit Mehmed b. Tacaddin ve Hüsn-ü Hat Risalesi Hakkında, Kubbealtı Akademi Mecmuası, I, s: 45-48, 1997.

TÜFEKÇİOĞLU, Abdülhamit Tarihte ve Günümüzde Hat Sanatının Öğretim Metodları, 2000'li Yıllarda Türkiye'de Geleneksel Türk El Sanatlarının Sanatsal, Tasarımsal ve Ekonomik Boyutu Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yayınları,1999, Ankara.

TÜFEKÇİOĞLU, Abdülhamit Osmanlı Döneminde Hat Sanatı, Osmanlı Ansiklopedisi, C:11, s:36-43, Yeni Türkiye Yayınları, 1999, Ankara.

TÜRK, Atilla Eski Yazı Güzel Yazı, Tarih ve Toplum Dergisi, S:2, s:97-101, 1984.

TÜTÜNCÜ, Mehmet İsrailde Osmanlı Devri Eserlerinde Türkçe Kitabeler, Uluslararası Altıncı Türk Kültürü Kongresi, ( 21-26- Kasım-2005), Tebliğler, 2005, Ankara.

UÇAR, Murat Tuğraları Değil Tarihi Kazıdık, Aksiyon Dergisi, S:373, (Ocak), 2002, İstanbul.

UĞUR, Mücteba Sülüs Hattına Dair Mühim Bir Risale Sülüs Yazı Rehberi, Vakıflar Dergisi , S:XXI, s:335-360, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1990, İstanbul.

UYAR, V. S. Hattatlar Armağanı, Konya Halkevi Dergisi, s:93-94, 1946.

UYAR, V. S. Hattatlar Armağanı, Konya Halkevi Dergisi, s:135-136, 1950.

UZEL, N. Hükümdarlık Arması Tuğra, Antika Dergisi, S:24, 1987.

UZLUK, Feridun Nafiz Hattat Olarak Sabuncuoğlu Şerafeddin , Dirim Mecmuası, C:9, S:10, Kağıt ve Basım İşleri Matbaası, 1951, İstanbul.

UZUNÇARÇILI, İsmail H. Tuğra ve Pençelerle Ferman ve Buyruklara Dair, Belleten, S:V /17-18, s:101- 157, 1942.

UZUNÇARÇILI, İsmail H. 16. Yüzyılda Türk Hat Sanatı, Türk Hattatları, ( Haz: Şevket Rado), s:61-88, Tifdruk Matbaası, 1984, İstanbul.

UZUNÇARÇILI, İsmail H. 17. Yüzyılda Türk Hat Sanatı, Türk Hattatları, ( Haz: Şevket Rado), s:91-108; 117-124, Tifdruk Matbaası, 1984, İstanbul.

UZUNÇARÇILI, İsmail H. Türk Hat Sanatının Büyük Ustası: Hafız Osman, Türk Hattatları, ( Haz: Şevket Rado), s:109-114, Tifdruk Matbaası, 1984, İstanbul.

UZUNÇARÇILI, İsmail H. 18. Yüzyılda Türk Hat Sanatı, Türk Hattatları, ( Haz: Şevket Rado), s:127- 142; 145-159; 163-188, Tifdruk Matbaası, 1984, İstanbul.

UZUNÇARÇILI, İsmail H. - BAYBURA, İ. K.- ALTINDAĞ, Ü. Topkapı Sarayı Osmanlı Saray Arşiv Kataloğu, S:I, Fermanlar, S:II, Hükümler-Beratlar,1985-1986, Ankara.

UZUNÇARÇILI, İsmail H. Osmanlı Sarayında Ehl-i Hiref Sanatkarlar Defterleri, Belgeler, S:15, 1986.

ÜLKEN, Hilmi Ziya Yazı Sanatı,İslam Sanatı, İstanbul Kültür Yayınları,s:522-528, 1948, İstanbul.

ÜLKER, Muammer Hattat Mustafa Rakım Efendi (1757-1826), Tarih Dünyası, C:1, S:7, 1950.

ÜLKER, Muammer Süleymaniye Camiindeki Karahisari Yazıları,Turing Otomobil Kurumu Belleteni , S:63, s:12-21, (Temmuz-Aralık), 1978.

ÜLKER, Muammer Hicretin 15. Yüzyılında İslam Sanatları Sergisi, Hat Sanatı Yazma Eserler ve Fermanlar Sergisi, 1983, İstanbul.

ÜLKER, Muammer Türk Hat Sanatında 16. Yüzyıl, Ünlü Hattatlar, Türkiyemiz, Yıl:18, s:18-22, (Şubat), 1988, İstanbul.

ÜLKER, Muammer Hat Sanatı, Geleneksel Türk Sanatları, (Haz: Mehmet Özel),s:309-354, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, (tarihsiz), İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Siyakat Yazısı ve Kuyudu Atika, İstanbul Belediye Mecmuası, S:87/15, s:88- 95, 1931, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Türk Kalemtraşçılığı, Yücel, S:VI / 34, s: 167-173, 1937.

ÜNVER, A. Süheyl Kalemtraşçılık Tarihimiz, Tarih Dünyası, C:2, S:13, 1950.

