Makale Bibliyografyası

ACAR , Şinasi Ferman ,Berat ve Vakfiyeler , Antik Dekor , S:46, s:108-116 , 1998, İstanbul.

ADANIR, Tülin Tezhip Sanatının Tanıtım Sorunu ve Konu İle İlgili İlkelersin Belirlenmesi, Türkiye’de El Sanatları Geleneği ve Çağdaş Sanatlar İçerisindeki Yeri Sempozyumu Bildirileri, 375-377, 1997, Ankara.

AĞAOĞLU, Kamer Amerika Müzelerinde Bulunan Türk Sanat Eserleri, Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi, 19-24 Ekim 1959, Kongreye Sunulan Tebliğler, s:8-9, 1962, Ankara.

AKAR, Azade Tezyini Sanatlarımızda Vazo Motifleri, Vakıflar Dergisi, S:VIII, s:267-271, 1969.

AKAR, Azade Ayasofya‘da Bulunan Türk Eserleri ve Süslemelerine Dair Bir Araştırma, Vakıflar Dergisi, S:IX, s:277-290, 1971, Ankara.

AKAR, Azade Sanat Tarihimizin Bilinmeyen Bir ressamı , Ali- ül Nakşi Bendi er- Rakım, Sanat, S:6, s:36-45, 1977.

AKER, Sabiha Ankara Etnoğrafya Müzesinde Bulunan XIV. Yüzyılda Meraga‘da Yapılmış Vakıf Kur‘an Cüzleri, Vakıflar Dergisi, S:XII, s:291,327, 1978, Ankara.

AKSOY, Şule Kitap Süslemelerinde Türk- Barok Üslubu , Kültür Bakanlığı Sanat Dergisi,Yıl:3, S:6 s:126-136, (Haziran), 1997.

AKSU, Hatice Türk Süsleme Sanatlarının Süsleme Unsurları, Osmanlı Ansiklopedisi, XI, 131-144, Yeni Türkiye Yayınları, 1999, Ankara.

ARSEVEN, Celal.Esad Bezeme maddesi, Sanat Ansiklopedisi, C:1, 1958, İstanbul.

ARSEVEN, Celal.Esad Süsleme Maddesi ,Türk Sanatı, s:203-216, Cem Yayınevi, 1984, İstanbul.

ARSEVEN, Celal.Esad Tezhip Maddesi, Türk Sanatı, s:229-231, Cem Yayınevi, 1984, İstanbul.

ARSEVEN, Celal.Esad Mühre Maddesi, Sanat Ansiklopedisi, C3, 1985, İstanbul.

ARSEVEN, Celal.Esad Tezhip Maddesi, Sanat Ansiklopedisi, C4, 1985, İstanbul.

ATASOY , Nurhan Türklerde Çiçek Sevgisi ve Sanatı, Türkiyemiz, S:3, s:12-19, 1971.150

ATILGAN, Seval Şeyh Mahmut Budaki‘nin Çalışmaları Işığında Karakoyunlu Türkmenlerinin 15. Yüzyıl Kitap Sanatına Katkıları, Uluslararası Altıncı Türk Kültürü Kongresi, (21-26-Kasım-2005), Tebliğler, 2005, Ankara.

AYANOĞLU, Gönül Osmanlı Yönetiminde Lale‘ye Verilen Önem, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Lale Motifinin Türk El Sanatları İçerisindeki Yeri ve Önemi Sempozyumu Bildirileri (12 Aralık 1994), Ankara.

AYDIN, Muteber İslam‘ın Estetik Görüşü, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl:15, S:4, s:9-24, 1986.

BALTACIOĞLU, İsmail Hakkı Türk Sanat Gelenekleri, Yıllık Araştırmalar Dergisi, I, s:1-24, 1957, Ankara.

BARKAN, Ö. L. Osmanlı Saraylarına Ait Muhasebe Defterleri, Belgeler, S:IX, s:69-70, 1979.

BAŞLANGICINDAN Başlangıcından Bugüne Onbin Türk Motifi Ansiklopedisi, s:149, 178, 202- 205, 216, 238-245, 285-293, Gözen Yayınevi, İstanbul.

BAYRAKTAR, Nimet Yazma Eserlerin Değerlendirme Ölçüleri ve Sanat Değerleri, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, S:19, 1970, Ankara.

BAYRAKTAR, Nail Bağdatlı Vehbi Efendi Kütüphanesindeki Önemli Arapça Yazmaların Kataloğu , 1984, İstanbul.

BAYRAM, Sadi Türk Kitapçılık Tarihinde Tezhip Sanatı , Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni , S:13 , s:3-4 , 1964, Ankara.

BAYRAM, Sadi Kitapçılık Tarihimizden Bir Sayfa: Eski Türk Kitapçılık Sanatları , Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni , S:17 , s:3, 1968, Ankara.

BAYRAM, Sadi - KARABACAK, Ahmed Hamdi Sahib Ata Fahrü‘d-din Ali‘nin Konya, İmaret ve Sivas Gök Medrese Vakfiyeleri, Vakıflar Dergisi, S:XIII, s:31-70, 1981, Ankara.

BAYRAM, Sadi Sultan II.Mahmut‘un Vakfiyelerindeki Tezyinat, Vakıflar Dergisi, S:XVII, s:147-188, Önder Matbaası, 1983, Ankara.

