Kitap Bibliyografyası

AK, Coşkun Muhibbi Divanı, 1987, Ankara.

AKAR, Azade - KESKİNER, Cahide Türk Süsleme Sanatlarında Desen ve Motif , Tercüman Sanat ve Kültür Yayınları, 1978, İstanbul.

AKARLI, E. - CANBEYLİ, R. ve Diğerleri Osmanlılar’da ve Avrupa’da Çağdaş Kültürün Oluşumu 16-18. Yüzyıllar, 1986, İstanbul.

AKBAŞ, Muhsine ve Diğerleri Tezhip Sanatında Tığ, Kültür Bakanlığı Yayınları,1991, Ankara.

AKBİL, Fatma Pamir Türk El Sanatlarından Örnekler, 1970, İstanbul.

AKSOY, Şule Tuğra, Osmanlı Padişah Fermanları, Haz: Ayşegül Nadir, 11, 1986, İstanbul.

ANONİM A.Süheyl Ünver Maddesi, Ana Britannice, Ana Yayıncılık A.ġ., 1992, İstanbul.

ARIK Remzi Oğuz Türk Sanatı, Dergah Yayınları, I.Baskı, 1975, İstanbul.

ARSEVEN, Celal.Esad Türk Sanatı Tarihi, ( Menşeinden Bugüne Kadar Mimari, Heykel, Resim, Süsleme, ve Tezyini Sanatları), 1955-1959, İstanbul.

ARSEVEN, Celal.Esad Türk Sanatı, Cem Yayınevi, 1970, İstanbul.

ARSEVEN, Celal.Esad Türklerde Tezhip Sanatı, Türk Hattatları ( Haz: Şevket Rado), 1987, İstanbul.

ASLANAPA, Oktay Türk Kültürünün Değerlendirilmemiş Kaynakları, Türk Kültürü, I, 1962, Ankara.

ASLANAPA, Oktay Türk Süsleme Sanatları , Türk Süsleme Sanatları Sergi Katalogu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Müdürlüğü Yayınları, 1987,Ankara.

ASLANAPA, Oktay Türk Sanatı, Remzi Kitapevi, 1993, İstanbul.

ATASOY , Nurhan 17. ve 18. Yüzyıllarda Avrupa Sanatı, İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1985, İstanbul.

ATIL, Esin Levni ve Surname: Bir Osmanlı Şenliğinin Öyküsü, Koçbank Yayınları, 1999, İstanbul.

AYVAZOĞLU, Beşir İslam Estetiği ve İnsan, 1989, İstanbul.

AYVAZOĞLU, Beşir Aşk Estetiği, Ötüken Yayınları,1999, İstanbul.

AYVERDİ, E. Hakkı 18. Asırda Lale, 1950, İstanbul.

BAYRAM, Sadi Tezhip Sanatı ve Kitapçılık Tarihimizde Fatih Devri Tezhipleri , Türk Kültürü, 7, (75), 1969.

BİNARK, İsmet Eski Kitapçılık Sanatlarımız , 1975, Ankara.

BİNARK, İsmet Ekrem Hakkı Ayverdi Bibliyografyası, 1999, İstanbul.

BİROL, İnci A. - DERMAN, F.Çiçek Türk Tezyini Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, 1991, İstanbul.

BUTTANRI, Halil Türk Süsleme Sanatlarında Geçmeler, Osmangazi Üniversitesi Yayınları, 2003, Eskişehir.

CONTİ, Flavio Barok Sanatını Tanıyalım, (Çev: Solmaz Tunç), İnkılap Kitapevi, 1997, İstanbul.

CUNBUR, Müjgan Türklerde Tezhip Sanatı, Türk Dünyası El Kitabı, 1976, Ankara.

ÇIĞ , Kemal Türk Lake Müzehhipleri ve Eserleri, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Araştırmaları, III, 1970, İstanbul.

ÇORUHLU , Yaşar Erken Devir Türk Sanatının ABC’si , Kabalcı Yayınevi, 1998, İstanbul.

DEMİRİZ , Yıldız 16. Yüzyılda Türk Süsleme Sanatında Natüralist Akımın Gelişmesi, Mısırlı Matbaası, 1988, İstanbul.

DEMİRİZ , Yıldız Osmanlı Kitap Kaplarında Natüralist Üslupta Çiçekler , İstanbul Üniversitesi Edabiyat Fak. Yayınları, 1986, İstanbul.