ÜNVER, A. Süheyl Hattat Şeyh Hamdullâh ve Fatih için istinsah ettiği iki mühim tıbbi eser, İstanbul Ünv. Tıp Tarihi Ens. Yayınları, 1953, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Türk Yazı Çeşitleri ve Faideli Bilgiler, Yeni Laboratuar Yayınları, No:9, 1953, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Hattat İsmail Zühdü Efendi, 50 Sanat Sever Serisi, No:1, 1953, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Hattat Karahisari Ahmed Efendi ve Altunlu Besmelesi, 50 Sanat Sever Serisi, No:11,1953, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Hattat Kazasker Mustafa İzzet Efendi, 50 Sanat Sever Serisi, No:9, 1953, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Hattat Mahmud Celaleddin Efendi ve İstanbul Fethini Müjdeleyen Hadis, 50 Sanat Sever Serisi, No:4, 1953, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Hattat Mustafa Rakım Efendi, 50 Sanat Sever Serisi, No:3, 1953, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Hilye-i Saadet Hattatı Mehmed Şevki, 50 Sanat Sever Serisi, No:6, 1953, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Tezyini Çifte Besmele, 50 Sanat Sever Serisi, No:2, 1953, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Reisü’l Hattatin Hacı Kemal Akdik: Hayatı ve Eserleri, 50 Sanat Sever Serisi, No:12, 1954, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Hattat ve Tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezer: Hayatı ve Eserleri (1869-1946), 50 Sanat Sever Serisi, No:13, 1955, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Mehmed Esed Yesari: Hayatı ve Eserleri, 50 Sanat Sever Serisi, No:14, 1955, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Hattat Şefik Bey, Hayatı ve Eserleri, 50 Sanat Sever Serisi No:15, 1956, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Hattat Bağdadi Ali İbn Hilal Hayatı ve Yazıları,Yeni Laboratuar Yayınları, 1958, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Hattat Mehmet Hulusi , 50 Sanat Sever Serisi, No:16, 1958, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Leylek Dede, 1958, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl XV.Asırda Kullandığımız Filigranlı Kağıtlar Üzerine , V. Türk Tarih Kongresi ( Ankara 12-17 Nisan 1956), Kongreye Sunulan Tebliğler, s:388- 391, 1960, Ankara.

ÜNVER, A. Süheyl Hattat Ahmed Karahisari, Afyon Turizm Derneği Yayınları, 1964, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Türk İnce El Sanatları Tarihi Üzerine , Atatürk Konferansları , I, s:103-153, 1964, Ankara.

ÜNVER, A. Süheyl Divitçilerimiz ve Eserleri, Türk Etnografya Dergisi, S: VI, s:90-97, 1965, Ankara.

ÜNVER, A. Süheyl Anadolu Selçuk Beylikleri Kur'an-ı Kerim Hattatları ve Tezyinatı Üzerine, Altıncı Türk Tarih Kongresi (20-26 Ekim 1961), 1967.

ÜNVER, A. Süheyl Çok Sayıda Kuran-ı Kerim Yazan Hattatlarımıza Dair, Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi, C:6, S:4-5, s:89-90, 1967, Ankara.

ÜNVER, A. Süheyl Hattat Hafız Osman ve Yazdığı Kur‘an-ı Kerimler, Türk Yurdu, (Eylül), 1967.

ÜNVER, A. Süheyl Yazdığı Kur’an-ı Kerimlerle Meşhur Hattat Hafız Osman Efendi, 1968, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Şumnu‘da Türk Hattatları, Belleten, S:185, s:31-36, 1983, Ankara.

ÜNVER, A. Süheyl Hafız Osman‘ın Yazma ve Basılı Kur‘an-ı Kerimleri, Türk Hattatları, ( Haz: Şevket Rado), s:115, Tifdruk Matbaası, 1984, İstanbul.

ÜNVER, Murat Kaligrafi = Güzel Yazı Yazma Sanatı, Asil Yayın Dağıtım, 2003, Ankara.

VAHE, Berkin Osmanli Hattatlarinin Imzalari: Ketebeler II, Antik Dekor Dergisi, S:12, s:44- 51, 1991, İstanbul.

VAHE, Berkin Osmanli Hattatlarinin Imzalari: Ketebeler III, Antik Dekor Dergisi, S:15, s:72-79, 1992, İstanbul.

VAHE, Berkin Osmanli Hattatlarinin Imzalari: Ketebeler IV, Antik Dekor Dergisi, S:16, s:74-77, 1992, İstanbul.

YAMAN, Bahaddin Türk Kitap Sanatlarında Mürekkep, Türkler Ansiklopedisi, C:12, s:283-288, Yeni Türkiye Yayınları, 2002, Ankara.

YAZANSOY, Cenab Bir Hat Koleksiyonu, Türkiyemiz, s:23-28, Apa Ofset Basımevi, (Haziran), 1983, İstanbul.

YAZANSOY, Cenab Türk Hat Sanatinda İstifli ve Müsenna Yazilar , Antik ve Dekor Dergisi, S: 21, s: 42-44, 1993, İstanbul.

YAZICI, Mustafa Hat Sanatının Zirvesine Ulaşan Sportmen Hattatlarımızdan Şeyh Hamdullah, Mesleki ve Teknik Öğretim, C:18, S:210, s:21-24, (Ağustos),1970.

YENİSEY, İsmet Büyük Hattat ve Sanatkar Necmeddin Okyay‘la Mülakat, Selamet Dergisi, S:35, s: 6-7, 1948.

YENİSEY, İsmet Hattat Hamid‘le Mülakat, Selamet Dergisi, S:40, s: 12-13, 1948.

YILMAZ, Emel Hat Sanatı, Sanat Dergisi, S:7, Kültür Bakanlığı, 1995.

YÖNTEM, Ali Canip Hattatlıkta Türkler, Türk Hattatları, (Haz: Şevket Rado), s:36-37, Tifdruk Matbaası, 1984, İstanbul.

YUSUF , Coskun BenefŞe Türk Hat Sanatinda İstifli ve Müsenna Yazilar, Antik ve Dekor Dergisi, S: 21, s: 46-47, 1993, İstanbul.

YÜCEL, Erdem Hat Sanatı, Hayat Tarih Mecmuası, C:1, S:7, s:92, Tifdruk Matbaası, 1965, İstanbul.