BAYRAM, Sadi XIV. Asırda Tezhiplenmiş Beylikler Dönemine Ait Üç Kur‘an Cüzü, Vakıflar Dergisi , S:XVI, s:143-154 , Önder Matbaası, 1982, Ankara.

BAYRAM, Sadi Beyhan Sultan Vakfiyeleri ve Süslemeleri, Kültür ve Sanat Dergisi, S: 9, Mart, 1991, İstanbul.

BAYRAM, Sadi Türk Hat, Yazı-Resim, Cilt , Tezhip ve Minyatür Sanatı İle İlgili Seçilmiş Bibliyografya , Vakıflar Dergisi, S:XXIII, s:321-342, Tisamat Basım Sanayi, 1994, Ankara.

BAYRAM, Sadi Sultan II. Beyazid‘in Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi‘nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat ve Kültürümüzdeki Yeri, Milletlerarası Dokuzuncu Türk Sanatları Kongresi (İstanbul 23-27 Eylül 1991), Kongreye Sunulan Bildiriler, C:1, s:345-364, 1995, Ankara.

BAYRAMOĞLU, Fuat Tezhipli ve Padişah Onaylı Fermanlar, Kültür ve Sanat, S: 4, s: 17-37, (Haziran), 1976, Ankara.

BİNARK, İsmet Türk Kitapçılık Tarihinde Tezhip Sanatı, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, S:XIII, s:357-366, Ongun Kardeşler Matbaası, 1964, Ankara.

BİNARK, İsmet Eski Türk Kitapçılık Sanatları, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, S:XVII, (1), 1968, Ankara.

BİNARK, İsmet Türk Vakıfları , Türk Sanatı ve İçtimai Hayatı Konusu İle İlgili Eserlerin Bibliyografyası, Vakıflar Dergisi, S:VIII, s:357-366, 1969.

BİNARK, İsmet Türk Dekoratif ve Resim Sanatları Bibliyografyası, Vakıflar Dergisi, S:X, s:463-478, 1973.

BİROL, İnci A. Geleneksel Türk El Sanatları Eğitimimizin Önemi ve Hedefleri, Akademi Mecmuası, Yıl:21, S:II, 1992, İstanbul.

BİROL, İnci A. Türklerin Sanata Bakışı ve Tezyini Sanatlarda Desen Çizme Tekniği, Türkler Ansiklopedisi, C:12, s:308-315, Yeni Türkiye Yayınları, 2002, Ankara.

BODUR, Fulya 18. Yüzyılın Ünlü Bir Müzehhibi Rugan-i El Üsküdarî, Kaynaklar, S:3, s: 45- 49, 1984.

BODUR, Fulya Osmanlı Lake Sanatı ve XVIII. Yüzyıl Üstadı Ali Üsküdari, Türkiyemiz Dergisi, S:47, s:1-9, 1985.

BODUR, Fulya 18.Yüzyılın Ünlü bir Müzehhibi Rugani Ali Üsküdari , Kaynaklar , S:3, s:45- 49 , 1984, İstanbul.

BURCKHARDT, Titus İslam Sanatlarının Esasları,(Çev:Hakkı Önkal), Kubbealtı Akademisi Mecmuası, C18, 1989, İstanbul.

CANSEVER, Meltem Göz Nuru Halkariler, Antik Dekor Dergisi, S:39, s:210, ( Haziran), 1996, İstanbul.

CANSEVER, Meltem Tezhip En Güzel Resimdir, Antik Dekor Dergisi, S:39, s:216-217, (Haziran),1996, İstanbul.

CEZAR, Mustafa Osmanlılar‘da 18. Yüzyıl Kültür ve Sanat Ortamı, 18. Yüzyıl Osmanlı Kültür Ortamı Sempozyumu Bildirileri, (20-21 Mart-1997), s:43-64, 1971, İstanbul.

CENNET Cennet Görüntüleri : İslam Sanatında Bitkisel Bezeme, Akdenizde İslam Sanatını Keşfedin, S:246-257, Ege Yayınları, 2007, İstanbul.

CUNBUR, Müjgan Fatih Devri Kütüphaneleri ve Kütüphaneciliği, Türk Kütüphaneler Derneği Bülteni , S:4, 1957.

CUNBUR, Müjgan Kanuni Sultan Süleyman‘ın Baş Müzehhibi Karamemi ,Ön Asya, Yıl:2, S:23 1967, İstanbul.

CUNBUR, Müjgan Türk Kitap Sanatlarına ve Minyatürlerine Genel Bakış, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, S:17, s:75-82, 1968.

CUNBUR, Müjgan Kanuni Devrinde Kitap Sanatı, Kütüphaneciler ve Süleymaniye Kütüphanesi, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, C:12, S:3, s:134-142, 1968, Ankara.

CUNBUR, Müjgan Milli Kültürümüzde Kitap Sanatları, Milli Kültür Unsurlarımız Üzerinde Genel Görüşler, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları , S:46, 1990, Ankara.

ÇAĞMAN, Filiz Osmanlı Sanatı, Anadolu Medeniyetleri III. Selçuklu / Osmanlı Avrupa Konseyi 18. Avrupa Sanat Sergisi , Topkapı Sarayı Müzesi , (22 Mayıs-30 Ekim 1983), s:97-315, İstanbul.