DEMİRİZ , Yıldız Topkapı Sarayı Kütüphanesi‘ndeki Y.1122 sayılı Kur‘an-ı Kerim , Aslanapa Armağanı, 1999, İstanbul.

DEMİRİZ , Yıldız İslam Sanatında Geometrik Süsleme, 2000, İstanbul.

DEMİRİZ , Yıldız Osmanlı Kitap Sanatında Doğal Çiçekler, Yorum Sanat Yayınları, 2005, İstanbul.

DERMAN , F.Çiçek - BİROL, İnci A. Türk Tezyini Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, 1991, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Yazı, Tezhip, Cilt ve Minyatür Sanatımızdan Örnekler, Türkiye Sanat Severler Derneği, 1971, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Yazı, Tezhip, Cilt ve Minyatür Sanatımızdan Örnekler, Amerikan Kültür Merkezi,1973, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur Medresetü‘l Hattâtîn Üzerine, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, 1993, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur İstanbul Üniversitesi Kütüphanesindeki Kıymetli Yazma Eserlere Toplu Bir Bakış, Kütüphane Haftası, (30), 1994, İstanbul.

DİEZ, Ernst Türk Sanatı, 1946, İstanbul.

EDHEM, Halil Elvah-ı Nakşiye Koleksiyonu, 1970, İstanbul.

EFE, Ahmet Koyunoğlu Müzesi’nde Tezhipli Kitaplar Albümü, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, 2003, Konya

ERSOY , Ayla Türk Tezhip Sanatı , Akbank Kültür Yayınları , 1988, İstanbul.

ESİN, Emel İslamiyetten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslama Giriş , Türk Kültürü El Kitabından Ayrı Basım, 1977, İstanbul.

ERÜNSAL, İsmail Türk Kütüphaneler Tarihi II. Kuruluştan Tanzimata Kadar Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri, 1988, Ankara.

GABRIELE, Mandel İslam Sanatını Tanıyalım, (çev: Solmaz Turunç), İnkılap ve Aka Kitapevleri, 1982, İstanbul.

GELİBOLULU, Mustafa Ali Menakıb-ı Hünerveran, (Çev: Müjgan Cunbur), Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1982, Ankara.

GRABAR, Oleg İslam Sanatının Oluşumu,( Çev: Nuran Yavuz), Hürriyet Vakfı Yayınları, 1988, İstanbul.

GÜNEY , K.Zeynep Osmanlı Süsleme Sanatı, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1999, Ankara.

IŞIN, Aslıhan Özgül Tezhip Sanatçıları, Art Decor Dergisi,S:58, s:82-87, (Ocak),1998, İstanbul.

İREPOĞLU, Gül Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi‘ndeki Batılı Kaynaklar Üzerine Düşünceler, Topkapı Sarayı Müzesi Yıllığı, I. , s:56-72, 1986, İstanbul.

İREZ , Feryal Topkapı Sarayı Harem Bölümündeki Rokoko Süslemenin Batılı Kaynakları, Topkapı Sarayı Müzesi Yıllık IV , s:21-54, 1990, İstanbul.

İREZ , Feryal Edirnekari , Antik Dekor, S:56 , s:70-77 , 2000, İstanbul.

İBRAHİM, M. Makedonya‘da Türk İslam Mimarisinde Görülen Duvar Süslemeleri Örnekleri, Milletlerarası Dokuzuncu Türk Sanatları Kongresi, İstanbul 23-27 Eylül 1991, Kongreye Sunulan Bildiriler, C:2, s:287-298, 1995, Ankara.

İBŞİROĞLU, M. Ş. -EYÜPOĞLU, S. Fatih Albümüne Bir Bakış, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları 1955, İstanbul.

KESKİNER,Cahide Türk Motifleri, Turing ve Otomobil Kurumu , 1991, İstanbul.

KESKİNER,Cahide Türk Süsleme Sanatlarında Stilize Çiçekler–Hatai-, T.C.Kültür Bakanlığı Yayınları, 2000, Ankara.

KURFEYZ, Nülifer Tezhip: Emek, Sabır ve Sevgi, Tarih ve Tabiat Vakfı Yayınları, 2003, İstanbul.

MARASIN, Atilla Sanatçı Yılmaz Özcan ile Sohbet: Türk Süslemeciliği, Muşta, 1976.

MERİÇ , Rıfkı. Melul Türk Tezyini Sanatları ve Üstadlardan Altısı, Güzel Sanatlar Neşriyatı, 1937, İstanbul.

ÖZ, Tahsin Topkapı Sarayında Fatih Sultan Mehmet II’ ye Ait Eserler, 1967, Ankara.