ÇAĞMAN, Filiz Osmanlı Sanatı, Anadolu Medeniyetleri Sergisi Kataloğu III, 1983, İstanbul.

ÇAĞMAN, Filiz Ehl-i Hiref, Türkiyemiz Dergisi , S:54, Şubat, 1983.

ÇAĞMAN, Filiz Osmanlı Sanat Sergisi, Sanat Dünyamız ( Özel Sayı), 9/27, s:40-48, 1983.

ÇAĞMAN, Filiz Sezergeran Mehmet Usta ve Eserleri, Kemal Çığ’a Armağan , TSM. Müdürlüğü Yayınları, 51-87, 1986, İstanbul.

ÇAĞMAN, Filiz Kanuni Dönemi Saray Sanatçıları Örgütü Ehl-i Hiref, Türkiyemiz, S:54, s:11- 17, (Şubat), 1988.

ÇAĞMAN, Filiz Osmanlı Sanatı , Anadolu Medeniyetleri Sergisi Katalogu III, (Basıldığı yer belli değildir), s:97-113.

ÇETİN, Nihad M. Matnawi‘nin Konya Kütüphanelerindeki Eski Yazmaları, Şarkiyat Mecmuası, S:IV, s:98-117, 1961, İstanbul.

ÇIĞ , Kemal XVIII. Asır Lake Tezhipçilerinden Ali al-Üsküdari ,Türk Tarih-Arkeoloji ve Etnoğrafya Dergisi , S:5, s:192-202, 1949.

ÇIĞ , Kemal Türk Lake Müzehhipleri ve Eserleri , Sanat Tarihi Yıllığı III , s:243-252, 1969-1970.

DEMİRİZ , Yıldız 16. Yüzyıla Ait Tezhipli Bir Kur‘an , Sanat Tarihi Yıllığı VII, s:41-58, 1976- 1977.

DEMİRİZ , Yıldız Kitap Süslemesinde Gül, İlgi, Yıl:15, S:32, S:30-33, (Kasım), 1981, İstanbul.

DEMİRİZ , Yıldız Anadolu Türk Sanatında Süsleme ve Küçük Sanatlar, Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, V, 1982, İstanbul.

DEMİRİZ , Yıldız 16. Yüzyıl Kur‘an Tezhipleri Hakkında Bazı Notlar, Sanat Tarihi Yıllığı, S:13, 1988, İstanbul.

DEMİRİZ , Yıldız Ondokuzuncu Yüzyılda Osmanlı Başkentinde Kitap Süsleme Sanatı, 19. Yüzyıl İstanbul’unda Sanat Ortamı , Habitat II, Hazırlık Sempozyumu Bildirileri, (14-15 Mart-1996), İstanbul.

DEMİRİZ , Yıldız Topkapı Kütüphanesi’ndeki Y.1122 Sayılı Kur’an-ı Kerim ve Kitap Süslemelerindeki Rokoko Hakkında Notlar, Aslanapa Armağanı, (Haz:S. Mülayim, A.Altun), Bağlam Yayınları, s:77-94, 1996, İstanbul.

DEMİRİZ , Yıldız Tuhfe-i Gaznevi ( Gazneli Mahmut Mecmuası) , P Sanat Kültür Antika Dergisi, S:13, s:41-46, 1999.

DEMİRİZ , Yıldız Sadberk Hanım Müzesi‘ndeki Rokoko Süslemeli Yazma Eserler Hakkında, Palmet, (3), s:43-76, 2000.

DEMİRONAT, Muhsin Türk Tezyini Sanatlarında Motifler, Akademi Mecmuası, S:5 , s:48-49, (Mart), 1966, İstanbul.

DERMAN , F. Çiçek Yazma Eserlerde Tezhip Sanatı, Fırat Havzası Yazma Eserler Sempozyumu Bildiriler, (5-6 Mayıs 1986), Elazığ.

DERMAN , F. Çiçek Altın ve Altın Ezme, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (1), s:537- 540, 1988.

DERMAN , F. Çiçek Tezyinatımızda Halkâri, Sanatsal Mozaik, (5), s:34-40, Ocak, 1996.

DERMAN , F. Çiçek Osmanlılar‘da Tezhip Sanatı,Osmanlı ve Medeniyeti Tarihi II , 487-491 , 1998, İstanbul.

DERMAN , F. Çiçek Cumhuriyet Devrinde Tezhip Sanatı, Cumhuriyet (1923-1998)Dönemi Değerlendirmesi, C:4, s:3177-3179, Yeni Türkiye Yayınları, İstanbul.

DERMAN , F. Çiçek Osmanlı Asırlarında Üslup ve Sanatkarlarıyla Tezhip Sanatı, Osmanlı Ansiklopedisi C:XI, s:108-120, Yeni Türkiye Yayınları, 1999, Ankara.

DERMAN , F. Çiçek Tuhfe-i Gaznevi, P Sanat Kültür Antika, S:13, s:46-61, 1999, İstanbul.

DERMAN , F. Çiçek Timurlu Devri Tezhip Sanatının Fatih Devri Tezhibine Katkıları, Uluslararası Altıncı Türk Kültürü Kongresi Tebliğler, (21-26-Kasım-2005), Ankara.

DERMAN, M. Uğur Halkâr, Türk Anasiklopedisi, C:18, s:409-411, 1970.

DERMAN, M. Uğur Hatai, Türk Anasiklopedisi, C:18, s:61, 1971.

DERMAN, M. Uğur Türk Süslemeleri Sergisi ve Bir Teklif, Hayat Tarih Mecmuası, S:11, s:18, 1971.

DERMAN, M. Uğur Benzeri Olmayan Bir Sanat Albümü:Gazneli Mahmud Mecmuası, Türkiyemiz, S:14, (Ekim), 1974.

DERMAN, M. Uğur Gazneli Mahmud Mecmuası , Türkiyemiz , S:14 , s:17-21 , 1974, İstanbul.

DERMAN, M. Uğur XIV.Yüzyılda Kitap Sanatı, Yüzyıllar Boyunca Türk Sanatı (14.yy), Haz: Oktay Aslanapa , Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi, s:55-60, 1977.

DERMAN, M. Uğur Kaybettiğimiz Müzehhib Muhsin Demironat, Lâle, S:2, s:12-20, 1984.

DERMAN, M. Uğur İslam Sanatında Hilye, Altınoluk, S:9 , s:40-41, 1986.

DERMAN, M. Uğur Eserleriyle Müzehhibe Rikkat Kunt, Atatürk Kültür Merkezi Konferansları, 4-Aralık-1986, Ankara.

DERMAN, M. Uğur Ahar Maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C:1 , s:485-489, 1988.

DERMAN, M. Uğur Hatıralardaki Süheyl Ünver, Lâle, S:6, s: 31-39, 1988.

DİDİNAL, Tülin Bir Süsleme Sanatı Osmanlı Tezhipleri, Kültür ve Sanat, S:8, s:35-38, Türkiye İş Bankası Yayınları, (Aralık), 1990, Ankara.

DİDİNAL, Tülin 18. Yüzyılda Müzehhip ve Ressam Ali Üsküdari‘den Çiçek Resimleri, Kültür ve Sanat , S:23, s:49-51, Türkiye İş Bankası Yayınları, 1994.

DİLAVER , Aydın Evlerimizin Mabetlerimizin Süsü Zenginliği Tezhip, Sanat Diyanet Aylık Dergisi, S:4, 1994.

DURAN, Gülnur 18.Yüzyıl Müzehhip ,Çiçek Ressamı ve Lake Üstadı Ali Üsküdari , Osmanlı Ansiklopedisi , C:XI , s:126-129 , 2000, İstanbul.

EL-FARUKİ, İsmail Raci - EL- FARUKİ, Luis Lamia İslam Sanatlarında Tezyinat, İslam Kültür Atlası, (çev: Mustafa Okan Kiberoğlu, Zerrin Kiberoğlu), s:407-434, 1991, İstanbul.

ERSOY , Ayla 16. Yüzyılın Tezhipli Padişah Tuğraları, Türkiyemiz, Yıl:19, S:58, s:14-27, ( Haziran), 1989, İstanbul.

GERMANER, Semra Barok Üslup, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C:I, 1997, İstanbul.

GÖKÇE, Birsen Rumi Motifler ve Rumili Desenlerde Çizim Kuralları, Antika, S:34, s:30-38, ( Şubat), 1988.

GÖLPINARLI, Abdülbaki Mevlana Müzesi Yazmalar Kataloğu I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1967, Ankara.

GÖLPINARLI, Abdülbaki Mevlana Müzesi Yazmalar Kataloğu II, 1971, Ankara.

GÖLPINARLI, Abdülbaki Mevlana Müzesi Yazmalar Kataloğu III, 1972, Ankara.

GÖLPINARLI, Abdülbaki Mevlana Müzesi Yazmalar Kataloğu IV, 1994, Ankara.

GÜNDOĞDU, Hamza İkonografik Açıdan Türk Sanatında Rumi ve Palmetler, Sanat Tarihinde İkonografik Araştırmalar Semineri Güner İnal’a Armağan Kitabı, (Nisan 1990), s:197-212, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 1993, Ankara.

GÜNEY, A.Nihan İpek Tezhip, Osmanlı Ansiklopedisi, C:XI, s:145-150, Yeni Türkiye Yayınları, 1999, Ankara.

HALKAR Halkâr Maddesi, Türk Ansiklopedisi, C:XVIII, 1970.

KARAERKEK, Hayrettin Türk Süsleme Sanatları I ve II , Sümerbank Aylık Endüstri ve Kültür Dergisi, S:222, 1986, Ankara.

KARAERKEK, Hayrettin İki Hilye-i Şerif Üzerine, Kültür ve Sanat, S:3, s:9-13, 1989.

KARAMAĞRALI, Beyhan İki Hilye-i Şerif Üzerine, Kültür ve Sanat, S:3, s:9-13, Türkiye İş Bankası Yayınları, (Ağustos), 1989, Ankara.

KARATAY, F. Edhem Topkapı Sarayı Müzesi Farsça Yazmalar Kataloğu, 1961,İstanbul.

KARATAY, F. Edhem Topkapı Sarayı Müzesi Arapça Yazmalar Kataloğu, C:1 , 1961, İstanbul.

KARATAY, F. Edhem Topkapı Sarayı Müzesi Arapça Yazmalar Kataloğu, C:2, 1964, İstanbul.