ÖZCAN, Yılmaz Vakıf Eserlerinde Tezyinat Unsurları, Türkiye Vakıflar Bankası ve Vakıflar, 1974, Ankara.

ÖZCAN, Yılmaz Türk Kitap Sanatında Şemse Motifi, Kültür Bakanlığı Yayınları,1990, Ankara.

ÖZCAN, Yılmaz Türk Süsleme Sanatları, Sanat, S:6, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1994, Ankara.

ÖZEN, Mine Esiner Yazma Kitap Sanatları Sözlüğü , İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları, 1985, İstanbul.

ÖZEN, Mine Esiner Tezhipte Tığ , Antika, 10, 47, (Ocak), 1986, İstanbul.

ÖZEN, Mine Esiner Türk Tezhip Sanatı, Gözen Yayınları, 2003, İstanbul.

ÖZERGİN, M.Kemal Selçuklu Sanatçısı Nakkaş Abdülmü‘min El-Hoyi Hakkında, Belleten, S:XXXI, 219-230, 1970.

ÖZKEÇECİ, İlhan Türk Tezhip Sanatı ve Tezyini Motifler, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Yayını , No:5 , 1992, Kayseri.

ÖZÖNDER, Hasan Ansiklopedik Hat ve Tezhip Sanatları Deyimleri, Terimleri Sözlüğü, Uysal Kitapevi, 2004, Konya.

ÖZSAYGINER, Z.Cihan Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesinde Bulunan Tezhipli Kur’an-ı Kerimler, T.C. Başbakanlık Vakıflar genel Müdürlüğü Yayınları, 1999, Ankara.

ÖZTÜRK, İ. Geleneksel Türk El Sanatlarına Giriş, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1998, Ankara.

SAYAR, Ahmet Güner A.Süheyl Ünver’in Hayatı Şahsiyeti ve Eserleri 1898-1986, Eren Yayıncılık,1994, İstanbul.

SEÇKİNER, Mine Süslem Resmi ve Süsleme Sanatları Tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1986, İstanbul.

SERTOĞLU, Mithat Osmanlı Türklerinde Tuğra – Başlangıcından Osmanlı İmparatorluğunun Sonuna Kadar, 1975, İstanbul.

ŞEHSUVAROĞLU, Haluk Y. Eski Türk Sanatları ,Varlık Yayınları, 1960, İstanbul

TANINDI , Zeren II.Beyazıd Dönemi Nakışhanesinin Osmanlı Tezhip Sanatına Katkıları Türkiyemiz, 20, (60), Şubat, 1990.

TANSUĞ, Sabiha Türklerde Çiçek Sevgisi ve Sümbülname, Ak Yayınları, 1988, İstanbul.

TAYANÇ, Muin Memduh. Fatih Devri Güzel Sanatları, 1953, İstanbul.

TURAN, Osman Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyetleri, Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1965.

UMUR, Süha Osmanlı Padişah Tuğraları,1980, İstanbul.

ULUÇ, Lale Türkmen Valiler, Şirazlı Ustalar, Osmanlı Okurlar: XVI. Yüzyıl Şiraz El Yazmaları, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2006, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Türklerde Resim, Tezhip ve Minyatür Tarihi( Orta Asya Kısmı), Türk Tarihi Ana Hatları Müsveddeleri, No:27, 1927, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Türklerde Resim, Tezhip ve Minyatürün Tarihi, 1933, Ankara.

ÜNVER, A. Süheyl Kaplarda Türk Tezyinatı Örnekleri, Ahmet Halit Kitapevi, 1943, İstanbul.

YAYKINLI, Namık. Tezhip Sanatı, Doğuş Edebiyat Yeni Dizi-1, 1982, Ankara.

YETKİN, Suut Kemal İslam Sanatı Tarihi, Ankara Üniversitesi İlahiya Fak. Yayınları, 1954, Ankara.

YETKİN, Suut Kemal İslam Ülkelerinde Sanat, Cem Yayınları, 1984, İstanbul.

YILMAZ, Özcan Türk Kitap Sanatında Şemse Motifi, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1990, Ankara.

YUSUF, M. Konya Asar-ı Atika Müzesi Rehberi, 1930, İstanbul.

ZÜBER, Hüsnü Türk Süsleme Sanatı , Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Dizisi, 1971, Ankara.

ZÜBER, Hüsnü Türk El Sanatları, Yapı ve Kredi Bankası Yayınları, 1989, İstanbul.