KARATAY, F. Edhem Topkapı Sarayı Müzesi Arapça Yazmalar Kataloğu, C:3, 1966, İstanbul.

KARATAY, F. Edhem Topkapı Sarayı Müzesi Arapça Yazmalar Kataloğu, C:4, 1969, İstanbul.

KESKİNER,Cahide Türk Süsleme Sanatlarımızda Rumi, Antika Dergisi, S:34, S:18-29, (Şubat), 1988, İstanbul.

KESKİNER,Cahide Türk Tezhip Sanatı, Art Dekor Dergisi, S:39, s:210, ( Haziran), 1996, İstanbul.

KOÇAK, Recep Yılmaz Özcan‘la Türk Süsleme Sanatı Üzerine, İlim ve Sanat Mecmuası, S:12, 1986.

KUNT, Rikkat Bir Hanım Sanatkarımız, Sandoz Bülteni,Yıl:5, S:18 , 1983, İstanbul.

KUNT, Rikkat Tezhip ve Ben, Sanat Çerçevesi, S:84, s:19-21, 1985, İstanbul.

KURU (ÇAKMAKOĞLU), Alev Orta Asya Türk Sanatında Palmet ve Lale Motiflerinin Değerlendirilmesi Hakkında Bir Deneme, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Lale Motifinin Türk El Sanatları İçerisindeki Yeri ve Önemi Sempozyumu Bildirileri (12 Aralık 1994), s:2-4, Ankara.

KÜTÜKOĞLU, Mübahat S. Berat, İslam Ansiklopedisi, C:V, s:472-473, 1992, İstanbul.

KÜTÜKOĞLU, Mübahat S. Ferman, İslam Ansiklopedisi, C:XII, s:400-406, 1995, İstanbul.

MAHİR , Banu Saray Nakışhanesinin Ünlü Ressamı Şah Kulu ve Eserleri , Topkapı Sarayı Müzesi Yıllık I , s:113-130 , 1986, İstanbul.

MAHİR , Banu Osmanlı Sanatında Saz Üslubundan Anlaşılan, Topkapı Sarayı Müzesi Yıllığı II, s:123-133, 1987, İstanbul.

MAHİR , Banu Kanuni Döneminde Yaratılmış Yaygın Bezeme Üslubu Saz Yolu, Türkiyemiz,Yıl:18, S:54, s:28-33; Sazyolu, S:33-37, (Şubat), 1988.

MAHİR , Banu Sazyolu , Türkiyemiz , S:54 , s:28-37 , 1988, İstanbul.

MAHİR , Banu II.Beyazıd Dönemi Nakkaşhanesinin Osmanlı Tezhip Sanatına Katkıları Türkiyemiz, S: 60, s:4-13, 1990, İstanbul.

MAHİR , Banu Topkapı Sarayı Kütüphanesinin Kur‘an Kolleksiyonu, Türkiyemiz, S:67 , s:16-27, 1992, İstanbul.

MAHİR , Banu İslam Kitap Sanatı Tezhip Tasarımına Büyük Selçuklu Döneminin Katkılarının Bir Örneği Uluslararası Selçuklu Kültür Medeniyeti Kongresi Bildirileri II T.C. Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi ,s:105-111 , 511-516 , 2001, Konya.

MASSIGNON, L. İslam Sanatlarının Felsefesi, (Çev: Burhan Toprak), Din ve Sanat, s:5-22, Varlık Yayınları, 1962, İstanbul.

MERİÇ , Rıfkı. Melul Türk Nakış Sanatı Tarihi Araştırmaları, Vesikalar I, 1953, Ankara.

MERİÇ, Atanur Fatih Dönemi Tezhipleri ve Nakkaşhane Geleneği , Antik Dekor, S:9, 1990- 1991, İstanbul.

MERİÇ, Atanur Tezhip Sanatındaki Yeri ve Günümüz Yorumlarıyla Münhani Çeşitlemeleri, Art Decor Dergisi, S:42, s:152-155, (Eylül), 1996, İstanbul.

MESERA , Gülbün Türk Tezhip ve Minyatür Sanatı , Sandoz Bülteni , Yıl:7 , S:25, M.E.B. Komisyon, 1987.

MESERA , Gülbün Tezyînî Noktalar, Antika Dergisi, S:33, s:4-10, 1988, İstanbul.

MESERA , Gülbün 18. ve 19. Yüzyıl Osmanlı Fermanlarından Çiçekler, Kültür ve Sanat, s:21-23, İş Bankası Yayınları, Haziran, 1996.

MESERA, Gülbün- CAN, Şeyda Müzehhip Karamemi, Art Dekor Dergisi, S:49, s:108-116, (Nisan), 1997, İstanbul.

NEMLİOĞLU, C. Yugoslavya-Foça Alaca Camii Kalemişleri Sorunu, Milletlerarası Dokuzuncu Türk Sanatları Kongresi, (İstanbul 23-27 Eylül 1991),Kongreye Sunulan Bildiriler, C:2, s:529-542, 1995, Ankara.

ORAL, M Zeki. Kitap Kitabeleri, Anıt , S:1, s:5-10, ( Şubat), 1950.

ORAL, M Zeki. Tarihi Eserlerimizi Bezeyenlerden : Nakkaş Abdullah, Yıllık Araştırmalar Dergisi, s:153-158, 1957-1958.

ÖNDER , M Selçuklu Tezhibi , Hisar, S:18, 1965, Ankara.

ÖZ, Tahsin Sultan Ahmet Camii‘nin Tezyini Hususiyetleri II, Vakıflar Dergisi, S:II, 1942, İstanbul.

ÖZ, Tahsin Fatih Devri Sanatları , Türk Dili ,Yıl:2 , S:20, 1953.

ÖZCAN, Ali. Rıza Tezhip Sanatı, Thema Larousse, C:6, s:314-315, 1993-1994.

ÖZCAN, Yılmaz İnce Bir Sanat Dalımız Tezhip, İlim ve Sanat Dergisi, S:6, Nisan 1986, Ankara.

ÖZCAN, Yılmaz Türk Tezhip Sanatı, Türkler Ansiklopedisi, C:12, s:300-307, Yeni Türkiye Yayınları, 2002, Ankara.

ÖZEL, Mehmet Tezhip, Türk Sanatı, s:357-368, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1999.

ÖZEN, Mine Esiner Yazıda Gönül Çiçekleri, Art Decor Dergisi, S:58, s:78-81, (Ocak), 1998, İstanbul.

ÖZER, Nermin Özcan Türk Kültüründe Tezhip: Osmanlı-Safevi Tezhibi, Uluslararası Altıncı Türk Kültürü Kongresi Tebliğler, (21-26-Kasım-2005), Ankara.

PAKALIN, Mehmet Zeki Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C:II, 1951, İstanbul.

RADO, Şevket Türklerde Tezhip Sanatı, Türk Hattatları, s:143-144, Yayın Matbaacılık Tic.Ltd.İti., İstanbul.

RONA, Z. Rokoko, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, C:III., 1997, İstanbul.

SELMAN, İsa Hattat ve Tezhipçi Nişaburlu Şah Mahmud, (Çev:Ahmet Hamdi Karabacak), Vakıflar Dergisi, S:XII., s:329-334, Mars Matbaası,1978, Ankara.

SÖZEN, Mithat Tezhip - Kalemişi, Tarihi Gelişimi İçinde Türk Sanatı, Anadolu Bankası Kültür Yayınları No:1 , s:268-273, 1983, İstanbul.

ŞİMŞEK, Habibe Yalvaç Müzesinde Bulunan XIX. Yüzyıla Ait Birkaç Tezhipli Kur‘an-ı Kerim‘in Tezyini Açıdan İncelenmesi, Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu Bildirileri, C:1, s:177-184, 2000, İstanbul.

TAMER, Cahide Türk Bezemelerine Ait Bazı Araştırmalar, Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi, Ankara 19-24 Ekim 1959, Kongreye Sunulan Tebliğler, 355-359, 1962, Ankara.

TANINDI , Zeren 13-14. Yüzyılda Yazılmış Kur‘anların Kanuni Döneminde Yenilenmesi, Topkapı Sarayı Müzesi Yıllığı I, s:140-152, 1986.

TANINDI , Zeren 1278 Tarihli En Eski Mesnevi‘nin Tezhipleri, Kültür ve Sanat, 8, s:17-22, (Aralık), 1990.

TANINDI , Zeren Konya Mevlana Müzesi‘nde 677 ve 655 Yıllık Kur‘anlar: Karamanlı Beyliğinde Kitap Sanatları, Kültür ve Sanat, S:12, s:43-44, ( Aralık ), 1991, İstanbul.

TANINDI , Zeren Türk Tezhip ( Kitap Süsleme ) Sanatı , Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı , Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , s:397-406 , 1993, İstanbul.

TANINDI , Zeren Osmanlı Sanatında Tezhip, Osmanlı Ansiklopedisi, C:XI, s:120-125, Yeni Türkiye Yayınları, 1999, Ankara.

TAŞKALE , Faruk Türk Tezhip Sanatının Büyük Ustası Rikkat Kunt , Antik Dekor Dergisi , S15 , s:80-83, 1992, İstanbul.

TAŞKALE , Faruk Türk Süsleme Sanatı Tezhip , Antik Dekor Dergisi , S:4 , s: 88-92, 1989, İstanbul.

TAŞKALE , Faruk Hilyeler , Antik Dekor Dergisi, S:7 , s:90-95 , 1990, İstanbul.

TAŞKALE , Faruk Geleneksel Hat, Tezhip, Minyatür ve Cilt Sanatlarımızın Bir Araya Toplandığı Fatih Divanı, Antik Dekor Dergisi , S:11, s:28-31, 1991, İstanbul.

TAŞKALE , Faruk Tezhip Sanatının Büyük Ustası Muhsin Demironat, Antik Dekor Dergisi, S:18, s:84-89, 1993, İstanbul.

TAŞKALE , Faruk Sadberk Hanım Müzesi Kolleksiyonu‘ndan Hat ve Tezhip Şaheseri Bir Albüm, Antik Dekor Dergisi, S: 24, s:78-81, 1994, İstanbul.

TAŞKALE , Faruk Hat‘ın Giysisi: Tezhip, Sanatsal Mozaik , S:6, s:50-56, ( Şubat), 1996.

TAŞKALE , Faruk Kur‘anı Kerim‘de Açan Çiçekler, M. Uğur Derman Armağanı, Anabasım A.Ş., 2000, İstanbul.

TAŞKALE , Faruk Yazı ve Tezhip Şaheseri Bir Kur‘an-ı Kerim, Antik Dekor Dergisi, S:73, s:86-90, (Kasım- Aralık), 2002, İstanbul.

TAŞKALE , Faruk Çiçek Bahçesindeki Kutsal Ayetler, Antik Dekor Dergisi, S: 78, s:110-113, ( Eylül ), 2003, İstanbul.

TAŞKALE , Faruk Sadberk Hanım Müzesi Kollesiyonundan Muhteşem Bir Çiçek Albümü, Antik Dekor Dergisi, S:95, s: 100-106, ( Haziran- Temmuz- Ağustos), 2006, İstanbul.

TEZHİP II., III., IV. ve V. Türk Süsleme Sanatları Sergi Kataloğu, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 1990, Ankara.

TEZHİP Tezhip Sergisi, On Birinci Devlet Türk Süsleme Sanatları Sergisi Kataloğu, T.C.Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001,Ankara.

TUNÇAY, Rauf 13. ve 18. Asırlar Türk Süsleme Sanarları, Türk Kültürü, Yıl:2, S:15, 30-37, 1964, Ankara.

TUNÇAY, Rauf Edirne Sanat Eserlerindeki Süslemeler,Türk Kültürü Araştırmaları, 1 / 2 , 1964.

TUNÇAY, Rauf Vesikaların Işığında Süsleme Sanatlarımız , Türk Kültürü , Yıl:3, S:27, s:197-200, 1965, Ankara.

UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı Müzehhiplik , Osmanlı Tarihi ,C:III, s:574, 1954, Ankara.

UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı Müzehhipler , Osmanlı Tarihi ,C:IV, s:554, 1959, Ankara.

UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı Mücelidlik ve Müzehhiplik , Osmanlı Tarihi ,C:II, s:614, 1979, Ankara.

UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı Osmanlı Sarayında Ehl-i Hiref ―Sanatçılar‖Defterleri, Belgeler, S:15, s:23-76, 1986.

ÜLGEN, Ali Saim Türk Sanatı- Başlangıcından Günümüze Kadar, (Çev: Oktay Aslanapa), Vakıflar Dergisi, S:III, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1956, Ankara.

ÜLKÜTAŞIR, M. İ. Türklerde Kitap, Kütüphane, ve Sahaflık Üzerine Küçük Bir Araştırma, Türk Kültürü, (135), 1974.

ÜNVER, A. Süheyl Tezhip, Süleymaniye Kütüphanesi Süheyl Ünver Bağış Dosyaları, No: 94.

ÜNVER, A. Süheyl Tezhip, Süleymaniye Kütüphanesi Süheyl Ünver Bağış Dosyaları, No: 96.

ÜNVER, A. Süheyl Tezhip, Süleymaniye Kütüphanesi Süheyl Ünver Bağış Dosyaları, No: 109.

ÜNVER, A. Süheyl Tezhip, Süleymaniye Kütüphanesi Süheyl Ünver Bağış Dosyaları, No: 35.

ÜNVER, A. Süheyl Halkâriye Dair, Arkitekt, S:10-11, Cumhuriyet Matbaası, 1938, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Selçuklularda ve Osmanlılarda Resim , Tezhip ve Minyatür , 1934, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Türk Tezyitında Halkâriye Dair, Arkitekt, 1939, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Konya‘da XIII-XV Asırlarda Yapılan Kitap Tezhipleri ve Bu İnce Sanatımızın Konya‘da Dirilmesi Lüzumu Hakkında, Konya Mecmuası,S:82, 1945, Konya.

ÜNVER, A. Süheyl Doğuda Kitap Süslerinden Bir Kısım Geçmeler Hakkında , Arkitekt, No:11-12, 1947, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl İlim ve Sanat Bakından Fatih Devri Notları, 1948, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Süsleme Sanatı Bakımından Topkapı Sarayı Müzesi, Güzel Sanatlar, S:6, s:109-117, 1949.

ÜNVER, A. Süheyl Fatih‘in Hususi Kütüphanesi , Türk Dünyası , 1 , Özel Fatih Sayısı, 1950.

ÜNVER, A. Süheyl Müzehhip Karamemi: Yaşamı ve Çalışmaları, İstanbul Üniversitesi Yayınları, No:490, 1951, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl İkinci Selim‘e Kadar Osmanlı Hükümdarlarının Hususi Kütüphaneleri Hakkında, IV. Türk Tarih Kongresi, 10-14 Kasım 1948 Kongreye Sunulan Tebliğler, s:294-312, 1952, Ankara.

ÜNVER, A. Süheyl Müzehhip ve Çiçek Ressamı Üsküdarlı Ali , 1953, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Fatih Devri Hamlelerine Umumi Bakış, İstanbul Fethi Derneği Neşriyatı, 1953, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Ustası ve Çırağıyla Hezargradlı Zade Ahmet Ataullah , 1955, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Edirne‘de Şah Melek Camii Nakışları, Vakıflar Dergisi, S:III, s:27-30, 1956, Ankara.

ÜNVER, A. Süheyl 50 Türk Motifi, Doğan Kardeş Yayınları,1957, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Fatih Devri Saray Nakkaşhanesi ve Baba Nakkaş Çalışmaları, İstanbul Üniversitesi Milli Kültür Eserleri Tesisi, I, 1958, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Türk İnce El Sanatları Tarihi Üzerine, , I. Atatürk Konferansları, s:103-153, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1964, Ankara.

ÜNVER, A. Süheyl Osmanlılarda Resim, Tezhip ve Minyatür Tarihine Dair, 1964, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Çiçek Tarihimizde Türk Motifleri, Türk Etnoğrafya Dergisi, S:9, s:5-12, 1966-1967.

ÜNVER, A. Süheyl Anadolu Selçuk ve Beylikleri Kuran‘ı Kerim Hattatları ve Tezyinatı Üzerine , VI.Türk Tarih Kongresi (20-26 Ekim -1961) Kongreye Sunulan Bildiriler, s:130-140, 1967, Ankara.

ÜNVER, A. Süheyl Türk El Sanatları, Yapı ve Kredi Bankası Kültür Yayınları, 1969, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Türkiye‘de Lale Tarihi.(The History of Tulips in Turkey), Vakıflar Dergisi, S:IX, s:276-365, 1971.

ÜNVER, A. Süheyl Anadolu Selçukluları Kitap Süsleri ve Resimleri, V. Atatürk Konferansları,(1971-72), s:75-89, 1975, Ankara.

ÜNVER, A. Süheyl Türk Süslemesinin Ana Hatlarından Örnekler, 1977, İstanbul.

ÜNVER, A. Süheyl Türk Sanatında Çiçekler ve Buketler, Türkiyemiz, S:22, s:14-17, (Haziran),

ÜNVER, A. Süheyl Selçuklu Kalem-i Kadimlerinden Süsleme Kaynakları, Atatürk Yıllık Konferansları VIII, s:125-127, (1975-1976 ayrı basım), 1983, Ankara.

ÜNVER, A. Süheyl 50 Türk Motifi, Doğan Kardeş Yayınları, 1983, İstanbul.

ÜNVER , Gülbün Osmanlı Sanatında Vazolu ve Vazosuz Çiçek Demetleri, Vakıflar Dergisi , S:9, s:321-325 , 1971, Ankara.

ÜNVER , Gülbün Anadolu Selçukluları Kitap Süsleri ve Resimleri , T.T.K. Atatürk Konferansları V, T.T.K.Basımevi , 1972- 1972.

ÜNVER , Gülbün Türk Sanatınında Çiçekler ve Buketler, Türkiyemiz , S:22, s:14-17, Haziran,1977.

ÜNVER , Gülbün Türk Tezhip ve Minyatür Sanatı ,Sandoz Bülteni , S:27 , s:9-21, 1987.

ÜLKER, Muammer Hicretin 15.Yüzyılında İslam Sanatları Sergisi, Hat Sanatı Yazma Eserler ve Fermanlar Sergisi, 1983, İstanbul.

ÜSTÜN, Ayşe Türk Tezhip Sanatı ve Bugünkü Eğitim Çalışmaları Nakışhanelerin Eğitim Çalışmalarına Etkileri Gelecekte Neler Yapılabileceğine Dair Sınırlı Bir Araştırma, Üniversitelerde El Sanatlarına Yaklaşım ve Sorunları Sempozyumu (18-20 Kasım 1992) Bildirileri, s:455-460, 1992, İzmir.

YAĞMURLU, Haydar Tezhip Sanatı Hakkında Genel Açıklamalar ve Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesinde İmzalı Eserleri Bulunan Tezhip Ustaları, Türk Etnografya Dergisi, S:13, s:102-103, 1973.

YAĞMURLU, Haydar Tezhip Sanatı Hakkında Genel Açıklamalar ve Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi‘nde İmzalı Eseri Bulunan Tezhip Ustaları, Türk Etnoğrafya Dergisi, S:13, s:79-121, 1973.

YAĞMURLU, Haydar Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesinde İmzalı Eserleri Bulunan Tezhip Ustaları, Türk Etnoğrafya Dergisi, S:13, M.E.B. Yayınları, s:79-114, 1979, İstanbul.

YAĞMURLU, Haydar Türk Tezhip ( Kitap Süsleme ) Sanatı , Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı , Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları , s:397-406 , 1993, İstanbul.

YAĞMURLU, Haydar Osmanlı Sanatında Tezhip ,Osmanlı Kültür ve Sanat Ansiklopedisi , C: 11, s:120-125, 2000, Ankara.

YAMANLAR, Minako Mizuna  Hatayi Motifinin Menşei, Dokuzuncu Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi Bildiriler, III, s:445-448, T.C. Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Basımevi, 1995, Ankara.

YAYAN, Gonca Hülya Lale Motifinin Türk El Sanatları İçerisindeki Yeri ve Kullanım Alanları, Türkiye’de El Sanatları Geleneği ve Çağdaş Sanatlar İçerisindeki Yeri Sempozyumu Bildirileri, s:300-302, 1997, Ankara.

YETKİN, Suut Kemal İslam Sanatı Mahiyeti, İlahiyat Fakültesi Dergisi, I, s:44-47, 1952, Ankara.

YETKİN, Suut Kemal Bir Selçuklu Elyazması Üzerine, Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi (Ankara 1959), Tebliğler, s:411-412, 1962, Ankara.